Novice na portalu


Akcijski načrt za poklicno mobilnost pomaga ljudem „v gibanju“

Če želimo doseči boljše rezultate pri odpravljanju ovir za mobilnost, je nujno, da pripravimo akterje s področja mobilnosti k sodelovanju. EURES-ovo čezmejno partnerstvo Meuse-Rijn, ki zajema Nemčijo, Francijo in Nizozemsko, je uspešen primer takega sodelovanja. Partnerstvo zajema javne službe za zaposlovanje, sindikate, obrtne zbornice, svetovalne urade, ki se ukvarjajo s čezmejnim prevozom na delo in z njega, in predstavnike lokalnih skupnosti v vseh treh sosednjih državah. Prednosti tega sodelovanja so med drugim boljše in bolj ciljno usmerjene informacije za iskalce zaposlitve in delodajalce ter nenehno prizadevanje vseh partnerjev, da bi poenostavili upravne postopke in druge ovire za mobilnost.

Da bi spodbudili takšno sodelovanje in druge dejavnosti za zmanjšanje praktičnih ovir za mobilnost, s katerimi se še vedno srečujejo iskalci zaposlitve, delavci in delodajalci, je Evropska komisija decembra 2007 uvedla evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost, ki se bo izvajal do leta 2010.

Evropejci so še vedno negotovi glede morebitnih koristi mobilnosti in, kar je še pomembneje, se še naprej srečujejo s praktičnimi ter zakonskimi in upravnimi ovirami, kot so plačevanje visokih najemnin in slaba ponudba stanovanj, težave zakoncev in partnerjev pri iskanju zaposlitve, pomanjkljive informacije o prenosljivosti pokojnin, jezikovne ovire in težave pri priznavanju njihovih kvalifikacij v tujini.

„Mobilnost delavcev je temeljna pravica državljanov EU in ključni instrument za razvoj evropskega trga dela. Pomaga bolje uskladiti ponudbo in povpraševanje po delovni sili, premostiti vrzeli na trgu dela in več ljudem omogoča, da najdejo boljša delovna mesta,“ poudarja komisar EU za zaposlovanje Vladimir Špídla. Čeprav poklicna mobilnost v Evropi v zadnjih letih postopoma narašča, še vedno ostaja na sorazmerno nizki ravni.

Akcijski načrt Evropske komisije spodbuja države članice EU k izboljšanju obstoječih predpisov in upravnih praks, zlasti z uskladitvijo vprašanj socialne varnosti in prenosljivosti dodatnega pokojninskega zavarovanja. Komisija, na primer, pričakuje, da bo od leta 2009 dalje zadeve s področja socialne varnosti mogoče usklajevati prek spleta, kar bo olajšalo uvedbo elektronske različice evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Z organizacijo evropskih informativnih dni o zaposlovanju bo širša javnost imela dostop do ponudb za delo delodajalcev v EU/EGS in Švici ter do informacij o možnostih in prednostih poklicne mobilnosti.

Evropska komisija je prepričana, da je EURES pomembna in učinkovita centralna točka, ki nudi storitve „vse na enem mestu“ v zvezi s poklicno mobilnostjo v Evropi, njegova vloga pa se bo še okrepila. Mreža EURES bo še dodatno izboljšala svoje storitve in si zlasti prizadevala, da bi dosegla posebne ciljne skupine, kot so dolgotrajno brezposelne osebe, mladi delavci, starejši delavci, ženske, raziskovalci, samozaposleni in sezonski delavci.

Namen akcijskega načrta je pomagati iskalcem zaposlitve in njihovim družinam, da bi imeli boljši dostop do novih in boljših delovnih mest. Prav tako podpira delodajalce, da zaposlijo delavce iz tujine in tako bolje zapolnijo vrzeli in odpravijo ozka grla. Hkrati pa bodo od boljšega usklajevanja in poenostavljenih upravnih postopkov na področju socialne varnosti in pokojnin imeli koristi tudi lokalni, regionalni in nacionalni organi, to pa jih bo spodbudilo, da bodo sprejeli pobude za olajšanje mobilnosti.

« Nazaj