Novinky na portáli


„Európa bude svedkom ešte integrovanejšieho trhu práce“

Ako hodnotíte Európsky rok mobility pracovníkov?Dostalo sa mu očakávanej pozornosti?
 
Prekonalo to všetky naše očakávania a celoeurópska odozva bola veľmi pozitívna. Európsky rok významne prispel k tomu, že sa „voľný pohyb“ a „mobilita“ uznávajú ako základné hodnoty našej spoločnosti.
 
Vzhľadom na podporu, ktorú sieť EURES poskytuje európskym veľtrhom práce, čo si myslíte o tomto druhu iniciatívy rozvoja pracovného trhu? Mohli by sa stať pravidelnou každoročnou súčasťou kalendára európskych podujatí?
 
Počítali sme najskôr s 30 podujatiami, ale skončili sme napokon s viac ako 500 podujatiami v približne 300 lokalitách. Samozrejme, tento fantastický základ nesmieme. Preto mám v úmysle predstaviť koncept, na základe ktorého sa z „európskych veľtrhov práce“ stanú stabilné každoročné podujatia.
 
Rozšírenie v roku 2004 prinieslo 10 nových členských štátov, ktoré boli vo veľkej miere vylúčené z väčšej časti pracovného trhu „starej“ EÚ-15. Niektorí členovia EÚ – „starí“ aj „noví“ – teraz zvažujú o zavedení podobných obmedzení pre Rumunsko a Bulharsko. Je treba pripomenúť členským štátom EÚ naše „štyri slobody“?
 
Voľný pohyb [princíp voľného pohybu osôb] úplne zaviedla viac ako polovica členských štátov. Je len otázkou času, kedy budú nasledovať ostatné. Od posledného rozšírenia pozorujeme v starej EÚ-15 pokles miery nezamestnanosti a zvýšený hospodársky rast. Čo sú jasné známky pozitívneho účinku [uplatňovania princípov jednotného trhu]. Na posilnenie tohto časovo obmedzeného úspechu budeme musieť dosiahnuť cieľ voľného pohybu, avšak členské štáty si stále budú môcť ponechať právo a povinnosť uložiť určité obmedzenia.
 
Systém „flexicurity“ (spojenie flexibility a zabezpečenia) je uznávaný za pozoruhodný úspech, ktorý dosiahol v Dánsku, a dokonca sa uvádza ako vzor pre všetky európske trhy práce. Vy ste však obozretný pred jednoduchým kopírovaním „flexicurity“ vzhľadom na rozdielne štruktúry našich národných sociálnych systémov. Nezápasia všetci členovia EÚ s rovnakými fenoménmi, ako napríklad nezamestnanosť mládeže a podzamestnanosť starších osôb? Viete uviesť určité prvky reformy, ktoré sa dajú uplatniť v rámci Európy?
 
Európsky trh práce je omnoho koherentnejší, než sa domnievame. Pozitívne príklady politík trhu práce by sa nemali kopírovať, ale prispôsobiť miestnym podmienkam. Každá moderná politika trhu práce by sa však vždy mala zameriavať skôr na ochranu pracovnej sily ako iba na pracovisko. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj časovému obdobiu medzi zamestnaniami. V tomto kritickom období je potrebné poskytnúť pomoc a podporu, aby sa mobilita pracovnej sily podnietila.
 
Zamestnávatelia často vyhlasujú, že rozsiahla ochrana zamestnancov pred prepúšťaním, v ktorej spočíva hlavný princíp našich sociálnych trhových ekonomík, je hlavnou prekážkou pri vytváraní pracovných miest. Dajú sa tieto dve veci zosúladiť?
 
Sociálna ochrana sa nesmie prirovnávať k predpisom na ochranu práv zamestnancov. Pre krajiny, ako napríklad Rakúsko alebo Dánsko, je typická pomerne nízka ochrana na pracovisku, ale opierajú sa o silný systém sociálnej ochrany. V tomto teda nemusí byť rozpor. Avšak nezávisle od príslušného systému existuje jednoznačná potreba silného a fungujúceho sociálneho partnerstva na zabezpečenie primeranej rovnováhy záujmov.
 
Rok 2007 je pomenovaný ako „Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých“. Ktoré otázky v nadchádzajúcom roku budú pre európsku politiku zamestnanosti najdôležitejšie?
 
Určite [budeme klásť dôraz na] rovnaké príležitosti pre ženy a mužov, ako aj pre osoby so zdravotným postihnutím a zlepšovanie situácie menšín na s etnickým alebo iným pôvodom. Najväčšia pozornosť sa musí venovať merateľným nezrovnalostiam, napríklad rozdielne príjmy za rovnaký výkon. Všetci zodpovední za rozhodovanie si musia uvedomiť, že rovnaká príležitosť je dôležitým faktorom pre konkurencieschopnosť. Nesmieme však oslabovať ani našu rozmanitosť, ktorá má silný potenciál kreativity.
 
Aká je Vaša stredno- a dlhodobá vízia európskeho trhu práce? Aké hlavné zmeny očakávate v budúcich rokoch?
 
Musíme si uvedomiť, že hlavný tlak na trhu práce vyvolávajú skôr razantné technické inovácie ako globalizácia. Nové technológie znamenajú stále nové výrobky a služby a pracovná náplň sa neustále mení. Tento vývoj má za následok omnoho kratšie, aj keď menej extrémne hospodárske cykly. Úspešná politika trhu práce bude musieť urýchlene a cielene reagovať na tento vývoj.
 
Som taktiež presvedčený, že Európa bude svedkom rozvoja oveľa integrovanejšieho trhu práce, pre ktorý bude charakteristický voľný pohyb a výmena pracovnej sily. Tento vývoj je potrebné aktívne podporovať a napomáhať mu. Je potrebné prekonávať prekážky a zároveň predchádzať všetkým formám sociálneho dumpingu. Rýchly hospodársky rast nesmie byť nikdy argumentom pre špekulácie medzi zamestnávateľmi. Stručne povedané, budeme svedkami vývoja smerujúceho k politike spoločného trhu práce na čoraz viac roztrieštenom trhu práce.
 
 
Eures News & Information Bureau uskutočnil tento rozhovor s komisárom EÚ pre zamestnanosť Vladimírom Špidlom pri príležitosti európskych veľtrhov práce, ktoré sa konali 29. septembra v rámci celej Európy.
 

« Späť