Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

ØRESUND (DK-SV)

Názov cezhraničného partnerstva
ØRESUND (DK-SV)
Webová lokalita
http://www.oresundsinfo.org
Pokryté regióny
Región Hovedstad (hlavné mesto) (Kodaň, Frederiksberg, Frederikesborg a Roskilde ) (DK) a Skåne (SV)
Stručný opis
Cezhraničné partnerstvo bolo založené v roku 1997. Podieľa sa na aktivitách, ktoré pomáhajú cezhraničným pracovníkom, študentom, ako aj zamestnávateľom, ktorí majú záujem prijať pracovnú silu z druhého brehu Øresund (prieliv medzi oboma krajinami).
Partnerstvo:
- vytvorilo sieť špeciálne školených europoradcov rozmiestnených po oboch stranách Øresund; títo poradcovia poskytujú informácie, poradenstvo a služby súvisiace s hľadaním zamestnania pre uchádzačov, cezhraničných pracovníkov i zamestnávateľov, ktorí majú záujem o prácu alebo nábor za hranicami;
- pomohlo vybudovať štyri informačné centrá v regióne Øresund so zameraním na trh práce: dve v Skåne a dve ďalšie v regióne Hovedstad. V týchto centrách spolupracujú zástupcovia služieb zamestnanosti oboch krajín, ktorí majú prístup k báze dát s voľnými pracovnými pozíciami z oboch regiónov;
- zorganizovalo informačné semináre pre uchádzačov o zamestnanie i zamestnávateľov;
- pripravilo informačné materiály na špecifické témy, ktoré môžu byť predmetom záujmu cezhraničných pracovníkov (sociálne zabezpečenie, daňový systém, pracovné právo, uznávanie diplomov a kvalifikácií, životné podmienky, atď.)
- pripravilo príručku pre cezhraničných pracovníkov, ktorá zodpovedá na množstvo praktických otázok týkajúcich sa cezhraničnej práce v regióne Øresund;
- umiestnilo odkazy na svojej internetovej stránke na bázy dát s informáciami o možnostiach cezhraničného odborného vzelávania;
- uskutočnilo komparatívnu štúdiu existujúcich rozdielov medzi popismi práce v stavebnom priemysle vo Švédsku a Dánsku – ostatné odvetvia, ako zdravotníctvo a vzdelávanie budú nasledovať neskôr.Materiály, štúdie a iné informácie sú k dispozícii na internetovej stránke partnerstva.
Partneri
- Arbejdsmarkedsstyrelsen – AMS (dánsky národný úrad práce);
- Arbejdsformidlingen – AF (dánske regionálne služby zamestnanosti) pre regióny Greater Copenhagen, Frederiksborg a Roskilde;
- Arbestsförmedlingerna – AF (švédske služby zamestnanosti);
- Länsarbetsnämden – LAN (švédska regionálna rada práce – pracovisko Skåne);
- Medziregionálna rada odborových zväzov v Øresund;
- Svenska Arbetsgivarförening – SAF (švédska konfederácia zamestnávateľov);
- Dansk Arbejdsgiverforening – DA (dánska konfederácia zamestnávateľov);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd – FTF (dánska konfederácia štátnych zamestnancov a zamestnancov poberajúcich plat);
- Tjänstemannens Centralorganisation – TCO (švédska konfederácia odborných pracovníkov);
- Akademikernes Centralorganisation - AC (dánska konfederácia odborných združení);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO (švédska konfederácia odborných združení)
Koordinátor
Morten Hjorth Jahnsen
Adresa: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefón: +45 72223300
E-mailová adresa: mja@workindenmark.dk