Vyhlásenie o ochrane údajov – správy a žiadosti predložené sieti EURES prostredníctvom online chatu


V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: EURES

Prevádzkovateľ: Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Riaditeľstvo D, Oddelenie D1 „Voľný pohyb pracovníkov, EURES“

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-00609

Obsah

1. Úvod

Pri tejto operácii sa spracúvajú osobné údaje. Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia (EÚ) 2018/17251, ktoré je uplatniteľné na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Európskej únie. Informácie v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa uvádzajú v súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia. Nariadenie (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je uplatniteľné na akékoľvek spracúvanie údajov externými organizáciami inštitúcií a orgánov EÚ.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Online chat je služba, ktorá umožňuje používateľom portálu EURES priamy kontakt s poradcami pracujúcimi v sieti EURES s cieľom poskytnúť pomoc a usmernenie týkajúce sa hľadania zamestnania a súvisiacich záležitostí.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani profilovaní.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

  • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie a
  • ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden konkrétny účel alebo na viaceré konkrétne účely.

Je to v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018, konkrétne s jeho článkom 5 ods. 1.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Aby sme mohli odpovedať na vašu otázku, je nevyhnutné poskytnúť nám určité osobné údaje. Musíte uviesť tieto osobné údaje:

  • meno,
  • priezvisko,
  • krajinu bydliska,
  • e-mailovú adresu (na kontaktovanie offline).

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje odoslané prostredníctvom chatu sa zbierajú a ďalej spracúvajú len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytnutie odpovede alebo vybavenie vašej žiadosti akýmkoľvek iným spôsobom. Pokiaľ sa počas chatu nedohodne inak alebo sa niekde neuvádza inak, konverzácie v chate sa môžu uchovávať na účely zabezpečenia kvality na obdobie nepresahujúce dvanásť mesiacov.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej dodávateľa, ktorý sa podieľa na prevádzkovaní tejto služby online chatu. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Dodávatelia Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [nariadenie GDPR, nariadenie (EÚ) 2016/679].

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Ak sa na chatovej stránke konkrétnej krajiny alebo organizácie neuvádza inak, službu prevádzkuje dodávateľ konajúci v mene „prevádzkovateľa údajov“, ktorým je Európsky úrad pre koordináciu siete EURES, zriadený na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v rámci Oddelenia „Voľný pohyb pracovníkov, EURES“. Údaje spracúvané priamo na chatovej platforme sú chránené a spravované v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. K údajom uloženým na chatovej platforme nemáte priamy prístup. Ak chcete vedieť, ktoré osobné údaje sa uchovávajú vo vašom mene, alebo ak ich chcete upraviť či vymazať, obráťte sa na prevádzkovateľa na tejto e-mailovej adrese: empl-eures@ec.europa.eu

Vyjadrením súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov dotknutá osoba zároveň poskytuje súhlas s prenosom údajov, ak je to potrebné na spracovanie jej žiadosti, členským štátom EHP a Švajčiarsku, ktoré sú zapojené v sieti EURES, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou2.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k údajom, na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ako aj právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9. Kontaktné údaje

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako je to uvedené v bode 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?].

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Portál EURES spravuje Európsky úrad pre koordináciu siete EURES, ktorý bol zriadený v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Oddelenia „Voľný pohyb pracovníkov, EURES“, ktoré plní úlohu „prevádzkovateľa“ v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Ak si chcete uplatniť práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte otázky, sťažnosti alebo iné požiadavky týkajúce sa údajov prenesených na portál EURES a spracúvaných na portáli EURES, použite e-mailovú adresu empl-eures@ec.europa.eu.

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO)

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov (data-protection-officer@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) – t. j. podať sťažnosť.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá vo verejnom registri úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-00609.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

2 Dohoda o voľnom pohybe osôb, leteckej a pozemnej preprave, verejnom obstarávaní, vedeckej a technologickej spolupráci, vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, Ú. v. EÚ L 114, 30.4.2002.