Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές


Το δίκτυο EURES διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις διασυνοριακές περιοχές, όπου παρατηρούνται σημαντικά επίπεδα διασυνοριακής κινητικότητας. Περισσότεροι από 1.000 000 άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα της ΕΕ και εργάζονται σε μια άλλη («διασυνοριακοί εργαζόμενοι»), έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές εθνικές πρακτικές και διαφορετικά νομικά συστήματα. Σε καθημερινή βάση, μπορεί να προσκρούουν σε διοικητικά, νομικά ή φορολογικά κωλύματα στην κινητικότητα.

Οι υπηρεσίες του EURES στις παραμεθόριες περιοχές παρέχονται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) από «διασυνοριακές συμπράξεις EURES».

Οι διασυνοριακές συμπράξεις EURES είναι ομάδες από μέλη και εταίρους του EURES και, κατά περίπτωση, άλλους ενδιαφερόμενους εκτός του δικτύου EURES. Οι ομάδες δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης διασυνοριακής συνεργασίας για την υποστήριξη της κινητικότητας των διασυνοριακών εργαζομένων και των εργοδοτών τους. Στη συνεργασία συμμετέχουν συνήθως περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι οργανισμοί, όπως εμπορικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια, οργανισμοί ΕΕΚ, τοπικές αρχές, κλπ.) τουλάχιστον δύο γειτονικών κρατών μελών.

Οι διασυνοριακές συμπράξεις παρέχουν πληροφορίες, υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και πρόσληψης. Επίσης, παρακολουθούν τις ροές της κινητικότητας και τα εμπόδια όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων στις παραμεθόριες περιοχές που αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρικές σχέσεις λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»). Για να μάθετε περισσότερα για τη χρηματοδότηση διασυνοριακών συμπράξεων EURES από το EaSI διαβάστε εδώ στη συνέχεια.

Η διαδικτυακή πύλη EURES παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των διασυνοριακών εργαζομένων. Επιπλέον, το προσωπικό του EURES, είτε εργάζεται σε μια διασυνοριακή σύμπραξη είτε όχι, μπορεί να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στους εργαζομένους που ζουν σε μια χώρα και εργάζονται σε μια άλλη.