Nyheter om portalen


Handlingsplanen för jobbrörlighet hjälper människor som är rörliga

Det är viktigt att få alla som har intresse av jobbrörlighet att samarbeta för att få undan hindren för rörligheten på ett bättre sätt. Eures gränsöverskridande partnerskap Meuse Rijn, som ligger i gränsområdet mellan Tyskland, Frankrike och Nederländerna, är ett lyckat exempel. Partnerskapet består av offentliga arbetsförmedlingar, fackföreningar, handelskamrar, rådgivningskontor för gränspendlare samt företrädare för lokalsamhällena i de tre grannländerna. Fördelarna med samarbetet är bland annat att arbetssökande får bättre och mer målinriktad information samt att alla parter fortsatt strävar efter att förenkla de administrativa förfarandena och andra hinder för rörligheten.

I syfte att främja detta samarbete och andra insatser för att minska de praktiska hinder för rörlighet som arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare fortfarande möter, lanserade Europeiska kommissionen i december 2007 EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna, som ska löpa fram till och med 2010.

Människorna i Europa är alltjämt osäkra på fördelarna med rörlighet och framför allt möter de fortfarande såväl praktiska som rättsliga och administrativa hinder. Det kan till exempel röra sig om höga boendekostnader och dålig tillgång på bostäder, svårigheter för makar och partner att finna jobb, brist på information om möjligheten att överföra pensionsrättigheter, språkliga hinder och problem med att få sina meriter erkända i ett annat land.

 Rörlighet på arbetsmarknaden är både en grundläggande rättighet för EU-medborgarna och ett viktigt instrument för utvecklingen av den europeiska arbetsmarknaden. Den gör det lättare att finna rätt personer till jobben, råder bot på flaskhalsarna på arbetsmarknaden och gör det möjligt för fler människor att finna bättre jobb, understryker Vladimir Špidla, EU:s kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Men även om rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden gradvis har ökat under senare år, ligger den fortfarande på en ganska låg nivå.

Europeiska kommissionens handlingsplan uppmuntrar EU-medlemsstaterna att förbättra gällande lagstiftning och administrativa förfaranden, i synnerhet att samordna frågorna om social trygghet och överföring av kompletterande pensionsrättigheter. Kommissionen räknar till exempel med att samordningen av frågor som rör social trygghet kommer att ske via nätet senast 2009. Detta kommer att underlätta införandet av en elektronisk version av det europeiska sjukförsäkringskortet.

Det kommer att anordnas "europeiska jobbdagar", då allmänheten får tillgång till jobberbjudanden från arbetsgivare i EU/EES och Schweiz och information om möjligheterna till och fördelarna med rörlighet på arbetsmarknaden.

Europeiska kommissionen är övertygad om att Eures roll som en samlad kontaktpunkt för att underlätta rörlighet i Europa är viktig och verkningsfull, och denna roll kommer att stärkas. Eures-nätverket kommer att fortsätta att förbättra sina tjänster och stärka insatserna för att nå ut till vissa målgrupper, som till exempel långtidsarbetslösa, unga arbetstagare, äldre arbetstagare, kvinnor, forskare, egenföretagare och säsongsarbetare.

Syftet med handlingsplanen är att hjälpa arbetssökande och deras familjer att få bättre tillgång till fler och bättre jobb. Den hjälper också arbetsgivare att rekrytera personal från utlandet när man har brist på personal och vid flaskhalsar. Samtidigt drar de lokala, regionala och nationella myndigheterna fördel av en bättre samordning och förenklad administration när det gäller social trygghet och pensioner, och de uppmuntras till att vidta åtgärder för att underlätta rörligheten.

«

Tillbaka