EURES piiriülestes regioonides


EURESel on täita eriti tähtis roll piiriülestes regioonides, kus esineb sageli pendelrännet. Üle 1 000 000 inimese, kes elavad ühes ja töötavad teises Euroopa Liidu liikmesriigis, peavad toime tulema erinevate tavade ja õigussüsteemidega. Nende igapäevast liikumist võivad takistada halduslikud, õiguslikud ja maksundusega seotud asjaolud.

EURESe nõustajad pakuvad nendel aladel erilist nõustamist ja juhendamist ühes riigis elavate ja teises töötavate inimeste õigustest ja kohustustest.

Praegu toimib EURESe 12 piiriülese partnerluse programmi, need jaotuvad ühtlaselt üle võrgustiku ning paiknevad 19 riigis. Eesmärgiks edendada teabevahetust ja koordineerimist, mis tuleneb tööjõu liikuvusest piirialadel, koondavad need partnerlusprogrammid riiklikke tööhõive- ja kutseõppeameteid, tööandjate organisatsioone ja ametiühinguid, kohalikke omavalitsusi ja muid asutusi, mis tegelevad tööhõive ja kutseharidusega. EURESe piiriülese partnerluse programmid on väärtuslikud kokkupuutepunktid nii piirkondlike kui riiklike tööhõiveametite ja sotsiaalpartnerite vahel. Samuti on neil tähtis roll piiriülese tööturu jälgimisel, sest see on tõelise üle-euroopalise tööturu arenemise üks võtmetegureid.