EURES raja-alueilla


EU:n sisäraja-alueet muodostavat 40 prosenttia EU:n alueesta, ja sisäraja-alueilla asuu lähes kaksi miljoonaa rajatyöntekijää. EU:ssa runsaat 1,4 miljoonaa ihmistä kävi vuonna 2016 töissä muussa kuin asuinmaassaan. Luku on kasvanut tasaisesti ajan mittaan, ja pelkästään vuosina 2015–2016 kasvu oli kahdeksan prosenttiyksikköä.

Rajatyöntekijät kohtaavat päivittäin useita esteitä, joita ovat esimerkiksi toisistaan poikkeavat kansalliset käytännöt, sosiaaliturvajärjestelmät, verotussäännöt ja oikeusjärjestelmät. Lisäksi julkinen liikenne on raja-alueilla usein vähemmän kehittynyttä kuin maiden sisällä, mikä hankaloittaa työvoiman rajat ylittävää liikkuvuutta.

EURES auttaa rajatyöntekijöitä poistamaan näitä esteitä tukemalla rahallisesti rajat ylittäviä kumppanuuksia EaSI-ohjelman eli työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman puitteissa.

Kumppanuuksiin osallistuvat Eures-verkoston jäsenet sekä kumppanit, jotka tekevät rajat ylittävää yhteistyötä tukeakseen työntekijöiden ja työnantajien liikkuvuutta. Myös Eures-verkoston ulkopuoliset organisaatiot voivat osallistua kumppanuuksiin, jos niillä on keskeinen rooli työmarkkinoiden alueellisessa liikkuvuudessa. Tyypillisiä kumppaneita ovat julkiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet sekä yliopistot, liike-elämän järjestöt, ammattijärjestöt, kauppakamarit ja muut vastaavat organisaatiot.

Vuonna 2019 EaSI-rahoitusta saa 11 vuoden 2018 ehdotuspyyntöön vastannutta kumppanuutta, jotka toimivat 16 maan alueella. Lisäksi ilman EaSI-ohjelman tukea toimii useita muita kumppanuuksia.

Seuraavat 11 rajat ylittävää kumppanuutta saavat EaSI-ohjelmasta tukea vuonna 2019:

Kumppanuuksien yleisenä tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille tietoa ja neuvontaa työvoiman rajat ylittävän liikkuvuuden kysymyksissä, välittää työpaikkailmoituksia ja tarjota palveluja ennen rekrytointia ja sen jälkeen. Käytettävissä on asiantuntijaryhmiä, jotka tukevat työntekijöitä näiden työuran kussakin vaiheessa ja vastaavat kysymyksiin rajat ylittävän työnteon käytännön seikoista.

Kumppanuuksien puitteissa toteutetaan vuosittain useita toimia sekä työnhakijoiden että työnantajien tukemiseksi. Viime aikojen mainittavimpia saavutuksia ovat yli 50-vuotiaille työnhakijoille suunnattu valmennus, rajat ylittävät oppisopimusjärjestelmät sekä lähitulevaisuudessa käyttöön otettava sovellus, joka saattaa yhteen työnhakijoita ja työpaikkoja Belgian ja Alankomaiden rajalla.

Kumppanuuksien avulla seurataan myös rajat ylittävän liikkuvuuden virtauksia ja työmarkkinoiden kehitystä sekä tunnistetaan esteitä, jotka voivat haitata työntekijöiden liikkuvuutta rajat ylittävillä alueellisilla työmarkkinoilla.

Alla olevien linkkien kautta saat lisätietoa kustakin rajat ylittävästä kumppanuudesta. Lisätietoa oman alueesi työpaikoista saat etsimällä Eures-neuvojia kumppanuuden mukaan tämän linkin kautta.