• Arrangementer

Nyhetsartikler


<< Tilbake til nyhetslisten

Fremtidens arbeidsliv: Lærere

Kompetanseframskrivingene fra Cedefop gir oss muligheten til å forestille oss hvordan arbeidsverdenen kan se ut om 10 år ved å framskrive fremtidige sysselsettingstrender. I denne artikkelserien ser vi på de potensielle utfordringene og endringene som visse yrker står overfor i perioden fram til 2030.
Picture

Det neste yrket som undersøkes er undervisning. Lærere er ansvarlige for å undervise i klasser, holde seminarer eller gi forelesninger på forskjellige utdanningsnivåer og i ulike fagområder innen både generell utdanning og yrkesopplæring.

 

Hovedfunn

 

 • Ca. 11 millioner mennesker i EU var ansatt som lærere i 2018.

 • Sysselsetting innenfor undervisning økte med 2 % i 12-årsperioden fra 2006, men det forventes en nedgang på 2 % innen 2030.

 • Såkalt «kompetanse for det 21. århundre» har skiftet fokuset mot elevsentrert utdanning og satt høyere kompetansemål.

 • Rundt 84 % av lærere hadde kvalifisering på høyt nivå i 2018.

 • Andelen kvinner sysselsatt i dette yrket var 71 % i 2018.

 

Arbeidsoppgaver og kompetanser

De viktigste arbeidsoppgavene og kompetansene er oppført nedenfor i en grunnleggende rekkefølge av overordnet betydning:

 

 • Undervise, gi opplæring og veilede

 • Kreativitet og problemløsning

 • Hente inn og evaluere informasjon

 • Lese- og skriveferdigheter

 • Selvstendighet

 • Samarbeid

 • Yte service og deltakelse (dvs. gi støtte)

 • Selge og påvirke (dvs. overtalelsesferdigheter)

 • Bruk av IKT

 

Hva er trendene for fremtiden?

 

 • Rundt 5,3 millioner nye stillinger må fylles innen 2030.

 • Det forventes at vil opprettes nye arbeidsplasser innen undervisning og opplæring i 13 av de 28 landene som ble analysert.

 • Det forventes at sysselsetting vil øke betydelig i Kroatia, Kypros, Frankrike, Ungarn, Irland og Romania, og få en betydelig nedgang i Bulgaria, Litauen, Polen og Portugal.

 • Andelen lærere med kvalifisering på høyt nivå forventes ikke å endre seg i perioden 2018-2030.

 

Hvilke endringsdrivere vil påvirke ferdighetene deres?

Lærere trenger fagspesifikk kunnskap og myk kompetanse. De trenger også å holde tritt med ny undervisningspraksis. Følgende drivere vil sannsynligvis endre deres kompetanseprofil de neste årene.

 

 • Elevsentrert undervisning: Denne vedvarende trenden vil kreve at lærere utvikler ferdigheter som hjelper dem å samarbeide med elever og tilby skreddersydd undervisning. De vil også trenge kompetansen for å tilpasse seg et økende fokus på kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningspolitikken.

 • Teknologi: Fremskritt innen digital undervisning vil bety at lærere trenger ny teknisk eller digital kompetanse, for eksempel evnen til å administrere nettbaserte opplæringsplattformer, opprette åpne pedagogiske ressurser og bruke digitale medier. I yrkesopplæring kan lærere trenge spesifikk teknisk fagkunnskap for å kunne bruke avansert teknologi.

 • Demografiske mønstre: Ettersom bare en tredjedel av lærere er under 40 år, kan det hende at det i noen land er et høyere nivå av IKT-ferdigheter blant elever enn blant lærere. Slike kompetansegap må løses.

 • Globalisering: Lærere trenger et globalt perspektiv for å hjelpe elevene sine med å utvikle en internasjonalt forståelse. Et økende mangfoldig i klasserom krever også at de har en forståelse for forskjellige kulturer og leverer en inkluderende opplæring.

 

Nesten halvparten av EU-landene legger også særlig vekt på å forbedre kompetansen til lærere innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk.

 

Hvordan kan disse kompetansebehovene imøtekommes?

Utdanning og opplæring vil være avgjørende for å imøtekomme lærernes kompetansebehov, inkludert å støtte dem i tilpasningen til teknologiske fremskritt og elevsentrert undervisning.

Politiske beslutningstakere må samarbeide om å utvikle helhetlige tilnærminger til mangfold, med medvirkning fra interessenter, foreldre og lokalsamfunn. Europakommisjonen prioriterer også å heve utdanningsnivået blant ansatte i barnehage.

 

Vil du vite mer om kompetanseframskrivingene og hvilke jobber vi vil ha i framtiden i Europa? Ta en titt på vår oversiktsartikkel for denne artikkelserien og våre artikler om juridiske, sosiale og kulturelle yrker, ledere innen hotell, restaurant og handel og IKT-fagfolk.

 

Relevante lenker:

Kompetanseframskriving

Lærere: muligheter og utfordringer for kompetanse (2019-oppdatering)

EUs arbeidsmarked og arbeidsplasser på 2020-tallet

Fremtidens arbeidsliv: Juridiske, sosiale og kulturelle yrker

Fremtidens arbeidsliv: Ledere innen hotell, restaurant og handel

Fremtidens arbeidsliv: IKT-fagfolk

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-land

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

 

Ansvarsbegrensning: Verken EURES eller Europakommisjonen har ansvar for noen av de tredjeparts nettstedene som er nevnt over.

29/01/2021

<< Tilbake til nyhetslisten
 
Ansvarsfraskrivelse

“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.