Här får du hjälp

Eures i gränsregionerna

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Det gränsöverskridande partnerskapets namn
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Webbplats
http://www.eures-triregio.eu/
Regioner som ingår
EURES-TriRegio omfattar i Polen delregionen Jeleniogórsko-Wałbrzyski i vojvodskapet Dolnośląskie, i Tjeckien områdena Ustí nad Labem, Karlovy Vary och Liberec samt i Tyskland förvaltningsområdena Chemnitz och Dresden i delstaten Sachsen.
Kort beskrivning
Projektansvarig/projektdeltagare

Arbetsmarknadspartnerskapet EURES-TriRegio består av arbetsmarknadsmyndigheter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och omfattar delar av Sachsen, Böhmen (Čechy) och Nedre Schlesien (Dolny Śląsk).

Projektledare är DGB (organisation som företräder fackföreningarna i Tyskland) i området Sachsen. Partner i projektet är det regionala direktoratet för Sachsen inom det tyska arbetsmarknadsverket, vojvodskapets arbetsmarknadsmyndighet i Nedre Schlesien samt arbetsförmedlingskontoren i Ústí nad Labem, Liberec och Sokolov, fackföreningen NSZZ ”Solidarność” i regionen Jeleniogórski, sammanslutningen av fackliga organisationer i Böhmen-Mähren (ČMKOS), arbetsgivarförbundet i västra Polen (FPPZ), den lokala handelskammaren i Liberec och den lokala handelskammaren i Chebsko, Tjeckiens och Republiken Polens arbetsmarknads- och socialministerium, samt den centrala utlands- och yrkesförmedlingen (ZAV) inom det tyska arbetsmarknadsverket.

Projektets löptid

Det gränsöverskridande partnerskapet EURES-TriRegio har utvecklats av de deltagande partnerna sedan Polens och Tjeckiens anslutning till EU 2004 och inrättades i och med undertecknandet av ramavtalet i oktober 2007. Tiden för projektet löper ut den 31 maj 2009. Från den 1 juni 2010 inleds den kommande treårsperioden.

Uppgift/målsättning och genomförande

Huvuduppgiften för det gränsöverskridande partnerskapet EURES-TriRegio är integrationen av arbets och utbildningsmarknaderna i detta område i de tre länderna. Det långsiktiga målet är att främja utvecklingen av en gemensam arbetsmarknad med hänsyn till de aktuella arbetsnormerna och de sociala standarderna i respektive land.

Huvudinriktningen för dess verksamhet är information, rådgivning och förmedling samt säkerställande av en god offentlig tillgång till information om arbets- och levnadsvillkor samt utveckling av ett gränsöverskridande utbyte av information om lediga tjänster. Kompletterande åtgärder från partnerorganisationernas sida syftar till att uppnå en ökad öppenhet på den regionala arbetsmarknaden. Workshoppar och expertforum ska främja en gemensam förståelse och bedömning av behovet av åtgärder samt utarbetandet av effektiva projekt från partnerorganisationernas sida utifrån arbetsmarknadens behov.

Ett av de största hindren för arbetstagarnas rörlighet i det gränsöverskridande området är den begränsade rörligheten för polska och tjeckiska arbetstagare i Tyskland. Även här innebär gränspartnerskapet en möjlighet att genom riktad information upplysa om befintliga möjligheter för den gränsöverskridande sysselsättningen och därmed aktivt bidra till att utnyttja potentialen för rörlighet.

Inom EURES-TriRegios område arbetar för närvarande tolv Eures-rådgivare vid de offentliga arbetsförmedlingarna. Av dessa arbetar sju i Sachsen, två i gränstrakterna i Nedre Schlesien samt tre i områdena Liberec, Ústí nad Labem och Karlovy Vary. De garanterar ett grundutbud av Eures-tjänster i gränsregionen.

Sedan 2007 turas man om inom EURES-TriRegios område att anordna gränsöverskridande rådgivningsdagar där de gränsöverskridande Eures-rådgivarna ger individuell rådgivning. Dessa kompletteras genom uppmärksammade informationsevenemang om arbets- och levnadsvillkor samt årliga jobbtorg och rekryteringsdagar där de regionala arbetsgivarna deltar.

Dessutom anordnar de regionalt verksamma arbetsmarknadsmyndigheterna, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna ämnesspecifika och målgruppsinriktade workshoppar och expertforum där externa aktörer från näringslivet och forskningen deltar.

Uppgiften är att inrätta ett informations- och rådgivningsutbud som omfattar hela gränsområdet. I detta sammanhang spelar kompetenta rådgivare från arbetsmarknadsmyndigheterna samt kontaktpersoner inom fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna en central roll.

Det gränsöverskridande partnerskapet EURES-TriRegio syftar till att samla partnerorganisationernas olika kompetenser och att vara kontaktorgan för olika aktörer i egenskap av experter inom regionen. Genom att vidareutveckla och tillhandahålla ett aktuellt och målgruppsinriktat informations- och tjänsteutbud bidrar partnerskapet till öppenheten på den gränsöverskridande arbetsmarknaden och till främjandet av rörligheten i gränsområdet.

Till de prioriterade områdena under det kommande året hör följande:
 • Heltäckande utbyggnad av det befintliga nätverket av Eures-rådgivare och inrättande av ytterligare kontaktpersoner såväl vid arbetsmarknadsmyndigheterna som inom gränsområdets arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.
 • Tillhandahållande och utveckling av ett aktuellt och målgruppsinriktat informations- och rådgivningsutbud för arbetsgivare, arbetstagare, egenföretagare, lärlingar/praktikanter och studerande.
 • Utveckling av ett initiativ för rättvis rörlighet i området i de tre länderna.
 • Utveckling av ett initiativ för att undersöka behovet av kvalificerad arbetskraft.
Samordnare EURES-TriRegio: Sebastian Klähn
Partner
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / Tjeckiens arbetsmarknads- och socialministerium (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Polens arbetsmarknads- och socialministerium
 • Det regionala direktoratet för Sachsen inom det tyska arbetsmarknadsverket (”Bundesagentur für Arbeit”)
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Sammanslutningen av fackliga organisationer i Böhmen-Mähren
 • NSZZ ”Solidarność” Region Jeleniogórski / Region för fackföreningen NSZZ ”Solidarność” i Jelenia Góra
 • DGB (organisation som företräder fackföreningarna i Tyskland) i området Sachsen
 • Uřad Práce v Sokolově / Arbetsmarknadsmyndigheten i Sokolov
 • Uřad Práce v Liberci / Arbetsmarknadsmyndigheten i Liberec
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / Arbetsmarknadsmyndigheten i Ustí nad Labem
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Nedre Schlesiens arbetsmarknadsmyndighet i Wałbrzych
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Lokala handelskammaren i Liberec
 • Regionální hospodářská komora Poohří / Lokala handelskammaren i Poohří
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / Lokala handelskammaren i västra Polen
Samordnare
Sebastian Klähn
Adress: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Telefon: +49 (0)351 863 31 16
Fax: +49 (0)351 863 31 58
E-postadress: sebastian.klaehn@dgb.de