• Събития

Разучете европейския пазар на труда!

Понастоящем има 3,582,993 работни места, които ви очакват!

Станете част от пазара на труда на EURES!

Помогнете на един от 4,748 регистрирани в ЕURES работодатели да ви намери, като прецизирате профила си в ЕURES и като съставите автобиография онлайн.

Защо социалните умения и емоционалната интелигентност са по-важни от всякога

Светът след COVID-19 може да бъде пълен с несигурности и предизвикателства. Затова предприятията се нуждаят от емоционално интелигентни служители с широк кръг от социални умения, които ще им бъдат в помощ да се ориентират през тези трудни времена.

Arts, entertainment and recreation КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Agriculture, forestry and fishing СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Information and communication СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ Administrative and support service activities АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Electricity, gas, steam and air conditioning supply ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal EURES Portal Financial and insurance activities ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Water supply, sewerage, waste management and remediation activities ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Human health and social work activities ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Jobseekers Търсещи работа Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Transportation and storage ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Living and Working Условия на живот и труд Manufacturing ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Construction СТРОИТЕЛСТВО Public administration and defence; compulsory social security ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ Other service activities ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ Real estate activities ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Professional, scientific and technical activities ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Education ОБРАЗОВАНИЕ Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

27/07/2021

Прочети повече >>


"Ако искате хора, които са на ваша страна, с добри контакти във всички европейски държави и способни да ви помогнат безплатно да намерите работа, почукайте на вратата на вашия съветник на ЕURES!"

Виола де Карло, Италия