Skip to main content
Лого на Европейската комисия
EURES

Декларация за защита на данните — съобщения и искания, подадени в онлайн чат на EURES

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: EURES

Администратор на лични данни: Европейски орган по труда — отдел „Информация и EURES“

Хипервръзка към регистъра:https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

1. Въведение

При тази операция се обработва лична информация. Европейският орган по труда (наричан по-долу „Органът“) поема ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Органът събира и обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/17251, който се прилага за обработването на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз. Информацията в настоящата декларация за защита на данните се предоставя в съответствие с членове 15—16 от този регламент. Регламент (ЕС) 2016/679, Общият регламент относно защитата на данните, се прилага за всяка обработка на данни от външни за институциите и органите на ЕС организации.

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. Посочени са също данните за контакт на отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

2. Защо и как обработваме вашите лични данни?

Онлайн чатът е услуга, чрез която потребителите на портала EURES влизат в пряк контакт със съветници, работещи в мрежата EURES, които предоставят помощ и насоки във връзка с търсенето на работа и свързаните с това въпроси.

Личните ви данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме вашите лични данни, тъй като:

  • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза, и
  • като субект на данни вие сте дали съгласието си за обработването на вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

Това е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23 октомври 2018 г., и по-специално член 5, параграф 1.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

Предоставянето на определени лични данни е задължително, за да можем да отговорим на въпроса ви. Необходимо е да предоставите следните лични данни:

  • Собствено име
  • Фамилия
  • Държава на пребиваване
  • Адрес на електронна поща (за офлайн връзка)

5. За какъв срок съхраняваме личните ви данни?

Всички лични данни, предоставени през чата, се събират и обработват единствено в рамките на строго необходимото, за да ви бъде предоставен отговор или да се обработи заявката ви по друг начин. Освен ако не е договорено друго по време на разговора или не е посочено на друго място, разговорите в чата могат да се съхраняват за целите на осигуряване на качеството за срок, който не надвишава дванадесет месеца.

6. Как опазваме и защитаваме личните ви данни?

В съответствие с разпоредбите на член 6, член 44, параграф 1 и съображение 45 от Регламент (ЕС) 2019/11492, в които се предвижда, че „Органът управлява Европейското бюро за координация на EURES“, Европейското бюро за координация (ЕБК) на Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES) е прехвърлено към Европейския орган по труда.

Същевременно съгласно член 6 от Регламент 2019/1149 Комисията ще продължи да осигурява експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктурата на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги.

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на нейния изпълнител, който спомага за функционирането на тази онлайн чат услуга. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Изпълнителите на Комисията са обвързани от конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на Комисията и от задълженията за поверителност, произтичащи от транспонирането на Общия регламент относно защитата на данните в държавите — членки на ЕС (ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679).

За да защити вашите лични данни, Комисията въведе редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на настоящата операция по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого ги разкриваме?

Ако не е предвидено друго в страницата за чат за отделна държава или организация, услугата се управлява от изпълнител, действащ от името на „администратора на лични данни“, който е Европейското бюро за координация за EURES, създадено в рамките на отдел „Информация и EURES“ на Европейския орган по труда. Данните, обработвани директно на платформата за чат, са защитени и с тях се борави в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725. Нямате пряк достъп до данните, съхранявани на платформата за чат. Ако искате да знаете какви лични данни се съхраняват от ваше име или ако желаете да ги променяте или изтривате, можете да се свържете с администратора на лични данни на следния адрес на електронна поща: data-protection@ela.europa.eu

Като се съгласява с настоящата декларация за защита на данните, субектът на данните дава също своето съгласие, когато това е необходимо за обработване на заявката му, данните да се предават на държавите — членки на ЕИП, и на Швейцария, които са асоциирани към мрежата EURES в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 и със Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки и Конфедерация Швейцария3.

8. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате специални права по силата на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на ваши лични данни и право на ограничаване на обработването им. Когато е приложимо, имате също така право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или в случай на конфликт — с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Информацията за контакт с тях е посочена в точка 9. Информация за контакт.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, представете тяхното описание (т.е. референтния(те) номер(а), посочен(и) в точка 10. Къде можете да намерите по-подробна информация?) във вашето искане.

9. Информация за контакт

Администратор на лични данни

Порталът EURES се управлява от Европейското бюро за координация за EURES, създадено в рамките на отдел „Информация и EURES“ на Европейския орган по труда, който е „администраторът на лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или за всякакви въпроси, жалби или други искания във връзка с данните, предавани и обработвани на портала EURES, моля, свържете се с администратора на лични данни на следния адрес на електронна поща: data-protection@ela.europa.eu.

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Органа

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (data-protection@ela.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете (т.е. можете да подадете жалба) към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако счетете, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат от обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Органа публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни от Органа, които са документирани и са му съобщени. Можете да осъществите достъп до регистъра чрез следната хипервръзка: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

бележки под линия

1 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария), ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21—56.

3 Споразумение относно свободното движение на хора, въздушния и сухопътния транспорт, обществените поръчки, научното и технологичното сътрудничество, взаимното признаване по отношение на оценка за съответствие и търговията със селскостопански продукти, Официален вестник на ЕС L 114, 30.4.2002 г.