Твоята първа работа с EURES


Вие…

  • сте на възраст от 18 до 35 години?
  • сте гражданин и законно пребиваващ в държава - членка на ЕС, Норвегия или Исландия?
  • сте затруднен в намирането на работа или членка на обучение във вашата страна?
  • желаете да се преместите в друга държава - членка на ЕС, Норвегия или Исландия за работа, стаж или практика?

Ако е така, тогава Твоята първа работа с EURES може да е точното решение за вас.

Какво се предлага за мен?

Твоята първа работа с EURES представлява схема на Европейския съюз за трудова мобилност, която помага на младите европейски граждани да намират работа, стаж или практика в друга страна от ЕС, Норвегия или Исландия, а на работодателите да намират квалифициран персонал. Тя има за цел да предостави на младите хора, търсещи работа, подходящи предложения за платен труд в цяла Европа. Минималната продължителност на трудовите договори трябва да е най-малко 6 месеца (за работа или практика) или 3 месеца (за стаж).

Чрез схемата Твоята първа работа с EURES можете да получите информация, да търсите работа, да получите съдействие за свързване с работодатели и наемане на работа. Освен това може да отговаряте на условията за финансова помощ за събеседване в чужбина, както и за покриване на определени разходи, например за езиково обучение, признаване на квалификации или преместване в отправната държава.

От какви квалификации имам нужда?

В схемата Твоята първа работа с EURES могат да участват кандидати с различна степен на образование и/или професионален опит.

Как мога да участвам?

Ръководството за схемата Твоята първа работа с EURES представя условията и правилата за участие.

По-долу можете да намерите препратки към водещите служби по заетост и техните партньорски служби, предлагащи тази схема. Ако тези услуги все още не се предлагат във вашата страна или някои препратки за определени държави не са активни, можете да се свържете с водещите служби по заетост.

За повече подробности можете да направите справка в списъка на службите по заетост по схемата Твоята първа работа с EURES“ и техните партньори на ниво ЕС.