EURES in grensregio’s


EURES vervult een heel belangrijke rol in grensregio’s, waar het grensoverschrijdend woon-werkverkeer aanzienlijk is. Meer dan 1 miljoen mensen in de EU werken in een ander land dan waar ze wonen ("grensarbeiders") en zien zich daardoor geconfronteerd met verschillende nationale handelswijzen en wetgevingssystemen. Dagelijks kunnen zij in hun mobiliteit worden gehinderd door administratieve, wettelijke of fiscale obstakels.

De diensten die EURES in grensregio’s aanbiedt, worden meestal (maar niet uitsluitend) verleend door zogenoemde "grensoverschrijdende EURES-partnerschappen".

Grensoverschrijdende EURES-partnerschappen zijn groeperingen van EURES-leden en EURES-partners en, waar dat zinvol is, ook andere belanghebbenden van buiten het EURES-netwerk. Het zijn grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op lange termijn, bedoeld om de mobiliteit van grensarbeiders en hun werkgevers te ondersteunen. Ze bestaan doorgaans uit regionale of lokale arbeidsbureaus, sociale partners en andere organisaties zoals kamers van koophandel, universiteiten, instellingen voor beroepsopleiding, plaatselijke autoriteiten enz. uit ten minste twee aangrenzende lidstaten.

De grensoverschrijdende partnerschappen verlenen informatie-, plaatsings- en wervingsdiensten. Zij houden ook toezicht op de mobiliteitsstromen en de obstakels voor de mobiliteit van werknemers in grensregio's, die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van een echte Europese arbeidsmarkt.

Sommige van deze partnerschappen krijgen financiële steun van het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI). Meer informatie over de door EaSI gefinancierde grensoverschrijdende EURES-partnerschappen vindt u hieronder.

Het EURES-portaal verstrekt informatie over de situatie van grensarbeiders. EURES-personeelsleden kunnen bovendien, ongeacht of ze tot een grensoverschrijdend partnerschap behoren, assistentie en begeleiding verlenen aan werknemers die in een ander land werken dan waar ze wonen.