EURES piiriülestes regioonides


ELi sisepiirialad moodustavad 40% liidu territooriumist ning neil aladel elab ligikaudu 2 miljonit piiriülest töötajat. 2016. aastal elas ELis üle 1,4 miljoni inimese ühes ja töötas teises riigis. See arv on aastate jooksul pidevalt kasvanud – üksnes aastatel 2015–2016 kasvas see kaheksa protsendi võrra.

Piirülesed töötajad puutuvad iga päev kokku paljude takistustega, näiteks riikide erinevad tavad, sotsiaalkindlustussüsteemid, maksustamiseeskirjad ja õigussüsteemid. Ka on piiriüleste piirkondade ühistransport sageli arenenud vähem kui riigisisene, mis takistab piiriülest tööalast liikuvust veelgi.

EURES aitab piiriülestel töötajatel neid takistusi ületada, pakkudes piiriülestele partnerlustele Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist (EaSI) rahalist toetust.

Sellised partnerlused hõlmavad EURESe liikmeid ja partnereid, kes teevad piiriülest koostööd töötajate ja tööandjate liikuvuse toetamiseks. Osaleda võivad ka organisatsioonid, kes ei kuulu EURESe võrgustikku, kui nad on piirkondlikul tööalase liikuvuse turul olulised. Tavaliselt on partnerid näiteks avalikud tööturuasutused, tööturu osapooled ja sellised organisatsioonid nagu ülikoolid, valdkonnaühingud, ametiühingud ja kaubanduskojad.

2019. aastal toetatakse EaSI 2018. aasta projektikonkursi raames 11 piiriülest partnerlust, mis hõlmavad 16 riiki. Peale selle tegutseb mitu muud partnerlust, mida Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist ei toetata.

2019. aastal saavad EaSI programmist toetust järgmised 11 piiriülest partnerlust:

Partnerluste üldeesmärk on jagada teavet ja anda tööotsijatele ja tööandjatele piiriülese tööalase liikuvuse nõuandeid, pakkuda praktikavõimalusi ning värbamiseelseid ja ‑järgseid teenuseid. Kasutada saab ekspertide abi, kes toetavad töötajaid karjääri igas etapis ja vastavad nende küsimustele piiriülese töö praktiliste aspektide kohta.

Igal aastal korraldatakse partnerluste raames arvukalt tegevusi nii tööotsijate kui ka tööandjate toetamiseks. Praegu on need näiteks vanuserühma 50+ tööotsijate juhendamine, piiriülesed praktikakavad ja uus töövahendusrakendus seoses vabade töökohtadega Belgia-Madalmaade piiril.

Partnerluste raames jälgitakse ka töötajate liikumist üle piiride ja arengusuundi tööturul ning tuvastatakse takistused, mis võivad piirata töötajate vaba liikumist piirkonna piiriülesel tööturul.

Lisateabe saamiseks konkreetse piiriülese partnerluse kohta klõpsa ühel alltoodud linkidest. Lisateabe saamiseks oma piirkonna töövõimaluste kohta otsi konkreetsete piiriüleste partnerluste EURESe nõustajaid, klõpsates siin.