Novinky na portáli

Praktické vzdelávanie pre dospelých v ponuke programu Grundtvig

Prostredníctvom programu Grundtvig sa môžu dospelí zapojiť do vzdelávacích aktivít v inej európskej krajine.Uchádzači o zamestnanie sa tak môžu stať zaujímavejšími pre zamestnávateľov a počas svojej profesionálnej kariéry naďalej získavať nové zručnosti.                
 
Program Grundtvig, rovnako ako sieť EURES, má za cieľ zvyšovať mobilitu a prispievať k nadobúdaniu zručností na európskom trhu práce. Cieľom programu Grundtvig je prostredníctvom rôznych formálnych i neformálnych vzdelávacích iniciatív pre vzdelávajúcich sa, zamestnancov a organizácie zamerané na vzdelávanie dospelých zlepšovať vedomosti a zručnosti dospelých, podporovať ich osobný rozvoj a zvyšovať vyhliadky na zamestnanie.
 
Medzi aktivity programu Grundtvig patrí možnosť zúčastniť sa na pracovných seminároch v inej krajine a stážach. Sú určené tým, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania dospelých, čím sa vymieňajú osvedčené postupy v oblasti vzdelávania dospelých v Európe.
 
Program Grundtvig je otvorený každému, kto pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých. Patria sem napríklad vzdelávajúci sa dospelí, učitelia a školitelia z rôznych organizácií vrátane miestnych orgánov, mimovládnych organizácií, charít, univerzít a komunitných skupín. Pod pojmom „dospelý“ sa v súvislosti s programom Grundtvig rozumie každá osoba staršia ako 25 rokov a všetky osoby vo veku od 16 do 24 rokov, ktoré sa už nezúčastňujú na počiatočnom vzdelávaní v rámci štandardného vzdelávacieho systému.
 
Uchádzači o zamestnanie môžu pomocou programu Grundtvig zlepšiť svoje odborné zručnosti a jazykové znalosti, preukázať schopnosť žiť a pracovať v inej európskej krajine a stať sa zaujímavejšími pre zamestnávateľov. Uchádzači o prácu na základe skúseností so životom a prácou v zahraničí nielen lepšie pochopia, čo to so sebou prináša, ale budú aj sebavedomejší a motivovanejší pri hľadaní zamestnania cez sieť EURES.
 
Program Grundtvig je spoločne s programami Erasmus, Leonardo a Marie Curie súčasťou iniciatívy Európskej komisie v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorú začala v roku 2007. Pre bližšie informácie o žiadostiach o účasti na programoch a financovaní vám odporúčame obrátiť sa na príslušnú národnú agentúru.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Ďalšie informácie o programe Grundtvig
 

« Späť