EURES v cezhraničných regiónoch


EURES zohráva veľmi dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. Sú to oblasti, v ktorých je vysoká miera cezhraničného dochádzania do práce. Viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ a pracujú v inej krajine, musia čeliť rôznym štátnym zaužívaným postupom a právnym systémom. Môžu sa každodenne stretávať s administratívnymi, právnymi a daňovými prekážkami spojenými s ich mobilitou.

Poradcovia EURES pôsobiaci v týchto oblastiach poskytujú špeciálne poradenské služby a usmerňujú záujemcov v súvislosti s právami a povinnosťami pracovníkov, ktorí žijú na území jednej krajiny a pracujú v inej krajine.

V súčasnosti existuje 12 cezhraničných partnerstiev EURES, ktoré sú geograficky rozmiestnené v celej sieti a ktoré pôsobia v 19 krajinách. S cieľom informovať a koordinovať v oblasti mobility pracovných síl v pohraničných regiónoch približujú tieto partnerstvá verejné servisy na sprostredkovanie práce a servisy pre odborné vzdelávanie, zamestnávateľov a odborové organizácie, miestne orgány a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú problémami spojenými so zamestnávaním a s odborným vzdelávaním. Cezhraničné partnerstvá EURES sú užitočným kontaktným bodom pre regionálne a štátne správy v oblasti práce a pre sociálnych partnerov. Sú dôležitým nástrojom na monitorovanie cezhraničných pracovných oblastí, ktoré predstavujú kľúčový prvok v rozvoji európskeho pracovného trhu.