EURES w regionach transgranicznych


W 2016 r. ponad 1,4 mln osób w UE mieszkało w jednym kraju, a pracowało w innym. Liczba ta stale rośnie z biegiem lat, przy czym tylko w latach 2015-2016 wzrost ten wyniósł osiem punktów procentowych.

Pracownicy transgraniczni napotykają codziennie szereg konkretnych przeszkód, takich jak różne praktyki krajowe, systemy zabezpieczenia społecznego, przepisy podatkowe i ogólnie systemy prawne. Transgraniczny transport publiczny jest często mniej rozwinięty niż systemy krajowe, co dodatkowo utrudnia mobilność zawodową.

Pod egidą EaSI, unijnego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, EURES pomaga pracownikom transgranicznym w pokonywaniu tych przeszkód, zapewniając wsparcie finansowe partnerstwom transgranicznym.

W partnerstwach tych uczestniczą członkowie i partnerzy EURES, którzy zgadzają się współpracować ponad granicami w celu wspierania mobilności pracowników i pracodawców. Organizacje, które nie są częścią sieci EURES, mogą również uczestniczyć w projekcie, jeśli mają istotne znaczenie dla regionalnego rynku mobilności zawodowej. Partnerami są zazwyczaj publiczne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni i organizacje takie jak uniwersytety, stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe i izby handlowe.

Na podstawie inicjatywy z 2017 r. 9 partnerstw transgranicznych z udziałem 13 państw otrzymuje obecnie finansowanie w ramach EaSI. Wiele innych partnerstw jest również aktywnych bez wsparcia EaSI.

Te dziewięć partnerstw transgranicznych wspieranych przez EaSI to:

Głównym celem tych partnerstw jest wymiana informacji i porad dotyczących transgranicznej mobilności zawodowej z osobami poszukującymi pracy i pracodawcami, oferowanie możliwości pośrednictwa pracy i świadczenie usług rekrutacyjnych. Zespoły ekspertów są dostępne, aby wspierać pracowników na każdym etapie ich kariery zawodowej i odpowiadać na wszelkie pytania, jakie mogą oni mieć na temat praktycznych aspektów pracy za granicą.

Partnerstwa monitorują również przepływ mobilności ponad swoimi granicami, monitorują rozwój rynku pracy i identyfikują przeszkody, które mogą utrudniać prawdziwą swobodę pracy na regionalnym transgranicznym rynku pracy.

Każdego roku partnerstwa prowadzą liczne działania wspierające zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców. Do najważniejszych z nich należy obecnie coaching dla osób poszukujących pracy w wieku powyżej 50 lat, transgraniczne programy praktyk zawodowych oraz nowe oferty pracy dla osób poszukujących pracy na wolne stanowiska na granicy belgijsko-holenderskiej (stan na jesień 2018 r.).