EURES v cezhraničných regiónoch


Regióny na vnútorných hraniciach EÚ pokrývajú 40 % územia EÚ a sú domovom pre takmer 2 milióny cezhraničných pracovníkov. V roku 2016 viac ako 1,4 milióna osôb v EÚ žilo v jednej krajine a pracovalo v inej. Tento číselný údaj sa v priebehu rokov sústavne zvyšuje, pričom len medzi rokmi 2015 a 2016 bol zaznamenaný nárast o osem percentuálnych bodov.

Cezhraniční pracovníci sa každodenne stretávajú s množstvom prekážok, ako sú odlišné vnútroštátne postupy, systémy sociálneho zabezpečenia, daňové predpisy a právne systémy. Okrem toho je verejná doprava často menej rozvinutá v pohraničných regiónoch ako doprava v rámci krajiny, čo ešte viac sťažuje cezhraničnú pracovnú mobilitu.

Sieť EURES pomáha cezhraničným pracovníkom prekonávať tieto prekážky poskytovaním finančnej podpory cezhraničným partnerstvám v rámci EaSI, programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Do týchto partnerstiev sú zapojení členovia a partneri siete EURES, ktorí sa venujú cezhraničnej spolupráci s cieľom podporiť mobilitu zamestnancov a zamestnávateľov. Organizácie, ktoré nie sú súčasťou siete EURES, sa môžu takisto zapojiť, ak sú dôležité v rámci regionálneho trhu pracovnej mobility. Medzi partnerov zvyčajne patria verejné služby zamestnanosti, sociálni partneri a organizácie, napríklad univerzity, záujmové združenia, odborové zväzy a obchodné komory.

V roku 2019 bude na základe výzvy na rok 2018 z programu EaSI financovaných jedenásť cezhraničných partnerstiev, do ktorých je zapojených 16 krajín. Okrem toho funguje niekoľko ďalších partnerstiev aj bez podpory EaSI.

Medzi jedenásť cezhraničných partnerstiev, ktoré v roku 2019 podporí EaSI, patria:

EURES in den Grenzregionen Belgien, Deutschland, Niederlande,

cezhraničné partnerstvo EURES Galícia – severné Portugalsko,

cezhraničné partnerstvo EURES Írsko – Severné Írsko,

EURES T Oberrhein – Rhin Supérieur,

cezhraničné partnerstvo EURES Scheldemond,

cezhraničné partnerstvo Øresund,

EURES-TriRegio,

cezhraničné partnerstvo EURES Alentejo – Extremadura,

cezhraničné partnerstvo EURES Andalúzia – Algarve,

EURES Transfrontalier Grande Région,

EURADRIA.

 

Všeobecným cieľom partnerstiev je vymieňať si informácie a poskytovať poradenstvo o cezhraničnej pracovnej mobilite uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, ponúkať pracovné príležitosti, a poskytovať služby pred náborom pracovníkov aj po ňom. K dispozícii sú skupiny odborníkov, ktorí môžu podporovať zamestnancov v každej fáze ich kariéry a odpovedať na ich prípadné otázky o praktických aspektoch cezhraničnej práce.

V rámci týchto partnerstiev sa každoročne vykonávajú mnohé aktivity na podporu uchádzačov o zamestnanie, ako aj zamestnávateľov. Aktivity, na ktoré sa sústreďuje pozornosť v súčasnosti, zahŕňajú okrem iného poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie vo vekovej skupine nad 50 rokov, systémy cezhraničnej učňovskej prípravy a pripravovanú aplikáciu na zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných pracovných miest pozdĺž belgicko-holandskej hranice.

Partnerstvá monitorujú aj toky mobility cez svoje príslušné hranice, vývoj trhu práce a identifikujú prekážky, ktoré môžu obmedzovať voľný pohyb pracovníkov v rámci regionálneho cezhraničného trhu práce.

Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnom cezhraničnom partnerstve, kliknite na jeden z uvedených odkazov. Ďalšie rady týkajúce sa pracovných príležitostí vo vašom regióne vám poskytnú poradcovia siete EURES pre jednotlivé cezhraničné partnerstvá. Pre vyhľadanie poradcu kliknite sem.