Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES


Bíonn ról an-tábhachtach le himirt ag EURES i réigiúin trasteorann, ar ceantair iad ina ndéanann a lán daoine comaitéireacht trasteorann. Is gá do níos mó ná 1 000 000 duine a chónaíonn i dtír amháin den Aontas Eorpach (AE) agus a oibríonn i dtír eile ("oibrithe trasteorann") déileáil le cleachtais agus córais dlí dhifriúla náisiúnta. D’fhéadfadh bacainní riaracháin, dlíthiúla nó fioscacha ar shoghluaisteacht a bheith rompu ar bhonn laethúil.

Is trí "Chomhpháirtíochtaí Trasteorann EURES" a sholáthraítear formhór na seirbhísí de chuid EURES (agus ní gach ceann díobh) i réigiúin teorann.

Is é atá i gcomhpháirtíochtaí trasteorann EURES ná grúpaí a chuimsíonn Comhaltaí agus Comhpháirtithe EURES agus, nuair is iomchuí, a chuimsíonn gheallsealbhóirí eile nach cuid de líonra EURES iad. Téann na grúpaí sin i mbun comhar fadtéarmach ar fud na teorann chun tacú le soghluaisteacht oibrithe trasteorann agus a bhfostóirí. Is éard a bhíonn i gceist leo de ghnáth ná seirbhísí fostaíochta réigiúnacha nó áitiúla, comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí eile amhail comhlachais tráchtála, ollscoileanna, eagraíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna, údaráis áitiúla, etc., in dhá Bhallstát chomharsanachta ar a laghad.

Cuireann na comhpháirtíochtaí trasteorann seirbhísí faisnéise, socrúcháin agus earcaíochta ar fáil. Chomh maith leis sin, déanann siad faireachán ar shreafaí soghluaisteachta agus ar bhacainní ar shoghluaisteacht oibrithe i réigiúin teorann. Is nithe iad sin atá ina ngné lárnach de mhargadh saothair fíor-Eorpach a chruthú.

Faigheann cuid de na comhpháirtíochtaí tacaíocht airgeadais ón gClár de chuid an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI). Féach thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chomhpháirtíochtaí trasteorann EURES arna gcistiú ag EaSI.

Soláthraítear ar thairseach EURES faisnéis faoi staid na n-oibrithe trasteorann. Ina theannta sin, is féidir le baill foirne EURES cúnamh agus treoir a thabhairt d’oibrithe a chónaíonn i dtír amháin agus a oibríonn i dtír eile, is cuma cé acu atá na baill sin ag gabháil do chomhpháirtíocht trasteorann nó nach bhfuil.