Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Názov cezhraničného partnerstva
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Webová lokalita
http://www.eureslux.org
Pokryté regióny
Provincia Luxemburg (Belgicko), Lotrinsko (Francúzsko), Luxembursko
Stručný opis

Európsky pól rozvoja (European Development Pole, EDP) vznikol v roku 1985 s cieľom oživiť pohraničné regióny postihnuté krízou oceliarskeho priemyslu. Pre túto oblasť pokrytú cezhraničným partnerstvom EURES/ERP, založeným v roku 1993, je charakteristický veľký cezhraničný pohyb pracovnej sily, najmä v smere do Luxemburska. Sieť špeciálne školených europoradcov vznikla preto, aby na oboch stranách hranice poskytovali informácie, poradenstvo a služby pri hľadaní zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí majú záujem o cezhraničné činnosti alebo nábor pracovnej sily.

Najdôležitejšími z mnohých činností, ktoré sa uskutočnili, sú:

 • spolupráca národných úradov práce predovšetkým pri získavaní a šírení informácií o voľných pracovných pozíciách z databázy siete EURES a pri organizovaní cezhraničných seminárov pre uchádzačov o zamestnanie;
 • semináre pre zástupcov odborových zväzov venované sociálnemu poradenstvu a existujúcim právnym predpisom v rámci EDP;
 • cezhraničné stretnutia riaditeľov spoločností a manažérov pre ľudské zdroje;
 • analýza požiadaviek spoločností z regiónu EDP na kvalifikáciu a odbornú prípravu a prognózy zamestnanosti;
 • príprava informačných materiálov na špecifické témy, ktoré môžu byť predmetom záujmu cezhraničných pracovníkov (výhody sociálneho poistenia, daňový systém, pracovné právo, uznávanie diplomov a kvalifikácií, životné podmienky atď.)
 • zbieranie a analýza údajov týkajúcich sa cezhraničného trhu práce a cezhraničného pohybu pracovnej sily;
 • spolupráca medzi europoradcami a partnerskými organizáciami s cieľom odhaliť prekážky mobility a ponúknuť vhodné riešenia.
Kópie vytvorených informačných materiálov a vypracovaných štúdií sú spolu s ďalšími informáciami k dispozícii v kanceláriách partnerských organizácií a na internetovej stránke partnerstva.

 

Partneri
 • Conseil Régional de Lorraine (Regionálna rada Lotrinska).
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Ministerstvo práce a zamestnanosti Luxemburska).
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)(Obecný a regionálny úrad pre odborné vzdelávanie a zamestnanosť, okresné zastúpenie Arlon).
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (Národný úrad práce), krajské pracovisko Lotrinsko.
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Úrad práce Luxemburského veľkovojvodstva).
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (Medziregionálna asociácia odborových zväzov EDP združujúca 7 zväzov v troch krajinách).
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB - Obchodná a priemyselná komora belgického Luxemburgu)
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL – Federácia luxemburských priemyselníkov)
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France – Francúzske podnikateľské hnutie).
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (Centrum na štúdie populácie, chudoby a socio-ekonomickej politiky)/ International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) (Medzinárodné siete na štúdium technológie, životného prostredia, alternatív a rozvoja, CEPS/INSTEAD) v Luxemburskom veľkovojvodstve).
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Cezhraničné informačné a dokumentačné stredisko EURES, Lotrinsko).
Koordinátor
Nicolas Brizard
Adresa: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefón: +33 (0)3 87 39 35 27
Fax: +33 (0)3 87 21 06 88
E-mailová adresa: nicolas.brizard@pole-emploi.fr