Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Názov cezhraničného partnerstva
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Webová lokalita
http://www.eures-triregio.eu/
Pokryté regióny
Cezhraničné partnerstvo EURES – TriRegio zahŕňa v Poľsku podregión Jeleniogórsko-Wałbrzyski Dolnosliezskeho vojvodstva, v Českej republike kraje Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Liberec a v Nemecku správne obvody Chemnitz a Drážďany slobodného štátu Sasko.
Stručný opis
Zadávateľ projektu/účastníci projektu:

Partnerstvo v oblasti pracovného trhu EURES – TriRegio sa skladá zo služieb zamestnanosti, odborov a zväzov zamestnávateľov a zahŕňa časti Saska, Čiech a Dolného Sliezska.

Nositeľom projektu je nemecký odborový zväz Sasko. Partnermi projektu sú Regionálne riaditeľstvo Saska okresného úradu, Úrad práce Dolnosliezskeho vojvodstva, ako aj úrady práce v mestách Ústí nad Labem, Liberec a Sokolov, Odborový zväz NSZZ „Solidarność“ v regióne Jeleniogórski, Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS), Zväz zamestnávateľov západného Poľska (FPPZ), Krajská hospodárska komora Liberec a Regionálna hospodárska komora Egerland, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky a Poľskej republiky, ako aj Centrálny odbor medzinárodných vzťahov (ZAV) Spolkového úradu práce.

Dĺžka trvania projektu:

Cezhraničné partnerstvo EURES – TriRegio pripravujú partneri od integrácie Poľska a Česka do Európskej únie v roku 2004. Toto partnerstvo vzniklo podpísaním rámcovej dohody v októbri 2007. Platnosť projektu sa skončí 31. mája 2009. Od 1. júna 2010 sa začne ďalšie trojročné rozpočtové obdobie.

Úloha/Stanovenie cieľov a ich realizácia

Cezhraničné partnerstvo EURES – TriRegio považuje integráciu pracovných trhov a trhov so vzdelávaním vo všetkých troch krajinách za dôležitú úlohu. Jeho dlhodobým cieľom je pri súčasnom dodržiavaní platných pracovných a sociálnych noriem každej krajiny podporovať rozvoj spoločného pracovného trhu.

Aktivity tohto partnerstva sú v prvom rade zamerané na poskytovanie informácií, poradenstvo a sprostredkovanie, ako aj zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o pracovných a životných podmienkach a rozvoji cezhraničnej výmeny pracovných ponúk. Doplňujúce opatrenia partnerských organizácií sú zamerané na zvýšenie transparentnosti regionálnych pracovných trhov. Semináre a odborné fóra majú slúžiť spoločnému porozumeniu a identifikácii potrieb, ako aj na vypracovanie účinných projektov zo strany partnerských organizácií, ktoré budú zamerané na pracovné trhy.

Jednou z najväčších prekážok mobility pracovníkov v pohraničnej oblasti je obmedzený voľný pohyb poľských a českých pracovníkov v Nemecku. Cezhraničné partnerstvo vidí aj tu možnosť informovania prostredníctvom cielených informácií o existujúcich možnostiach cezhraničnej zamestnanosti, čím môže aktívne prispievať k rozvinutiu potenciálu mobility.

V oblasti verejných služieb zamestnanosti v rámci cezhraničného partnerstva EURES – TriRegio v súčasnosti pracujú 12 poradcovia siete EURES. Z toho 7 z nich pracuje v Sasku, 2 v pohraničnej oblasti Dolného Sliezska a 3 v okresoch miest Liberec, Ústí nad Labem a Karlovy Vary. V pohraničnom regióne zabezpečujú základnú ponuku služieb siete EURES.

Od roku 2007 sa v oblasti cezhraničného partnerstva EURES – TriRegio pravidelne konajú cezhraničné dni poradenstva s termínovaným a individuálnym poradenstvom od poradcov siete EURES pracujúcich cezhranične. Tie sú doplnené o informačné podujatia pre verejnosť o pracovných a životných podmienkach, ako aj o burzy práce a dni náboru s účasťou regionálnych zamestnávateľov, ktoré sa konajú každý rok.

Okrem toho sa prostredníctvom regionálnych služieb zamestnanosti, odborov a zväzov zamestnávateľov iniciujú tematické semináre zamerané na určitú cieľovú skupinu, ako aj odborné fóra za účasti externých odborníkov z oblasti hospodárstva a výskumu.

Aj naďalej je potrebné etablovať ponuku informácií a poradenstva v celej pohraničnej oblasti. Prítomnosť kompetentných poradcov zo služieb zamestnanosti a kontaktných partnerov v odboroch a združeniach zamestnávateľov zohráva dôležitú úlohu.

Cieľom cezhraničného partnerstva EURES – TriRegio je prepojiť rôznorodé kompetencie partnerských organizácií a pôsobiť v regióne ako odborné fórum pre rôzne subjekty. Ďalším rozvojom a poskytnutím aktuálnych ponúk informácií a služieb špecifických pre cieľové skupiny prispieva toto partnerstvo k transparentnosti cezhraničného pracovného trhu a k podpore mobility v pohraničnej oblasti.

K ťažiskovým činnostiam v nadchádzajúcom roku patrí:
 • celoplošný rozvoj existujúcej siete poradcov EURES a zapojenie ďalších kontaktných partnerov v oblasti služieb zamestnanosti, ako aj v organizáciách sociálnych partnerov v pohraničnej oblasti;
 • príprava a rozširovanie aktuálnych informačných a poradenských ponúk zameraných na špecifické skupiny pre zamestnávateľov, zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, učňov a študentov;
 • rozvoj iniciatívy za spravodlivú mobilitu v pohraničnej oblasti všetkých troch krajín;
 • rozvoj iniciatívy na zvýšenie dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile.
Koordinátor cezhraničného partnerstva EURES – TriRegio: Sebastian Klähn
Partneri
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí/Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky (MPSV ČR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Ministerstvo práce a sociálnych vecí Poľskej republiky
 • Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit/Regionálne riaditeľstvo Spolkového úradu práce pre Sasko
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)/Českomoravská konfederácia odborových zväzov
 • NSZZ „Solidarność“ Region Jeleniogórski/Región odborového zväzu NSZZ „Solidarność“ Jelenia Góra
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen/Nemecký odborový zväz (DGB), oblasť Sasko
 • Úřad práce v Sokolově/Úrad práce v Sokolove
 • Úřad práce v Liberci/Úrad práce v Liberci
 • Úřad práce v Ústí nad Labem/Úrad práce v Ústí nad Labem
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu/Úrad práce Dolnosliezskeho vojvodstva v meste Wałbrzych
 • Krajská hospodářská komora Liberec/Krajská hospodárska komora Liberec
 • Regionální hospodářská komora Poohří/Regionálna hospodárska komora v Poohří
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ)/Zväz zamestnávateľov Západného Poľska
Koordinátor
Sebastian Klähn
Adresa: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Telefón: +49 (0)351 863 31 16
Fax: +49 (0)351 863 31 58
E-mailová adresa: sebastian.klaehn@dgb.de