Oskused ja karjäärivõimalused


Õppimine välismaal

Elamine ja õppimine välismaal pakub parima võimaluse saada süvateadmisi teise kultuuri tavadest, inimestest ja keelest. Lisaks aitab elamine ja töötamine välismaal edendada rahvusvahelise suhtlemise kogemusi, mis võivad äratada tulevase tööandja huvi.

Välismaalt õppimast naasvad tudengid leiavad sageli, et on selle kogemuse läbi isiksuslikult ja vaimselt küpsenud. Nad hindavad võimalust kogeda teistmoodi mõtlemist ja elamist, mis virgutab isiksuse arengut ja suurendab enesekindlust.

Õppimine välismaal ei piirdu vaid akadeemilise täienemise ja isiksusliku arenguga, seeläbi suurenevad ka töökohaväljavaated. Tööandjad otsivad üha enam inimesi, kellel on kogemusi teistest riikidest, sest lisaks keele- ja kultuuridevahelise suhtlemise oskusele ning kohalike tavade ja kultuurikonteksti mõistmisele on neil ilmselt ka rohkem paindlikkust, võimet kohaneda uute olukordadega ning konstruktiivselt arvestada erinevaid vaatenurki.

PLOTEUS

Teave jaotises "Õpivõimaluste otsing" pärineb PLOTEUSest (Portal on Learning Opportunities Throughout Europe – Üleeuroopaline õpivõimaluste portaal), mille käivitas Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat. Valik ja ajakohastamine toimub Euroguidance'i võrgustiku kaudu.

PLOTEUSe õpivõimaluste lõimimine EURESe portaali on kooskõlas Lissaboni ja Stockholmi Euroopa Ülemkogu (märts 2000 ja märts 2001) otsustega, mis kutsusid üles komisjoni ja liikmesriike looma üleeuroopaline töö- ja õpivõimaluste teavitusteenus.

PLOTEUSe nagu EURESegi eesmärk on muuta Euroopa kodanike õigus vabale liikumisele tegelikkuseks vajaliku teabe pakkumise kaudu.

Peale siin leiduva õppimisvõimaluste sisaldab PLOTEUSe veebileht teavet liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemidest, vahetusprogrammidest Euroopas ja võimalikest lisateabe allikatest.