EURES w regionach transgranicznych


Wewnętrzne regiony graniczne UE zajmują 40% powierzchni UE i na ich terenie mieszka prawie 2 mln pracowników transgranicznych. W 2018 r. ponad 1,5 mln osób w UE mieszkało w jednym kraju, a pracowało w innym.

Pracownicy transgraniczni napotykają codziennie szereg przeszkód, takich jak różne praktyki krajowe, systemy zabezpieczenia społecznego, przepisy podatkowe i systemy prawne. Ponadto w regionach transgranicznych transport publiczny jest zazwyczaj słabiej rozwinięty niż transport krajowy, co z kolei utrudnia transgraniczną mobilność zawodową.

EURES pomaga pracownikom transgranicznym przezwyciężać te przeszkody zapewniając wsparcie finansowe transgranicznym partnerstwom, w ramach EaSI, europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

W partnerstwach tych uczestniczą członkowie i partnerzy EURES, współpracujący ze sobą ponad granicami w celu wspierania mobilności pracowników i pracodawców. Organizacje, które nie są częścią sieci EURES, mogą również uczestniczyć w projekcie, jeśli odgrywają ważną rolę na regionalnym rynku mobilności zawodowej. Partnerami są zazwyczaj publiczne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni i organizacje takie jak uniwersytety, stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe i izby handlowe.

W latach 2020 i 2021 8 transgranicznych partnerstw z 14 różnych krajów otrzyma finansowanie w ramach EaSl. Ponadto wiele innych partnerstw wykazuje się aktywnością bez wsparcia EaSI. (Aby znaleźć wszystkie partnerstwa transgraniczne, obecne i poprzednie, kliknij tutaj.)

Te transgraniczne partnerstwa wspierane przez EaSl to:

Nadrzędnym celem tych partnerstw jest wymiana informacji i udzielanie porad osobom poszukującym pracy i pracodawcom dotyczących transgranicznej mobilności zawodowej, oferowanie pośrednictwa pracy i świadczenie usług przed rekrutacją i po jej zakończeniu. Można skorzystać z pomocy ekspertów, których zadaniem jest wspieranie pracowników na każdym etapie ich kariery zawodowej i odpowiadanie na wszelkie ich pytania na temat praktycznych aspektów pracy za granicą.

Każdego roku partnerstwa prowadzą liczne działania wspierające zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców. Obecnie do najważniejszych z nich należą: coaching dla osób poszukujących pracy w wieku powyżej 50 lat, transgraniczne programy praktyk zawodowych oraz opracowywana aplikacja dopasowująca oferty pracy dla osób poszukujących zatrudnienia na granicy belgijsko-holenderskiej.

Partnerstwa monitorują również przepływ osób przez swoje granice, monitorują rozwój rynku pracy i identyfikują przeszkody, które mogą utrudniać swobodny przepływ pracowników na regionalnym transgranicznym rynku pracy.

Kliknij na jeden z linków poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnego partnerstwa transgranicznego. Aby uzyskać więcej porad dotyczących możliwości zatrudnienia w twoim regionie, znajdź doradców EURES za pośrednictwem transgranicznego partnerstwa klikając tutaj.