Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές


Η EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις παραμεθόριες περιοχές, όπου η διασυνοριακή μετακίνηση των εργαζομένων είναι μεγάλη. Σε περισσότερους από 1.000.000 εργαζομένους που ζουν σε μία χώρα της ΕΕ και εργάζονται σε μία άλλη εφαρμόζονται διαφορετικές εθνικές πρακτικές και νομικά συστήματα. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίζουν διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια στην κινητικότητα σε καθημερινή βάση.

Οι σύμβουλοι EURES στις περιοχές αυτές παρέχουν ειδικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων που ζουν σε μία χώρα και εργάζονται σε άλλη.

Σήμερα υπάρχουν 12 διασυνοριακές συμπράξεις στο EURES, γεωγραφικά κατανεμημένες σε όλη την Ευρώπη, σε 19 χώρες. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών ενημέρωσης και συντονισμού που συνδέονται με την κινητικότητα των εργαζομένων στις διασυνοριακές περιοχές. Φέρνουν σε επαφή τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις τοπικές αρχές και τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα προβλήματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης στις παραμεθόριες περιοχές. Οι διασυνοριακές συνεργασίες EURES αποτελούν ένα πολύτιμο σημείο επαφής για τις περιφερειακές και εθνικές διοικητικές υπηρεσίες απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι ένα αποτελεσματικός τρόπος για την παρακολούθηση αυτών των "περιοχών απασχόλησης" που αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.