Декларация за защита на данните във връзка със списъка с адреси за изпращане на бюлетина „EURES & you“

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: EURES

Администратор на лични данни: Европейски орган по труда — отдел „Информация и EURES“

Хипервръзка към регистъра: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

Съдържание

1. Въведение

Този уебсайт обработва лична информация. Европейският орган по труда (наричан по-долу „Органът“) поема ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Органът събира и обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/17251, който се прилага за обработването на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз. Информацията в настоящата декларация за защита на данните се предоставя в съответствие с членове 15—16 от този регламент. Регламент (ЕС) 2016/679, Общият регламент относно защитата на данните, се прилага за всяка обработка на данни от външни за институциите и органите на ЕС организации.

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. Посочени са също данните за контакт на отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

2. Защо и как обработваме вашите лични данни?

Целта на списъка с адреси за изпращане на бюлетина „EURES & you“ е да даде възможност на заинтересованите потребители, които не са си създали потребителски профил в портала EURES, да се абонират и да получават по електронна поща новите броеве на бюлетина „EURES & you“.


3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме вашите лични данни, тъй като:

обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес или при упражняване на официалните правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза, и като субект на данни вие сте дали съгласието си за обработването на вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

Това е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23 октомври 2018 г., и по-специално член 5, параграф 1.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

Единствената съхранявана информация е адресът на електронна поща на потребителя и предпочитаната езикова версия на бюлетина.

5. За какъв срок съхраняваме личните ви данни?

Адресите на електронна поща остават в базата данни, докато даден потребител не се отпише или не бъде заличен, след като не е потвърдил, че иска да остане в списъка.

6. Как опазваме и защитаваме личните ви данни?

В съответствие с разпоредбите на член 6, член 44, параграф 1 и съображение 45 от Регламент (ЕС) 2019/11492, в които се предвижда, че „Органът управлява Европейското бюро за координация на EURES“, Европейското бюро за координация (ЕБК) на Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES) е прехвърлено към Европейския орган по труда.

Същевременно съгласно член 6 от Регламент 2019/1149 Комисията ще продължи да осигурява експлоатацията и разработването на ИТ инфраструктурата на портала EURES и на свързаните с него ИТ услуги.

Данните се съхраняват в база данни, разположена в Изчислителния център на Европейската комисия, като достъпът до тези данни е защитен от механизъм за удостоверяване на идентичност. Само системните администратори на портала EURES имат достъп до регистрираните данни.

Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити вашите лични данни, Комисията въведе редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на настоящата операция по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого ги разкриваме?

Информацията за регистрираните абонати се използва само за да им се изпращат бюлетини и съобщения, свързани пряко с услугата, нейната достъпност и развитие, както и анкети и други подобни, провеждани с цел оценка. Информацията няма да бъде разкрита на никое външно за мрежата EURES лице.

8. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате специални права по силата на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на ваши лични данни и право на ограничаване на обработването им. Когато е приложимо, имате също така право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или в случай на конфликт — с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Информацията за контакт с тях е посочена в точка 9. Информация за контакт.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, представете тяхното описание (т.е. референтния(те) номер(а), посочен(и) в точка 10. Къде можете да намерите по-подробна информация?) във вашето искане.

Как можете да проверите, измените или изтриете данните си?

Всеки потребител може да се отпише по всяко време и с това да заличи цялата регистрирана информация. От потребителите се иска да потвърдят преди окончателното изтриване.

Данните могат да се проверяват за точност и от записаните потребители може да бъде поискано с електронно съобщение да потвърдят, че искат да останат записани в списъка с адреси.

9. Информация за контакт

Администратор на лични данни

Порталът EURES се управлява от Европейското бюро за координация за EURES, създадено в рамките на отдел „Информация и EURES“ на Европейския орган по труда, който е „администраторът на лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или за всякакви въпроси, жалби или други искания във връзка с данните, предавани и обработвани на портала EURES, моля, свържете се с администратора на лични данни на следния адрес на електронна поща:data-protection@ela.europa.eu .

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Европейския орган по труда

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните data-protection@ela.europa.eu по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете (т.е. можете да подадете жалба) към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако счетете, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат от обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

За допълнителна информация вж.: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Органа публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни от Органа, които са документирани и са му съобщени. Можете да осъществите достъп до регистъра чрез следната хипервръзка: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register


  1. Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).↩︎

  2. Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария), ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21—56.↩︎