EURES v cezhraničných regiónoch


Sieť EURES zohráva obzvlášť dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch, v ktorých je vysoká miera cezhraničného dochádzania do práce. Viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí žijú v jednej krajine EÚ a pracujú v druhej (tzv. cezhraničný pracovníci), musia rešpektovať rôzne vnútroštátne postupy a právne systémy. Každý deň môžu natrafiť na administratívne, právne alebo finančné prekážky v oblasti mobility.

Služby siete EURES v pohraničných regiónoch sa zväčša (nie však výlučne) zabezpečujú prostredníctvom tzv. cezhraničných partnerstiev siete EURES.

Cezhraničné partnerstvá siete EURES sú zoskupenia členov a partnerov siete EURES a prípadne ďalších zúčastnených strán z prostredia mimo siete EURES. Tieto zoskupenia sa angažujú v dlhodobej cezhraničnej spolupráci s cieľom podporiť mobilitu cezhraničných pracovníkov a ich zamestnávateľov. Zvyčajne sú to regionálne alebo miestne služby zamestnanosti, sociálni partneri a iné organizácie (napr. obchodné komory, univerzity, organizácie OVP, miestne orgány atď.) minimálne z dvoch susediacich členských štátov.

Cezhraničné partnerstvá poskytujú služby v oblasti informácií, náboru a umiestňovania. Takisto sledujú toky mobility a prekážky mobility pracovníkov v pohraničných regiónoch, ktoré sú kľúčovým prvkom v rozvoji skutočného európskeho trhu práce.

Niektoré z týchto partnerstiev dostávajú finančnú podporu z programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). Podrobnejšie informácie o cezhraničných partnerstvách siete EURES financovaných programom EaSI sú uvedené ďalej.

Portál siete EURES poskytuje informácie o situácii cezhraničných pracovníkov. Zamestnanci siete EURES, či už sa zúčastňujú alebo nezúčastňujú na cezhraničnom partnerstve, okrem toho ponúkajú poradenstvo a usmernenie pracovníkom, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v druhej.