Транс-гранични партньорства на EURES


EURES има да играе особено важа роля в транс-граничните региони, места, в които има значителни нива на транс-гранично мигриране. Повечето от 1 000 000 души, които живеят в една страна на ЕС, а работят в друга, трябва да се адаптират към различни национални практики и законови системи. Те могат ежедневно да се сблъскват с административни, юридически или фискални пречки пред мобилността.

Съветниците на EURES в тези райони дават специфични съвети и насоки по отношение на правата и задълженията на работниците живеещи в една страна, а работещи в друга.

Понастоящем съществуват 12 транс-гранични партньорства на EURES, разположени географски из цяла Европа и включващи 19 страни. Целящи да задоволят нуждата от информация и координация във връзка с трудовата мобилност в транс-граничните територии, тези партньорства събират заедно обществени служби по труда, центрове за професионално обучение, работодатели и синдикални организации, местни власти и други институции специализирани в трудовия сектор и професионалното обучение. Транс-граничните партньорства на EURES служат като ценни звена за връзка между трудовите администрации на регионално и национално ниво, както и със социалните партньори. Те представляват също така едно важно средство за осъществяване на мониторинг над тези транс-гранични ареали за трудова заетост, които са ключов елемент в развитието на един истински европейски трудов пазар.