• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

Бъдещето на труда: ИКТ специалисти

Прогнозата за уменията, разработена от Cedefop, ни дава възможност да си представим как би изглеждал светът на труда след 10 години чрез прогнози за бъдещите тенденции в областта на заетостта. В новата ни поредица от статии разглеждаме потенциалните предизвикателства и промените, пред които ще бъдат изправени някои професии до 2030 г.
Picture

Предмет на тази статия е професията на ИКТ специалистите. Това са хора, които извършват изследване, планиране, проектиране, писане, изпитване, предоставяне на консултации и подобряване на информационните системи, хардуера, софтуера и свързаните с тях понятия за конкретни приложения.

 

Основни факти

 

 • През 2018 г. като ИКТ специалисти са наети около 3,5 милиона души.

 • Между 2006 и 2018 г. заетостта в професията се увеличава с малко над 29 %.

 • През 2018 г. 71 % от ИТ специалистите притежават високо ниво на квалификация.

 • През 2018 г. 25 % от работната сила е със средно ниво на квалификация.

 • ИКТ представлява технология с общо предназначение, поради което промените и прекъсванията в икономиката могат да окажат значително влияние върху бъдещото търсене на умения на такива специалисти.

 

Задачи и умения

Основните задачи и умения са изброени по-долу според цялостното им значение:

 

 • Използване на ИКТ
 • Автономност
 • Събиране и оценка на информация
 • Креативност и способност за намиране на решения
 • Грамотност
 • Работа в екип
 • Математически познания
 • Рутина
 • Продажби и влияние
 • Преподаване, обучение и наставничество
 • Управление и координиране
 • Сръчност
 • Обслужване и полагане на грижи
 • Използване на машини
 • Сила

 

Какви са тенденциите за бъдещето?

 

 • Планира се в периода от 2018 до 2030 г. заетостта на ИТ специалисти да нарасне с 11 %, като бъдат създадени 395 000 работни места.

 • В съчетание с броя на лицата, които ще напуснат професията през същия период (прибл. 1,2 млн.), този растеж показва, че между 2018 и 2030 г. в областта на ИКТ трябва да бъдат запълнени 1,6 милиона работни места.

 • Броят на ИКТ специалистите със средно ниво на квалификация през 2030 г. ще остане повече или по-малко без изменения, на равнище от 23 %.

 • Очаква се броят на ИКТ специалистите, които са високо квалифицирани, да нарасне до 74 % през 2030 г.

 

Кои фактори ще окажат влияние върху техните умения?

 

 • Развития в областта на технологиите и веригите за създаване на стойност: ИКТ става част от все повече икономически дейности — вече са разработени и продължават да се разработват голям брой софтуерни приложения. Развитията в областта на технологиите и веригите за създаване на стойност вероятно ще изместят баланса от техническите ИКТ умения към специфичните за сектора знания и личностни умения, например управление и планиране.

 • По-нататъшна цифровизация на икономиката: Цифровизацията ще увеличи търсенето на специалисти със задълбочени познания в сектора, които могат да разработват ефективни, специално адаптирани ИКТ решения за всяка компания или организация.

 • По-голямо възлагане на външни изпълнители с ИКТ технически умения, които се намират на по-евтини пазари извън ЕС: Специалистите от ЕС ще трябва да притежават умения в различни сектори, например управление на веригата за доставки, в контекста на ИКТ.

 • Все по-мощни компютри: Това ще доведе до увеличаване на количеството и разнообразието на генерираните данни. Тенденцията към „големи обеми данни“ следва да доведе до търсене на отлични умения за анализиране на данни и умения за мащабиране и управление на данни за предприятия. Очаква се в резултат на това да се появят нови професии (напр. учени в областта на данните, администратори на данни и генерални директори по обработка и анализ на данни).

 • Преминаване към компютърни услуги „в облак“: Очаква се тази тенденция да се ускори както за предприятията, така и за потребителите, като се намали търсенето на технически познания от страна на потребителите поради това, че услугите се възлагат на външни доставчици на облачни услуги. Това означава, че предприятията ще се нуждаят от умения за интеграция на услуги, управление на услуги, проектиране и управление на облаци и изграждане и оптимизиране на облачни центрове за данни.

 • Автоматизация: Тъй като инвестициите в изследванията и индустрията в областта на автоматизацията и системите за „интелигентен дом“ нарастват, ще има все по-голямо търсене на софтуерни и хардуерни познания с високи нива на математическа грамотност и знания за домейна. Специалистите с такива умения ще бъдат ценни както за утвърдени организации, които се надяват да укрепят своя пазар, така и за стартиращи предприятия, оспорващи статуквото.

 • Растеж на „интернет на нещата“ (ИН): Това ще стимулира търсенето на умения и професии, свързани с архитектурата и дизайна, познанията и уменията за работа с разнообразни системи, както и разбирането на стандартизацията и оперативната съвместимост между свързаните помежду си системи (и системите, които предстои да бъдат свързани). Ще нараства също търсенето на технически познания за ИН мрежите и уменията за управление на различните мрежови конфигурации, които са част от тях.

 • Взаимовръзка, дължаща се на „интелигентни системи“: Тъй като различните компоненти на ИКТ инфраструктурата стават все по взаимосвързани с растежа на „интелигентните системи“, заплахата от киберпрестъпност и кибертероризъм ще нараства. В отговор на това се прогнозира повишено търсене на научни и аналитични умения в областта на данните, съчетани с предприемчивост. Търсенето на умения в областта на киберсигурността, свързани както със софтуерни, така и с хардуерни системи ще нараства и специалистите вероятно ще трябва да бъдат висококвалифицирани, за да отговорят на нуждите на взаимосвързаните „интелигентни“ инфраструктурни системи на бъдещето.

 

Как могат да бъдат удовлетворени нуждите от такива умения?

ИКТ специалистите често са завършили специалности, които не са изцяло свързани с информационните технологии. Следователно обогатяването на учебните програми с научни данни, технологии, инженерство и математика (STEM) и други умения, свързани с ИКТ в широк кръг от специализирани области, може да подпомогне прехода на хората към работни места за професии в областта на ИКТ, независимо от тяхното образование. Съществуват няколко варианта за получаване на сертификати за професионална квалификация, които ИКТ специалистите могат да използват чрез частни доставчици на обучение и академични институции, за да поддържат актуалността на своите знания и умения в областта. Проучването за КАЧЕСТВО на електронните умения показва, че снабдяването със сертификати е станало изключително важно за практикуващите ИКТ специалисти във всички среди — според сведенията половината от тях притежават поне един сертификат.

Същевременно повишеният акцент върху експертните познания в сектора представлява предизвикателство, тъй като мултидисциплинарните умения (т.е. придобиване на знания и опит в конкретен сектор или множество сектори) също ще трябва да бъде част от обучението, осигурявано на работното място. За да насърчи мобилността на ИКТ специалистите в секторите на икономиката и/или държавите от ЕС, Европейската комисия предлага обща европейска рамка за ИКТ специалисти във всички промишлени сектори.

 

Искате да научите повече за прогнозата за уменията и какво е бъдещето на работните места в Европа? Вижте нашата обзорна статия и статиите ни относно професиите в областта на правото, социалните услуги и културата и управителите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно.

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уеб сайтове на трети страни.

25/09/2020

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.