• Podujatia

Články s novinkami


Späť

Buďte šéfom sami sebe: Podnikavosť a EÚ

Podpora podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb je jedným zo spôsobov, ako Európska komisia bojuje proti nezamestnanosti. Robí to takto.
Picture

Počas krízy v Európe sa zdôraznil význam samostatnej zárobkovej činnosti ako príležitosti pre ľudí bez práce. Osobitne to platí pre členské štáty EÚ, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskou krízou a v ktorých je nedostatok tradičných pracovných miest. Nový podnik môže vytvoriť ďalšie pracovné miesta, viesť k novým zručnostiam a môže dokonca poskytnúť nezamestnaným a zraniteľným osobám šancu pomôcť spoločnosti a hospodárstvu. Na základe tejto myšlienky sa stratégia v oblasti podpory podnikavosti a samostatnej zárobkovej činnosti sústredí na tri hlavné oblasti.

 

 

Startupy budované nezamestnanými a osobami zo znevýhodnených skupín

Mnohí ľudia sa rozhodnú začať podnikať po tom, ako boli dlhodobo nezamestnaní. Okrem toho sem patria zraniteľné skupiny, ako sú mladí, ženy, seniori, migranti alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré čelia mnohým prekážkam pri rozbiehaní vlastnej spoločnosti alebo udržiavaní jej prevádzky. Komisia poskytuje v týchto situáciách podporu mnohými spôsobmi.

Keďže vo vedomostiach je sila, Komisia spojila sily s organizáciou OECD s cieľom zvýšiť informovanosť a vzdelávanie o podnikaní. Ich iniciatívy zahŕňajú prehľady politiky a publikácie, ako je napríklad Missing Entrepreneurs series (séria Chýbajúci podnikatelia). V týchto uverejnených správach sa skúma, ako môžu verejné politiky vytvárať pracovné miesta prostredníctvom odstránenia prekážok, ktorým čelia ľudia zo znevýhodnených skupín na začiatku podnikania. Každé vydanie obsahuje aj prípadové štúdie verejných programov, ktorými sa podporuje podnikanie v rozličných členských štátoch.

V rámci siete EÚ Verejné služby zamestnanosti sa v každom členskom štáte poskytuje priama podpora startupom, ako je napríklad finančná pomoc, mentorstvo a odborná príprava. Medzi nedávne opatrenia patria:

 

  • poradcovia pre uchádzačov o prácu, ktorí sa chcú stať samostatne zárobkovo činnými,
  • podpora pre predtým nezamestnané ženy, ktoré začínajú podnikať,
  • odborná príprava týkajúca sa startupov a pomoc starším osobám,
  • finančná podpora pre mladých podnikateľov.

 

Iniciatíva zameraná na startupy a scaleupy, ktorá predstavuje novú stratégiu EÚ, má za cieľ zlepšiť podmienky pre rast startupov, vytvárať ďalšie pracovné miesta a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ.

 

Sociálne podniky

Sociálne podniky sú podniky, ktorých hlavným cieľom nie je vytvárať zisk, ale pomáhať spoločnosti. Príklady sociálnych podnikov sú recyklačné spoločnosti, podniky poskytujúce služby seniorom a novinové spoločnosti, ktoré najímajú bezdomovcov na predaj svojich novín.

Najväčší problém pre takéto podniky predstavuje prístup k financiám. Komisia im s cieľom pomôcť poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom rozličných programov, napr. Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácieKapitálový nástroj Európskeho fondu pre strategické investície.

 

Mikropodniky

Mikropodniky sú malé podniky, ktoré zamestnávajú maximálne deväť ľudí a majú ročný obrat alebo súvahu do 2 miliónov EUR. Prevažná väčšina európskych podnikov sú mikropodniky, a preto zohrávajú takú významnú úlohu v pláne Komisie zameranom na boj proti nezamestnanosti.

Podobne ako sociálne podniky, tieto malé podniky zvyčajne nemajú prístup k tradičným obchodným úverom. Mohli by však využívať rozličné príležitosti na mikrofinancovanie, ako sú mikroúvery, čo sú úvery do 25 000 EUR. Z tohto dôvodu EÚ poskytuje podporu prostredníctvom programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácieEurópskeho sociálneho fondu.

 

Súvisiace odkazy:

Missing Entrepreneurs series (séria Chýbajúci podnikatelia)

Verejné služby zamestnanosti

Startupy a scaleupy

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

Kapitálový nástroj Európskeho fondu pre strategické investície

Európsky sociálny fond

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadajte pracovníkov portálu EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

 

Právne upozornenie: upozorňujeme, že sieť EURES ani Európska komisia neručia za obsah žiadneho z uvedených webových sídiel tretích strán.

14/09/2018

vzdanie sa zákonnej zodpovednosti

Články „V stredobode pozornosti…" sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.