Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Názov cezhraničného partnerstva
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Webová lokalita
http://www.eures-sllrp.eu
Pokryté regióny

Sársko (D), Lotrinsko (F), Luxembursko (L), Porýnie-Falcko (D)

Stručný opis
S viac ako 118 000 pracujúcimi, ktorí každodenne prekračujú hranice na ceste za prácou, patrí región Sársko - Lotrinsko - Luxembursko - Porýnie-Falcko k tým hraničným regiónom, ktoré majú najväčší počet cezhraničných zamestnancov v celej Európskej únii. 

Partnerstvo Sárska - Lotrinska - Luxemburska - Porýnia-Falcka bolo založené v roku 1997 a v mnohých ohľadoch sa stalo vzorovým projektom (viac ako 50 cezhraničných projektov v rámci jedného rozpočtového roka EURES).
Cezhraničné partnerstvo sleduje tieto 3 ciele:
1. Informovať verejnosť o životných a pracovných podmienkach v štyroch partnerských regiónoch.
2. Podporovať výmenu informácií o ponuke a dopyte na trhu práce v hraničných regiónoch, najmä zlepšiť možnosti sprostredkovania zamestnania.
3. Podporovať mobilitu a cezhraničný sociálny dialóg zavedením plánovanej a zosúladenej politiky zamestnanosti.
Partneri
 • Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes (Ministerstvo práce, rodiny, prevencie, sociálnych vecí a športu Sárska)
 • Conseil Régional de Lorraine, France (Regionálna rada Lotrinska, Francúzsko)
 • Ministère du Travail et de l´Emploi, Luxembourg  (Ministerstvo práce a zamestnanosti, Luxembursko)
 • Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz (Ministerstvo sociálnych vecí, práce, zdravotníctva a demografie spolkovej krajiny Porýnie-Falcko)
 • Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (Regionálne riaditeľstvo pre Porýnie-Falcko - Sársko Spolkového úradu práce)
 • Pôle emploi Lorraine (jednotné kontaktné miesto pre zamestnanosť Lotrinsko)
 • Direction Générale de Pôle emploi (Generálne riaditeľstvo jednotných kontaktných miest pre zamestnanosť)
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg (ADEM) (Správa služieb zamestnanosti Luxemburska)
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental (Medziregionálna rada odborových zväzov Sárska - Lotrinska - Luxemburska - Trieru/Západného Falcka)
 • VSU - Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (Združenie podnikateľov Sárska)
 • LVU - Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. (Krajinské združenie podnikateľov Porýnia-Falcka)
 • MEDEF-Moselle - Mouvement des Entreprises de France (Združenie zamestnávateľov Moselle - Združenie zamestnávateľov Francúzska)
 • FEDIL – Business Federation Luxembourg (Federácia luxemburských priemyselníkov)
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit) (Ústredie pre sprostredkovanie práce pre zahraničné a odborné pracovné sily) (Spolkový úrad práce)
 • Európska komisia
Koordinátor
Frédéric  Chomard
Adresa: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Telefón: +49 681 954 1327
Fax: +49 681 954 13 23
E-mailová adresa: frederic.chomard@eures-sllrp.eu