Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Danubius (SK-HU)

Názov cezhraničného partnerstva
Danubius (SK-HU)
Webová lokalita
http://www.eures-t-danubius.eu
Pokryté regióny
Slovenská republika – štyri okresy: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Maďarsko – tri regióny: západopodunajský, stredopodunajský,stredomaďarský
Stručný opis
Partnerstvo Danubius pokrýva oblasť o veľkosti takmer 10 000 km2 s viac ako 1,2 miliónmi obyvateľov pozdĺž juhozápadnej hranice Slovenska a severozápadnej maďarskej hranice po oboch stranách Dunaja. Je to prvé partnerstvo v rámci EURES-T medzi dvomi novými členskými štátmi EÚ. Pracovné trhy oboch partnerských krajín sú celé roky vzájomne prepletené a mobilitu pracovníkov podporuje medzivládna dohoda z roku 1999 o vzájomnom zamestnávaní občanov. Avšak cezhraničná doprava zo Slovenska do Maďarska najmä od mája 2004 vzrástla, keď sa obe krajiny pripojili k Európskej únii a zahraniční zamestnanci oboch susedných krajín boli oslobodení od potreby pracovných povolení. Tento vývoj priviedol partnerov k vytvoreniu EURES-T Danubius. Rámcová dohoda bola podpísaná v decembri 2006. Zmluvné strany sa zaviazali v súlade so zúčastnenými úradmi práce a sociálnymi partnermi a v súlade so svojimi povinnosťami na národnej a cezhraničnej úrovni sledovať spoločné ciele v týchto oblastiach:
 1. informovať žiadateľov o prácu, osoby zaujímajúce sa o zamestnanie a zamestnávateľov a ďalších užívateľov o aktuálnych životných a pracovných podmienkach na oboch stranách hranice,
 2. podporiť výmenu informácií týkajúcich sa dopytu a ponuky pracovných príležitostí v pohraničnej oblasti prostredníctvom priamych a pravidelných kontaktov medzi poradcami EURES zmluvných služieb zamestnanosti pri dodržiavaní právnych predpisov upravujúcich zaobchádzanie s osobnými údajmi,
 3. rozvíjať sociálny dialóg na cezhraničnej úrovni, vymieňať informácie týkajúce sa rozvoja trhu práce a podporovať harmonizované riadenie, ktoré bude predvídať pracovné príležitosti, ale zohľadňovať právne predpisy upravujúce zaobchádzanie s osobnými údajmi,
 4. prispievať k vypracovaniu ponúk profesionálnej odbornej prípravy na cezhraničnej úrovni.
Partnerstvo Danubius pokrýva oblasť o veľkosti takmer 10 000 km2 s viac ako 1,2 miliónmi obyvateľov pozdĺž juhozápadnej hranice Slovenska a severozápadnej maďarskej hranice po oboch stranách Dunaja. Je to prvé partnerstvo v rámci EURES-T medzi dvomi novými členskými štátmi EÚ. Pracovné trhy oboch partnerských krajín sú celé roky vzájomne prepletené a mobilitu pracovníkov podporuje medzivládna dohoda z roku 1999 o vzájomnom zamestnávaní občanov. Avšak cezhraničná doprava zo Slovenska do Maďarska najmä od mája 2004 vzrástla, keď sa obe krajiny pripojili k Európskej únii a zahraniční zamestnanci oboch susedných krajín boli oslobodení od potreby pracovných povolení. Tento vývoj priviedol partnerov k vytvoreniu EURES-T Danubius. Rámcová dohoda bola podpísaná v decembri 2006. Zmluvné strany sa zaviazali v súlade so zúčastnenými úradmi práce a sociálnymi partnermi a v súlade so svojimi povinnosťami na národnej a cezhraničnej úrovni sledovať spoločné ciele v týchto oblastiach:

1. informovať žiadateľov o prácu, osoby zaujímajúce sa o zamestnanie a zamestnávateľov a ďalších užívateľov o aktuálnych životných a pracovných podmienkach na oboch stranách hranice,
2. podporiť výmenu informácií týkajúcich sa dopytu a ponuky pracovných príležitostí v pohraničnej oblasti prostredníctvom priamych a pravidelných kontaktov medzi poradcami EURES zmluvných služieb zamestnanosti pri dodržiavaní právnych predpisov upravujúcich zaobchádzanie s osobnými údajmi,
3. rozvíjať sociálny dialóg na cezhraničnej úrovni, vymieňať informácie týkajúce sa rozvoja trhu práce a podporovať harmonizované riadenie, ktoré bude predvídať pracovné príležitosti, ale zohľadňovať právne predpisy upravujúce zaobchádzanie s osobnými údajmi,
4. prispievať k vypracovaniu ponúk profesionálnej odbornej prípravy na cezhraničnej úrovni.
Partneri
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach
 • Regionálna kancelária odborového zväzu/KOZ regiónov Nitra a Trnava
 • Regionálna kancelária AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky) v Trnave
 • Národný úrad práce v Budapešti
 • Západopodunajský regionálny úrad práce v Győri
 • Stredopodunajský regionálny úrad práce v Székesfehérvári
 • Stredomaďarský regionálny úrad práce v Budapešti
 • Stredomaďarské regionálne zastúpenie Rady pre otázky zamestnávania, zamestnávatelia
 • Stredomaďarské regionálne zastúpenie Rady pre otázky zamestnávania, zamestnanci
 • Stredopodunajské regionálne zastúpenie Rady pre otázky zamestnávania, zamestnávatelia
 • Stredopodunajské regionálne zastúpenie Rady pre otázky zamestnávania, zamestnanci
 • Západopodunajské regionálne zastúpenie Rady pre otázky zamestnávania, zamestnávatelia
 • Západopodunajské regionálne zastúpenie Rady pre otázky zamestnávania, zamestnanci
Koordinátor
Edita Bertová
Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefón: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
E-mailová adresa: eures.t.danubius@gmail.com