• Събития

Работодатели


Станете част от пазара на труда на EURES!

Намерете подходящия кандидат сред 821,856 регистрирани в ЕURES автобиографии и се включете в пазара на труда, като си съставите профил на работодател в ЕURES.

Новото споразумение защитава гражданите на ЕС в Обединеното кралство и обратното

Тази година влезе в сила ново споразумение между ЕС и Обединеното кралство. Тo е съсредоточенo върху защитата на правата и избора на гражданите на ЕС, които живеят и работят в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС.

Arts, entertainment and recreation КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Agriculture, forestry and fishing СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Information and communication СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ Administrative and support service activities АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Electricity, gas, steam and air conditioning supply ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Network Мрежата на EURES EURES Portal EURES Portal Employers Работодатели Financial and insurance activities ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Water supply, sewerage, waste management and remediation activities ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Human health and social work activities ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА Accommodation and food service activities ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Jobseekers Търсещи работа Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Transportation and storage ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Manufacturing ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Construction СТРОИТЕЛСТВО News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ Other service activities ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ Real estate activities ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Professional, scientific and technical activities ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Education ОБРАЗОВАНИЕ Activities of extraterritorial organisations and bodies ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

21/07/2021

Прочети повече >>


"Ако искате хора, които са на ваша страна, с добри контакти във всички европейски държави и способни да ви помогнат безплатно да намерите работа, почукайте на вратата на вашия съветник на ЕURES!"

Виола де Карло, Италия