Кратък преглед на трудовия пазар

 

Икономическата конюнктура в Североизточен район на планиране през 2017 г. се определя от сезонност в търсенето и предлагането на труд, което се обуславя от структурата на икономиката. С най-голям дял са отрасли, които са със сезонен характер-селско стопанство, туризъм, търговия, преработваща промишленост (хранително-вкусова и шивашка промишленост). Активният период за тях е летния и съответно тогава се отчита висока степен на заетост. През есенно-зимния сезон се наблюдава по-ниска активност на бизнеса и търсенето на работна сила намалява.

Териториален обхват – Североизточен район включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Районът граничи с Румъния. Площта му е 14 487 кв. км, съставляваща 13% от територията на страната.

Населението в Североизточен район (по данни на Националния статистически институт към 31.12.2016г.) обхваща 939262 души, живеещи в 35 общини и в общо 721 населени места – 30 града и 691 села. По признак пол разпределението е 51.2% жени и 48.8% мъже.  

През 2017 г. безработицата в района продължи да намалява. Към 31.12.2017 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Североизточен район са 32741, с 5282 лица по-малко спрямо отчетения брой в края на месец декември предходната година. 

Средномесечно за периода януари – декември 2017 г. регистрираната безработица в бюрата по труда в Североизточен район обхваща 32251 лица. Най-голям е броят на безработните в областите Варна – 10496 и Шумен –  9469, следвани от Търговище и Добрич, съответно 6625 и  5660 лица. Равнището на регистрирана безработица в Североизточен район средно през 2017 г., изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване на населението през 2011 г. е 7,5% при 7,2% за страната.  По-ниско от средното за страната, както и през предходните години, е равнището на безработица в област Варна (4,7%). През 2017 г. равнището на безработица в област Добрич също се снижи под средната за страната стойност и се установи на 7,1%. А в останалите е както следва: за област Добрич - 7,1%, Шумен – 12,4% и най-високо в област Търговище – 13,5%. 

 

Източници на информация: Административната статистика на АЗ, Профили на районите за планиране (от Интернет страницата на  МРРБ); НСИ.

Използвани източници

Къде са вакантните работни места?

 

Най–търсени професии от работодателите в района през 2017 г. са: готвачи, бармани, сервитьори, кухненски работници, камериерки, администратори и рецепционисти, шивачи, продавач-консултанти, миячи и хигиенисти, шофьори, учители и възпитатели, водачи на специализирана селскостопанска техника, трактористи, заварчици, автомонтьори, шлосери, охранители, сезонни работници в горското стопанство и земеделието, машинни оператори, работници в преработващата и консервната промишленост, строителни работници, общи работници и др.

По данни на Агенцията по заетостта през периода януари - декември 2017 г. най-много свободни места в Североизточен район са заявени от сферата на  хотелиерството и ресторантьорството – 7485 и преработващата промишленост - 4766. Обявените работни места от търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети са 3174 (предимно за продавач-консултанти, касиери,промотьори, складови работници, търговски представители, електромонтьори, техници, работници в автосервизи и др.). В отрасъл „Строителство” са заявени 1973 работни места - за кофражисти, бояджии, зидаро-мазачи, дърводелци, арматуристи, работници за полагане на облицовки и настилки. В сферата на образованието са заявени 1787 работни места (учители, възпитатели, педагози). В „Административни и спомагателни дейности” са обявени 1631 работни места (офис мениджъри, технически секретари, сътрудници, счетоводители). В селското, горското и рибното стопанство са заявени 1583 работни места като най-многобройни са тези за селскостопански работници, трактористи, полевъди, озеленители, берачи на плодове и зеленчуци, работници в горско стопанство и др. 

Преобладаващо най-търсените от работодателите позиции чрез бюрата по труда в района са за нискоквалифициран персонал – 84,3 % (23209 места). Това са предимно общи работници, чистачи, портиери, пазачи, кухненски работници и др.

За специалисти са обявени 2787 работни места, като преобладава търсенето на тези с висока квалификация (икономисти, лекари, строителни и машинни инженери, педагози, специалисти по информационни технологии). Изразено е търсенето на квалифицирани готвачи, сервитьори, бармани, администратори, спасители, аниматори.

На трудовият пазар в Североизточен район продължава да има недостиг на висококвалифицирани кадри - инженерни специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, машинни инженери, строителни инженери и техници, кадри за системата на образованието (филолози по чужди езици), медицински специалисти (лекари, медицински сестри, логопеди). Все повече се задълбочава недостига на квалифицирани кадри в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, които са основни за голяма част от местните трудови пазара в Североизточен район..

 

Източници на информация: Административната статистика на АЗ, Профили на районите за планиране (от Интернет страницата на  МРРБ); НСИ.

Къде е наличната работна ръка?

 

Разпределението по икономически сектори на регистрираните безработни, освободени след трудова заетост (по данни на статистиката на Агенцията по заетостта) има следния вид: най-голям е делът на регистрираните от дейности на сектор “Услуги” –  22727 души, като 5894 от тях са от сферата на търговията, 5020 са от хотелиерството и ресторантьорството,  3966 са от държавното управление, 1906 лица са от транспорт, складиране и пощи, 1407 са от операции с недвижими имоти и 1234 са от административни и спомагателни дейности. 

Следващи по брой са лицата, освободени от сектор ”Индустрия” –  7567 лица, като   4771 от тях идват от преработващата промишленост и  2286 от строителството. 

Делът на регистрираните, освободени от сектор „Селско, горско и рибно стопанство” продължава да е най-малък -  2239 лица. 

Новорегистрираните безработни лица, за които при регистрацията им в бюрата по труда не е постъпила информация за предишен работодател, през 2017 г. в Североизточен район наброяват 11741.

В професионалната структура на регистрираната безработица най-многобройна през периода –януари - декември се запазва групата на безработните без квалификация и специалност –  18450, следвана от тези с работническа професия 8009 и специалистите 5792. Сред специалистите най-много са безработните с образование в областта на обществото, икономиката и правото, както и тези с инженерно-технически специалности. 

В образователната структура на регистрираната безработица през 2017 г. в бюрата по труда в Североизточен район почти половината (48,9%) от безработните са с основно и по-ниско образование. Регистрираните безработни с висше образование формират  11,3%. Със средно образование са 39,8 на сто, от които 75,5 на сто са със средно професионално образование. Тази неблагоприятна тенденция е последица от задълбочаващото се неравновесие между търсенето и предлагането на работна сила и недостига на квалифицирани кадри за ключови браншове.

 

Източници на информация: Административната статистика на АЗ, Профили на районите за планиране (от Интернет страницата на  МРРБ); НСИ.

Статистика