• Събития

Разучете европейския пазар на труда!

Понастоящем има 3,120,322 работни места, които ви очакват!

Станете част от пазара на труда на EURES!

Помогнете на един от 4,886 регистрирани в ЕURES работодатели да ви намери, като прецизирате профила си в ЕURES и като съставите автобиография онлайн.

Шест съвета към намиране на подходящия професионален път

Когато сте в началото на професионалното си развитие, може да е трудно да разберете кой път да поемете. Ето нашите шест най-важни съвета, които ще ви помогнат да намерите подходящия професионален път.

Arts, entertainment and recreation КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Agriculture, forestry and fishing СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Information and communication СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ Administrative and support service activities АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Electricity, gas, steam and air conditioning supply ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal EURES Portal Financial and insurance activities ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Water supply, sewerage, waste management and remediation activities ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Human health and social work activities ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Jobseekers Търсещи работа Mining and quarrying ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Transportation and storage ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Manufacturing ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Construction СТРОИТЕЛСТВО Public administration and defence; compulsory social security ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ Other service activities ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ Real estate activities ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Professional, scientific and technical activities ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Education ОБРАЗОВАНИЕ Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

30/04/2021

Прочети повече >>


"Ако искате хора, които са на ваша страна, с добри контакти във всички европейски държави и способни да ви помогнат безплатно да намерите работа, почукайте на вратата на вашия съветник на ЕURES!"

Виола де Карло, Италия