Novinky na portáli


Managing Mobility Matters 2006

V rámci Európskeho roka mobility pracovníkov 2006 vykonala spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC) komplexný prieskum zamestnávateľov zameraný na mobilitu pracovníkov v Európe. Táto štúdia je aktualizáciou výsledkov prvej správy Managing Mobility Matters (Riadenie mobility), ktorá bola uverejnená v roku 2001.

Mobilita nespĺňa očakávania

Prieskum v roku 2001 ukázal, že predstavitelia podnikateľskej sféry boli v otázke mobility vo všeobecnosti optimistickí. Očakávali, že v tomto štádiu dôjde k zvýšeniu mobility pracovníkov a tým aj k zvýšeniu prísunu vzdelaných, kompetentných zahraničných pracovníkov, ktorí by pomohli vyriešiť narastajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Päť rokov ubehlo, a aj napriek stále priaznivým podmienkam je skutočnosť úplne iná.

Spoločnosť PwC predstavuje súbor nevyhnutných opatrení, ktoré zamestnávatelia a tvorcovia politiky musia prijať, ak chcú, aby sa tieto očakávania naplnili. Predovšetkým je nevyhnutné, aby sa vyriešil súčasný nedostatok informácií o pracovných príležitostiach a aby sa zabezpečil pozitívnejší prístup potenciálnych mobilných pracovníkov k možnostiam, ktoré im mobilita nepochybne ponúka.

Miera mobility je aj naďalej nízka

Okrem niekoľkých výnimiek zostala miera mobility v EÚ v roku 2001 na relatívne nízkej úrovni. Okrem toho, aj keď približne tretina firiem, ktorých sa prieskum týka, dostáva žiadosti o zamestnanie z iných krajín EÚ, tieto žiadosti predstavujú menej ako 5 % všetkých žiadostí o zamestnanie. Rôznorodosť typov mobility podnietená zamestnávateľmi, ako aj zamestnancami, je však pozoruhodná.

Podľa spoločnosti PwC je zrejmé, že informovanosť o úrovniach mobility pre rôzne typy pracovníkov sa musí zvýšiť. Preto odporúča zintenzívnenie monitorovania mobility v rámci celej EÚ prostredníctvom prieskumov a iných použiteľných prostriedkov. Okrem toho bude nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany získali lepšie prispôsobené informácie a usmernenia.

Ekonomické faktory sa stávajú hlavnými hnacími silami mobility

Od roku 2001 sa hlavnými ekonomickými hnacími mechanizmami namiesto dostupnosti pracovníkov postupne stali zmeny v oblasti potrieb zákazníka, konkurenčnej činnosti a nákladov na zamestnancov. Vzhľadom na tieto nové skutočnosti sa spoločnosti uchyľujú skôr k intenzívnejšiemu využívaniu svojich súčasných zamestnancov ako k využívaniu mobilných pracovníkov alebo k ich náboru v iných členských štátoch EÚ.

Na druhej strane, túžba jednotlivcov zvýšiť svoj príjem a získať lepšie pracovné podmienky je po túžbe objavovať nové prostredia druhou hlavnou hnacou silou mobility. V súčasnosti preto ekonomické faktory v oblasti mobility majú v prípade podnikov, ako aj jednotlivcov dominantný význam.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že tak podniky, ako aj jednotlivci musia byť o výhodách mobility lepšie a vo väčšej miere informovaní.

Dlhodobé prekážky v mnohých oblastiach

Nábor zamestnancov zo zahraničia je jednoduchší ako v roku 2001, avšak spoločnosti aj naďalej znepokojujú prekážky vo forme rôznych daňových systémov a nedostatku jednotných právnych predpisov v oblasti zamestnávania v celej EÚ. Rozdielne platové podmienky a náklady na presťahovanie sa stali významnými prekážkami pre tie firmy, ktoré chcú premiestniť svojich zamestnancov do iného štátu.

Zatiaľ čo spoločnosti sa domnievajú, že dvoma hlavnými prekážkami v rámci mobility jednotlivca sú jazykové znalosti a možnosti zamestnania partnera, jednotlivcov viac znepokojuje strata sociálnej istoty a podpory zo strany rodiny a priateľov. Ďalšie obavy jednotlivcov súvisia s podmienkami bývania a poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sprevádza nutnosť štúdia nového jazyka.

Je preto nevyhnutné, aby sa dospelo k lepšiemu pochopeniu prekážok mobility, aby sa tieto prekážky primeraným spôsobom odstraňovali a aby sa prípadne pristúpilo k úprave príslušných politík. Rovnako je potrebné prispôsobiť činnosti na podporu mobility rôznym potrebám v rôznych členských štátoch.

Očakávaná vyššia potreba mobility v budúcnosti

Bez ohľadu na súčasnú situáciu sa veľká väčšina zamestnávateľov domnieva, že v blízkej budúcnosti vzrastie potreba mobility. Táto potreba však naráža na všeobecný názor jednotlivcov, podľa ktorého je mobilita nevýhodná tak pre pracovný trh, ako aj pre rodiny.

Týmto zmiešaným očakávaniam je možné čeliť rozvojom takzvaných politík „local-plus“ určených pre mobilných pracovníkov. Zamestnávatelia musia riešiť rôzne otázky v oblasti daní, sociálnej bezpečnosti a zdravotnej starostlivosti, ktoré sú osobitné pre každú krajinu, aby tak minimalizovali všetky nežiaduce vplyvy na mobilitu a odstránili jej prekážky.

Potreba trojstrannej spolupráce

Spoločnosť PwC zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi zamestnávateľmi, EÚ a ďalšími politickými činiteľmi.

  • Je nevyhnutné lepšie stanoviť a pochopiť potenciálne zdroje mobilnej pracovnej sily a stimuly/prekážky v oblasti pracovnej mobility.
  • Je nevyhnutné zlepšiť informovanie o pracovných príležitostiach a výhodách mobility, aj prostredníctvom zvyšovania povedomia o strediskách EÚ poskytujúcich informácie o pracovných príležitostiach ako napr. EURES.
  • Pracovníci musia v hostiteľskej krajine disponovať základnými zručnosťami (vrátane jazykových znalostí).
  • Zamestnávatelia musia využívať vnútorné a vonkajšie siete na zvyšovanie informovanosti o pracovných príležitostiach.

Úplné znenie správy nájdete na internetovej stránke PricewaterhouseCoopers. Podrobnejšie informácie vám poskytne p. Andrew Smith (andrew.x.smith@uk.pwc.com).

« Späť