• Събития

Работодатели


Станете част от пазара на труда на EURES!

Намерете подходящия кандидат сред 806,350 регистрирани в ЕURES автобиографии и се включете в пазара на труда, като си съставите профил на работодател в ЕURES.

Как работодателите могат да преодолеят създадения от COVID-19 дисбаланс между половете

COVID-19 значително ускори прехода към гъвкави модели на работа. За да се приспособят към „новото нормално“, много работодатели въвеждат дългосрочни промени в стратегиите си за работното място. Важно е обаче да обмислят също как ще се отрази бъдещият модел на работа върху равенството между половете.

Arts, entertainment and recreation КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Agriculture, forestry and fishing СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩ Administrative and support service activities АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Electricity, gas, steam and air conditioning supply ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБ EURES Portal EURES Portal Employers Работодатели Europa Европа Financial and insurance activities ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Water supply, sewerage, waste management and remediation activities ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНО Human health and social work activities ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Transportation and storage ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ Manufacturing ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Construction СТРОИТЕЛСТВО Public administration and defence; compulsory social security ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ Other service activities ДРУГИ ДЕЙНОСТИ Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ, НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМА Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ Real estate activities ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Professional, scientific and technical activities ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Education ОБРАЗОВАНИЕ Activities of extraterritorial organisations and bodies ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

24/02/2021

Прочети повече >>


"Ако искате хора, които са на ваша страна, с добри контакти във всички европейски държави и способни да ви помогнат безплатно да намерите работа, почукайте на вратата на вашия съветник на ЕURES!"

Виола де Карло, Италия