Pareiškimas dėl duomenų apsaugos informacinio biuletenio „EURES ir jūs“ adresatų sąrašui

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija – EURES

Duomenų valdytojas – Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyrius

Įrašo nuoroda: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

Turinys

1. Įvadas

Šioje interneto svetainėje tvarkomi asmens duomenys. Europos darbo institucija (toliau – Institucija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Institucija renka ir toliau tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/17251, kuris taikomas Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis. Šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos informacija pateikiama vadovaujantis minėto reglamento 15–16 straipsniais. Reglamentas (ES) Nr. 2016/679Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – yra taikomas bet kokiam duomenų tvarkymui, kurį vykdo ES institucijoms ir įstaigoms nepriklausančios organizacijos.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus gaunamus asmens duomenis, kaip užtikriname jų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokių turite su jūsų asmens duomenimis susijusių teisių. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, taip pat duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Informacinio biuletenio „EURES ir jūs“ adresatų sąrašo sudarymo tikslas – sudaryti sąlygas suinteresuotiesiems vartotojams, neturintiems paskyros EURES portale, užsiprenumeruoti ir gauti e. paštu naujus informacinio biuletenio „EURES ir jūs“ numerius.

3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant Sąjungos institucijai ar įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas, be to, jūs, kaip duomenų subjektas, sutikote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Tai atitinka 2018 m. spalio 23 d. Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725, visų pirma jo 5 straipsnio 1 dalį.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Vienintelė saugoma informacija – naudotojo e. pašto adresas ir pasirinkta informacinio biuletenio kalba.

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

E. pašto adresai duomenų bazėje saugomi tol, kol naudotojas neatsisako prenumeratos arba kol jo duomenys ištrinami, jei jis nepatvirtino, kad nori likti sąraše.

6. Kaip saugomi jūsų pateikti asmens duomenys ir kokios apsaugos priemonės taikomos?

Pagal Reglamento (ES) 2019/11492 6 straipsnio, 44 straipsnio 1 dalies ir 45 konstatuojamosios dalies nuostatas, kuriose nustatyta, kad „Institucija valdo EURES Europos koordinavimo centrą“, Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES Europos koordinavimo centras (ECO) perduotas Europos darbo institucijai.

Tačiau pagal Reglamento 2019/1149 6 straipsnį Komisija toliau užtikrins EURES portalo IT infrastruktūros ir susijusių IT paslaugų veikimą ir plėtojimą.

Duomenys kaupiami Europos Komisijos duomenų centre esančioje duomenų bazėje; prieiga prie šių duomenų apsaugota tapatumo nustatymo mechanizmu. Prieigą prie registruotų duomenų turi tik EURES portalo administratoriai.

Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) Nr. 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Informacija apie registruotus abonentus naudojama tik siunčiant informacinius biuletenius ir pranešimus, tiesiogiai susijusius su šia paslauga, jos prieinamumu ir tobulinimu, taip pat su apklausomis ir panašiais tyrimais, atliekamais vertinimo tikslais. Ši informacija nebus atskleista jokiems EURES tinklui nepriklausantiems asmenims.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas turite konkrečių teisių pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę naudotis savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei taikytina, taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktinė informacija pateikta 9 skirsnyje „Kontaktinė informacija“.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta 10 skirsnyje „Kur rasti išsamesnės informacijos?“).

Kaip patikrinti, keisti ar pašalinti savo pateiktą informaciją?

Naudotojas bet kada gali atsisakyti prenumeratos ir taip ištrinti visą užregistruotą informaciją. Prieš visiškai ištrinant pateiktą informaciją, naudotojų bus prašoma patvirtinti savo sprendimą.

Gali būti tikrinamas duomenų teisingumas, o registruotų naudotojų e. paštu gali būti paprašyta patvirtinti, kad jie nori likti registruotų adresatų sąraše.

9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

EURES portalą valdo EURES Europos koordinavimo centras, įsteigtas Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyriuje, kuris yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/1725.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 arba turite klausimų, skundų ar kitų prašymų dėl duomenų, kurie perduodami į EURES portalą ir jame tvarkomi, kreipkitės į duomenų valdytoją e. pašto adresu :data-protection@ela.europa.eu .

Europos darbo institucijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną data-protection@ela.europa.eu.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (t y. galite jam pateikti skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725.

Daugiau informacijos skelbiama adresu: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Institucijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) skelbia visų Institucijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register


  1. 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001↩︎

  2. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1149, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija, iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) 2016/589 ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/344 (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) (OL L 186, 2019 7 11, p. 21-56).↩︎