Транс-гранични партньорства на EURES


Ролята на EURES е особено важна в трансграничните региони, където пътуването през граница до местоработата е широко застъпено. Повече от 1 000 000 души, които живеят в една държава на ЕС и работят в друга („трансгранични работници“), по необходимост се сблъскват с различни национални практики и правни системи. Възможно е да срещат ежедневно административни, правни или фискални пречки във връзка с трудовата мобилност.

В трансграничните региони EURES предоставя своите услуги предимно (но не изключително) чрез „трансграничните партньорства на EURES“.

Те са съставени от членове и партньори на EURES и, ако е целесъобразно, от други заинтересовани страни извън мрежата на EURES. Чрез трансграничните партньорства се осъществява дългосрочно сътрудничество с цел подпомагане на трудовата мобилност на трансграничните работници и техните работодатели. Обикновено в тях участват регионалните или местните служби по заетостта, социални партньори и други организации, например търговски камари, университети, организации за професионално образование и обучение, местните власти и т.н., от най-малко две съседни държави членки.

Трансграничните партньорства предоставят информация и услуги за набиране и назначаване на персонал. Освен това те наблюдават потоците на трудовата мобилност и пречките за мобилността на работниците в трансграничните региони, което е от голямо значение за развитието на действително функциониращ европейски пазар на труда.

Някои партньорства получават финансова подкрепа по линия на програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI). За да научите повече за финансираните по EaSI трансгранични партньорства на EURES, вижте по-долу.

На портала на EURES се предлага информация за ситуацията с трансграничните работници. Нещо повече, персоналът на EURES, независимо дали участва в трансгранично партньорство, може да предоставя съдействие и насоки за лицата, живеещи в една държава и работещи в друга.