• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

Пет години след схемата „Гаранция за младежта“: Поуки

Продължаващото икономическо възстановяване в ЕС доведе до подобряване на условията на пазара на труда за младите европейци. Схемата „Гаранция за младежта“ изпълнява предназначението си като увеличава възможностите за заетост.
Picture

Последните данни на Евростат показват, че безработицата сред младите хора е спаднала от 18,7% през 2016 г. на 16,8% до края на 2017 г. След като достигна стойност от 23,9% след финансовата криза от 2008 г., младежката безработица вече е спаднала до малко над 1 процентни пункта над равнището отпреди 2008 г. (15,1%), което е доказателство за постигнатия положителния напредък през последните пет години в тази област.

Схемата „Гаранция за младежта“ играе ключова роля за този напредък, тъй като държавите — членки на ЕС се ангажираха с прилагането на схемата с препоръка на Съвета от април 2013 г. Насочена към създаването на условия за предоставяне на възможност на всяко лице под 25 години, в срок от четири месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование, да получи качествено предложение за работа, да продължи образованието си, да чиракува или да стажува, „Гаранция за младежта“ е спомогнала за подобряването на живота на милиони млади европейци. Тя се подкрепя от Инициатива за младежка заетост — основната програма  за финансиране на нейното изпълнение в рамките на ЕС.

 

Какво е постигнато до момента?

Според последните данни на Европейската комисия:

  • От 2014 г. насам в схемите „Гаранция за младежта“ са се регистрирали над 5 милиона младежи.
  • Всяка година от 2014 г. насам над 3,5 милиона младежи са приели предложение за работа, образование, стаж или чиракуване.
  • В ЕС има 2,2 милиона безработни младежи и 1,4 милиона по-малко младежи, които от 2013 г. насам не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET).
  • Делът на лицата на възраст 15 — 24 години, които не работят, не учат и не се обучават, е спаднал от 13,2% през 2012 г. на 10,9% през 2017 г.

 

Най-добри практики

Миналата година Комисията постави началото на база данни с обещаващи практики в подкрепа на младите хора в прехода им от училище към работа. Повечето от тези схеми получават финансова подкрепа по линия на инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Някои от тези практики станаха център на внимание през изминалата година в рамките на Youth Guarantee Learning Forum (Форума за обучение по схемата „Гаранция за младежта“). Организираният от Комисията в Брюксел форум предостави възможност за обмяна на опит между специалистите чрез обмен на информация за различните мерки, предоставени в контекста на схемата „Гаранция за младежта“.

 

Младежки медиатори: Българската история на успеха

Инициативата на България Младежки медиатори беше една от вдъхновяващите практики, изтъкнати по време на Youth Guarantee Learning Forum (Форум за обучение по схемата „Гаранция за младежта“). Основната цел е да бъдат идентифицирани младите NEET, които не са регистрирани в Българската агенция по заетостта, да се установи връзка с тях, както и да бъдат информирани за услугите и възможностите за работа в сферата на образованието, заетостта или обучението. За предоставянето на тези услуги, първо са подбрани младежки медиатори, които са обучени как да достигнат и комуникират с NEET, а така също и как да им предоставят информация и консултации за тяхното активиране.

Освен това младежките медиатори се обучават как да си сътрудничат с работодателите и образователните институции. След завършване на обучението, скоро бъдещият младежки медиатор се свързва с трудовия медиатор от местната обществена служба по заетостта (ОСЗ) и с представителя на местния инспекторат по образованието, за да установи контакти с официалните институции.

 

Актуални предизвикателства

Въпреки тези постижения и продължаващото намаляване на общата ставка за ЕС—28 в много от държавите членки младежката безработица продължава да бъде висока. Комисията признава, че е важно да се достигне до най-нуждаещите се региони и младeжи. Един от основните начини, по които Комисията възнамерява да постигне това, е чрез стартирането на Европейския социален фонд (ЕСФ+).

В периода 2021 — 2027 г. ЕСФ+ ще обхване Инициативата за младежка заетост заедно с редица други фондове и програми на Комисията, като например Европейския социален фонд. Новият фонд има за цел да позволи на ЕС и на държавите членки да предоставят по-комплексна и по-целенасочена подкрепа на хората в цяла Европа, включително на младежите. Тази подкрепа ще помогне на хората да придобият уменията и опита, от които се нуждаят, за да успеят в една бързо променяща се и често трудна среда каквато е пазарът на труда.

Ще бъдат направени и промени на програмно равнище, като държавите — членки на ЕС трябва да отделят поне 10% от своите средства по линия на ЕСФ+ за подпомагане на младежката заетост и за активно поведение на младежите на пазара на труда. С предложения общ бюджет от 101,2 млрд. евро за програмния период, потенциалът на ЕСФ+ за успеха на европейските младежи е значителен.

„Европа иска да оправомощи своите граждани“ обобщи комисарят Мариан Тейсен във връзка с основната цел на ЕСФ+. „Нашите нови, гъвкави и опростени социални фондове са насочени към инвестиции в хората: искаме да гарантираме, че те разполагат с необходимите умения, с модерна социална закрила, адаптирана към новите форми на труд, както и да покажем солидарност с тези, които най-много се нуждаят от нея.“

 

За задълбочен анализ на схемата „Гаранция за младежта“ вж. „Гаранция за младежта“ накратко.

 

Връзки по темата:

„Гаранция за младежта“

Данни от Евростат

Препоръка на Съвета от април 2013 г.

Инициатива за младежка заетост

Данни от Европейската комисия

База данни с обещаващи практики

Европейски социален фонд

Форум за обучение по схемата „Гаранция за младежта“

Младежки медиатори

Изтъкнати вдъхновяващи практики

Видео послание

‪#youthguarantee

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

02/07/2018

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.