• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

Най-търсените от дружествата умения по ИКТ днес

Конкурентоспособността, иновациите и създаването на работни места в Европа все повече се ръководят от използването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Кои умения по ИКТ са най-необходими днес и в кои области?
Picture

В постоянно развиваща се среда компаниите и обществените услуги трябва да инвестират допълнително в съвременни цифрови технологии, като например мобилни комуникации, компютърни услуги в облак, анализ на големи информационни масиви и интелигентни устройства. Според документ на Европейската комисия търсенето на специалисти по цифрови технологии е нараснало с 4 % годишно през последните 10 години.

През последните години в политиките на ЕС се отдава по-голямо внимание на уменията по ИКТ, и по-специално на назначаването на специалисти по ИКТ. В актуализираната наскоро стратегия за цифровия единен пазар е подчертана нуждата от политики, чиято цел е засилване на стабилността на европейските пазари на труда и подобряване на конкурентната позиция на ЕС. Ето защо наблюдението на заетостта на специалистите по ИКТ е от ключово значение, както се посочва в статия наEurostat . Например приемането на „компютърни услуги в облак“ има потенциала да генерира около 2,5 милиона работни места до 2020 г. съгласно проучване, изготвено за Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. Компютърните услуги в облак включват съхранение и достъп до данни и програми в интернет вместо на личен твърд диск или устройство за съхранение на място.

Според данни наEurostat , през 2015 г. около 8 милиона души са били заети като специалисти по ИКТ, което представлява 3,5 % от общата заетост в ЕС. През последните години и броят, и делът на специалисти по ИКТ в общата заетост постоянно нарастват. В Доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии за 2017 г. е посочено, че делът на работните места в областта на ИКТ в общата заетост е нараснал с 35 % между 2005 г. и 2015 г.

Компаниите в Европа обаче трудно намират подходящи специалисти по ИКТ, които да ги запълнят. В същия доклад за напредъка в областта на цифровите технологии, посочен по-горе, Комисията предрича, че несъответствието между търсенето и предлагането на специалисти по ИКТ ще се повиши от 373 000 през 2005 г. до около 500 000 до 2020 г. Тази разлика е в основата на термина „недостиг на умения в областта на цифрови технологии“.

 

Преодоляване на недостига на умения по ИКТ

Като част от Новата програма за умения в Европа за гарантиране, че гражданите на ЕС разполагат с подходящо обучение, умения и подкрепа, Комисията стартира Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии през 2016 г. Тази коалиция подпомага сътрудничеството между заинтересованите страни от сферата на образованието, заетостта и промишлеността с цел подобряване на цифровите умения както на специалистите по ИКТ, така и на по-широкият кръг от населението.

Коалицията подпомага и инициативата Digital Opportunity traineeships (стажове в рамките на проекта „Цифрова възможност“) на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“. Изпълнявана в Drop'pin@EURES, тази инициатива има за цел да подобрява цифровите умения, като предлага стажове в чужбина за 6000 студенти и наскоро дипломирали се вишисти за периода 2018—2020 г.

 

Какви са най-търсените нови умения в областта на ИКТ?

Според документ на DIGITALEUROPE, сдружението, представляващо сектора на ИКТ в Европа, тези области включват:

  • Цифрова сигурност;
  • Бизнес мрежи;
  • Анализ на големи информационни масиви;
  • Интернет на нещата;
  • Мобилни технологии;
  • Компютърни услуги в облак;
  • Управление на бизнес промените;
  • База данни InMemory;
  • Интегрирани продуктови услуги;
  • Интелигентни мрежови технологии или нови интерфейси.

В друг доклад, The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017, е установено, че големите информационни масиви/анализът, бизнес анализът и структура на предприятията са най-търсените умения в областта на ИКТ. Докладът гласи: „Макар че най-силно разрастващото се търсене на технологични умения през тази година [2017 г.] беше в сферата на структурата на предприятията, големите информационни масиви/анализът останаха най-търсеното умение при 42 %, с 8 % повече през последната година.“

 

„Горещи точки“ на заетост в ИКТ в Европа

Съгласно Доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии за 2017 г. всички държави — членки на ЕС, отбелязват важно увеличение в заетостта на специалисти по ИКТ между 2005 г. и 2015 г. Най-голямо увеличение има в Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия. Същият доклад сочи, че през 2015 г. държавите членки с най-висок дял на специалисти по ИКТ в общата заетост е във Финландия (6,5 %), Швеция (6,1 %), Нидерландия и Обединеното кралство (5 % и в двете държави).

Най-големият брой заети специалисти по ИКТ е в Обединеното кралство (1,54 милиона през 2015 г.), макар че в Германия (1,47) през последното десетилетие заетостта в ИКТ почти се е удвоила.

 

Връзки по темата:

DIGITALEUROPE и стратегията на ЕО за уменията от 2016 г.

Стратегия за цифров единен пазар

Статия на Евростат

Проучване, изготвено за ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия

Данни на Евростат

Доклад за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Нова европейска програма за умения

Документ на DIGITALEUROPE

Проучване на Harvey Nash/KPMG CIO за 2017 г.

 

Допълнителна информация:

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия носят отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

03/05/2018

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.