• Wydarzenia

Pracodawcy


Dołącz do rynku pracy EURES!

Znajdź najodpowiedniejszego(-ą) kandydata(-kę) spośród 808,025 CV dostępnych za pośrednictwem EURES i stań się widoczny(-a) na rynku dzięki utworzeniu profilu pracodawcy EURES.

Pięć zmian wprowadzonych przez przedsiębiorstwa w trakcie pandemii, które pozostaną na dłużej

Wybuchł pandemii COVID-19 na początku 2020 r. szybko zmienił to, jak i gdzie pracujemy. Przyglądamy się temu, które z tych zmian pozostaną z nami po zniesieniu wszystkich ograniczeń.

Arts, entertainment and recreation DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ Agriculture, forestry and fishing ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMACJA I KOMUNIKACJA Administrative and support service activities DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Electricity, gas, steam and air conditioning supply WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIET EURES Portal EURES Portal Employers Pracodawcy Financial and insurance activities INFORMACJA I KOMUNIKACJA Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Human health and social work activities OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA Accommodation and food service activities DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI Jobseekers Osoby poszukujące pracy Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Transportation and storage TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Living and Working Życie i praca Manufacturing PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Construction BUDOWNICTWO News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁEC Other service activities POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW, GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJ Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI Real estate activities DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Professional, scientific and technical activities DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Education EDUKACJA Activities of extraterritorial organisations and bodies ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

17/09/2021

Przeczytaj więcej >>


"Jeżeli szukasz osób, które będą cię wspierać, posiadają wiele kontaktów we wszystkich państwach europejskich i naprawdę mogą ci pomóc w znalezieniu pracy, i to bezpłatnie, zapukaj do drzwi doradcy EURES!"

Viola de Carlo ,Wlochy