EURES piiriülestes regioonides


EURESel on täita eriti tähtis roll piiriülestes piirkondades, kus esineb sageli pendelrännet. Enam kui 1 000 000 inimest, kes elavad ühes ja töötavad teises Euroopa Liidu riigis (piiriülesed töötajad), peavad orienteeruma eri riiklikes tavades ja õigussüsteemides. Tõenäoliselt avalduvad nende liikuvusele igapäevaselt haldus-, õigus- ja fiskaaltakistused.

EURESe teenuseid piirialadel pakub enamjaolt (kuid mitte ainult) EURESe piiriülene partnerlus.

EURESe piiriülene partnerlus kujutab endast rühmi, mis koosnevad EURESe liikmetest, partneritest ja vajadusel EURESe võrgustiku välistest muudest sidusrühmadest. Rühmad teevad pikaajalist piiriülest koostööd, et toetada piiriüleste töötajate ja nende tööandjate liikuvust. Tavaliselt hõlmavad rühmad vähemalt kahe ühise piiriga liikmesriigi piirkondlikke ja kohalikke tööhõiveteenistusi, sotsiaalpartnereid ja muid organisatsioone, näiteks kaubanduskojad, ülikoolid, kutseharidus- ja koolitusasutused, kohalikud omavalitsused.

Piiriülene partnerlus pakub teabe-, vahendus- ja värbamisteenuseid. Piiriülene partnerlus jälgib ka piirialade töötajate liikuvuse (tõelise Euroopa tööturu arendamise põhialus) voogusid ning liikuvuse takistusi.

Osad nendest partnerlustest saavad Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi rahalist toetust. Lisateave Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi rahastatud EURESe piiriüleste partnerluste kohta on allpool.

EURESe portaal annab teavet piiriüleste töötajate olukorra kohta. Ka EURESe töötajad, olenemata piiriüleses partnerluses osalemisest või mitte, saavad abistada ja juhendada ühes riigis elavaid, kuid teises töötavaid töötajaid.