Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zoznam adries spravodajcu EURES & you

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Spracovateľ údajov: EURES

Prevádzkovateľ: Európsky orgán práce – Oddelenie informácií a EURES

Odkaz na záznam: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

Obsah

1. Úvod

Toto webové sídlo spracúva osobné údaje. Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“) sa zaviazal chrániť osobné údaje a rešpektovať súkromie. Orgán získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia (EÚ) 2018/17251, ktoré je uplatniteľné na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Európskej únie. Informácie v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa uvádzajú v súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia. Nariadenie (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je uplatniteľné na akékoľvek spracúvanie údajov externými organizáciami inštitúcií a orgánov EÚ.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Účelom zoznamu adries spravodajcu EURES & you je umožniť používateľom, ktorí majú záujem a nevytvorili si konto na portáli EURES, aby sa prihlásili na odber nových vydaní spravodajcu EURES & you prostredníctvom emailu.

3. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie a ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden konkrétny účel alebo na viaceré konkrétne účely.

Je to v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018, konkrétne s jeho článkom 5 ods. 1.

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Jedinou uchovávanou informáciou je e-mailová adresa používateľa spolu s preferovanou jazykovou verziou spravodajcu.

5. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Emailové adresy zostávajú v databáze dovtedy, kým sa používateľ neodhlási z odberu, alebo sa jeho údaje neodstránia potom, ako nepotvrdil, že chce aj naďalej byť registrovaný v zozname adries.

6. Ako chránime a zabezpečujeme osobné údaje?

V súlade s ustanoveniami článku 6, článku 44 ods. 1 a odôvodnenia 45 nariadenia (EÚ) 2019/11492, v ktorých sa stanovuje, že „orgán riadi Európsky úrad pre koordináciu siete EURES“, sa Európsky úrad pre koordináciu (ECO) Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) presunul pod Európsky orgán práce.

Podľa článku 6 nariadenia 2019/1149 však Komisia bude naďalej zabezpečovať prevádzku a vývoj IT infraštruktúry portálu EURES a súvisiacich IT služieb.

Údaje v databáze sú uchovávané v dátovom centre Európskej komisie a prístup k týmto údajom je možný len na základe autorizácie. K registrovaným údajom majú prístup výhradne správcovia systému portálu EURES.

Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k osobným údajom a komu sa poskytujú?

Informácie o registrovaných odberateľoch sa používajú len na zasielanie spravodajcov a oznámení týkajúcich sa priamo tejto služby, jej dostupnosti a vývoja, na účely prieskumov a podobných činností vykonávaných na hodnotiace účely. Informácie sa neposkytnú nikomu mimo siete EURES.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim údajom, na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ako aj právo obmedziť spracúvanie osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9. Kontaktné údaje.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti [t. j. uveďte odkaz na záznam, ako je to uvedené v bode 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?].

Ako môžete skontrolovať, upraviť alebo vymazať svoje údaje?

Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu, čím sa všetky registrované informácie vymažú. Pred konečným vymazaním budú používatelia požiadaní o potvrdenie.

Môžu sa vykonávať kontroly správnosti údajov a registrovaní používatelia môžu dostať email so žiadosťou o potvrdenie, či chcú aj naďalej zostať registrovaní v zozname adries.

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Portál EURES spravuje Európsky úrad pre koordináciu siete EURES, ktorý bol zriadený v rámci oddelenia informácií a EURES Európskeho orgánu práce, ktoré plní úlohu „prevádzkovateľa“ v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Ak si chcete uplatniť práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte otázky, sťažnosti alebo iné požiadavky týkajúce sa údajov prenesených na portál EURES a spracúvaných na portáli EURES, použite e-mailovú adresu: :data-protection@ela.europa.eu.

Zodpovedná osoba Európskeho orgánu práce

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu (data-protection@ela.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) – t. j. podať sťažnosť.

Viac informácií sa nachádza tu: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba orgánu uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov zo strany orgánu, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register


  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].↩︎

  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko) Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 21 – 56.↩︎