• Събития

Статии с новини


<< Назад към списъка с новини

Пазарът на труда и работните места в ЕС през 20-те години на ХХI в.

Как ще изглежда светът на труда след 10 години? Още ли ще работим на същите работни места в същите сектори и със същите умения? Кои ще бъдат нашите колеги?
Picture

Целта на Прогнозата на уменията на Cedefop, която предвижда бъдещи тенденции в заетостта, е да даде представа какви ще бъдат пазарът на труда и работните места в Европа до 2030 г. и какви умения ще бъдат необходими. Тя дава възможност на потребителите да сравняват перспективите за заетостта и бъдещите тенденции в Европа. Поради това може да се каже, че е идеалният инструмент за търсещите работа, работодателите, студентите, изследователите и създателите на политики.

От 2005 г. прогнозата е в процес на постоянно разширяване и усъвършенстване и понастоящем дава информация за държавите — членки на ЕС, Исландия, Северна Македония, Швейцария, Турция и Обединеното кралство. Тя обхваща 66 сектора на икономическа дейност, 41 групи професии и 3 нива на образование.

Пълно описание на констатациите може да се намери на уебсайта на Агенцията, като по-долу сме обобщили някои от основните точки.

 

Работна сила

 • очаква се работната сила да се увеличи с 1 % до 2030 г.;

 • възрастта на работната сила леко ще се измени, като в групата 25—49 години ще настъпи намаление с 0,5 %, а в групата 64 и повече години — увеличение от 3,8 %;

 • очаква се размерът на населението в трудоспособна възраст да се увеличи с 3,7 %, въпреки че между отделните държави има значителни разлики;

 • съотношението между участието на двата пола в пазара на труда до голяма степен ще се запази, като ще бъдат заети повече мъже отколкото жени.

 

Сектори

 • очаква се спад на основните производствени отрасли, а секторите на услугите и съвременните производства ще се разраснат;
 • най-бързо развиващите се сектори на услугите ще бъдат правни и счетоводни услуги, научноизследователска и развойна дейност, реклама и маркетингови изследвания, а също административни и спомагателни дейности;
 • най-бързо развиващите се производствени сектори ще бъдат електрическо оборудване, други машини и оборудване, производство на моторни превозни средства.

 

Професии

 • очаква се значителен ръст на висококвалифицираните професии (напр. управители, специалисти и приложни специалисти) и известен ръст на някои нискоквалифицирани професии (напр. в областта на продажбите, охраната, почистването, кетъринга и полагането на грижи);
 • загуба на работни места се очаква в професиите, изискващи средна квалификация (напр. квалифицирани работници, чиновници);
 • предлагането на по-висококвалифицирани професии може да се увеличи по-бързо от търсенето на такива служители, като същият ефект ще се наблюдава за професиите, изискващи по-малко или по-ниски квалификации.

 

Работни задачи и умения

 • очаква се да намалее броят на физическите задачи, които служителите изпълняват на работното място, а броят на интелектуалните и социалните задачи да се увеличи;
 • деловата грамотност, продажбата/убеждаването и обслужването/вниманието ще се превърнат във все по-важни умения за работниците;
 • ще има значителен спад в нуждите от умения (на ИКТ) за работа с машини и увеличаващо се търсене на умения в областта на ИКТ;
 • способността да се работи самостоятелно ще се цени високо.

 

За Cedefop

Cedefop, или Европейски център за развитие на професионалното обучение, е основан през 1975 г. Агенцията помага на Европейската комисия, държавите членки и социалните партньори да разработва европейски политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), за да се повиши равнището на заетост и да се гарантира интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж.

 

През 2020 г. ще следим констатациите на Cedefop във връзка с конкретни професионални области — от лица, полагащи грижи, до ИКТ специалисти. Следете ни, за да научите повече.

 

Връзки по темата:

Прогноза на Cedefop за уменията

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

 

Отказ от отговорност: Следва да се има предвид, че нито ЕURES, нито Европейската комисия поемат отговорност за който и да е от горепосочените уебсайтове на трети страни.

28/02/2020

<< Назад към списъка с новини
 
непоемане на отговорност

Статиите „В обектива…” са предназначени да предоставят на потребителите на портала EURES (Европейски служби по заетостта) информация относно актуалните теми и тенденции и да стимулират обсъждания и дебати. Те не задължително отразяват гледната точка на Европейската комисия.