Транс-гранични партньорства на EURES


През 2016 г. над 1,4 милиона души в ЕС живеят в една държава и работят в друга. Тази цифра постоянно нараства с годините, като само между 2015 и 2016 г. се е увеличила с осем процентни пункта.

Тези трансгранични работници ежедневно се сблъскват с редица специфични пречки, като например различни национални практики, социалноосигурителни системи, данъчни правила и правни системи в общ план. Трансграничният обществен транспорт също често е по-слабо развит в сравнение със системите в рамките на държавите, което допълнително възпрепятства професионалната мобилност.

В рамките на EaSI, програмата на ЕС за заетост и социални иновации EURES помага на трансграничните работници да преодолеят тези препятствия, като осигурява финансова подкрепа за трансгранични партньорства.

В тези партньорства участват членове на EURES и партньори, които се договарят да работят заедно в трансграничен план в подкрепа на мобилността на работниците и работодателите. Организации, които не са част от мрежата EURES, също могат да участват, ако извършваната от тях дейност е свързана с регионалния пазар за професионална мобилност. Партньорите обикновено включват публичните служби по заетостта, социални партньори и организации, като университети, стопански асоциации, синдикални организации и търговски камари.

Понастоящем 9 трансгранични партньорства, в които участват 13 държави, получават финансиране по EaSI в рамките на поканата за представяне на предложения от 2017 г. Дейност извършват и редица други партньорства без подкрепа по EaSI.

Подпомаганите по EaSI девет трансгранични партньорства са:

Основните цели на тези партньорства са споделяне на информация и съвети относно трансграничната професионална мобилност с търсещи работа и работодатели, осигуряване на възможности за намиране на работа и предоставяне на услуги по наемане на персонал. На разположение са групи от експерти, които осигуряват подкрепа на работниците във всеки етап от професионалния им живот и отговарят на всички техни въпроси относно практическите аспекти, свързани с работата в друга държава.

Партньорствата също така проследяват свързаните с мобилността потоци, преминаващи през съответните им граници, наблюдават развитието на пазара на труда и идентифицират пречки, които биха могли да възпрепятстват истинската свобода на работа в рамките на регионалния трансграничен пазар на труда.

Всяка година партньорствата осъществяват многобройни дейности в подкрепа както на търсещите работа, така и на работодателите. Най-значимите инициативи понастоящем включват наставления за търсещи работа лица на възраст над 50 години, трансгранични стажантски схеми и ново приложение за намиране на работа, насочено към свободни работни места по границата между Белгия и Нидерландия (приложението заработи през есента на 2018 г.).