Δεξιότητες και σταδιοδρομία


Σπουδές στο εξωτερικό

 

Ο καλύτερος τρόπος για τη βαθύτερη κατανόηση της νοοτροπίας άλλων πολιτισμών, των ανθρώπων αλλά και της γλώσσας είναι η διαβίωση και η πραγματοποίηση σπουδών σε μια ξένη χώρα. Επιπλέον, η ζωή, οι σπουδές ή η εργασία σε μια άλλη χώρα επιτρέπουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες αναγνωρίζονται σε διακρατικό επίπεδο και μπορεί να ενδιαφέρουν τους μελλοντικούς εργοδότες.

Οι φοιτητές που επιστρέφουν ύστερα από πρόγραμμα φοίτησης στο εξωτερικό συχνά θεωρούν ότι πρόκειται για μια πολύτιμη εμπειρία, η οποία τους βοηθά να ωριμάσουν σε προσωπικό και πνευματικό επίπεδο. Εκτιμούν το γεγονός ότι εκτίθενται σε νέους τρόπους σκέψης, κάτι που ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη και αυτονομία.

Οι σπουδές στο εξωτερικό δεν συμβάλλουν μόνο στην ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη. Μπορούν επίσης να διευρύνουν τις προοπτικές απασχόλησης. Οι εργοδότες αναζητούν ολοένα και περισσότερο άτομα με εμπειρία σε άλλες χώρες, καθώς είναι πιθανό ότι τα άτομα αυτά διαθέτουν, πέραν των γλωσσικών δεξιοτήτων, και δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας καθώς και κατανόηση και εξοικείωση με την τοπική νοοτροπία και κουλτούρα. Χαρακτηρίζονται από ευελιξία, αυτονομία, μπορούν να προσαρμόζονται σε νέες περιστάσεις και να ανταποκρίνονται εποικοδομητικά σε διαφορετικές προσεγγίσεις.

PLOTEUS

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο τμήμα «Αναζήτηση ευκαιριών μάθησης» προέρχονται από την πύλη PLOTEUS για τις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη, η οποία δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Η επιλογή και ενημέρωση εξασφαλίζεται από το δίκτυο Euroguidance.

Η ενσωμάτωση της πύλης PLOTEUS για τις ευκαιρίες μάθησης στην πύλη EURES είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισαβόνας και της Στοκχόλμης (Μάρτιος 2000 και Μάρτιος 2001), στα οποία η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να δημιουργήσουν μία υπηρεσία παροχής πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας και μαθησιακές ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σκοπός της πύλης PLOTEUS, όπως και της πύλης EURES, είναι να θέσουν σε ισχύ το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εκτός από τις ευκαιρίες μάθησης που διατίθενται στην πύλη EURES, ο ιστοχώρος PLOTEUS περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών καθώς και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες.