Nytt på portalen

Unge europeere ønsker å jobbe i utlandet

Ifølge de siste målingene fra Eurobarometer ønsker 53 % av alle unge europeere å jobbe i et annet land i Europa. Men under 3 % av Europas arbeidsstokk bor for tiden utenfor hjemlandet.      
 
Denne nyeste Eurobarometer-undersøkelsen ble offentliggjort i mai 2011 som et ledd i Europakommisjonens initiativ “Youth on the Move” som har som formål å forbedre unge menneskers jobbmuligheter ved å fremme mobilitet gjennom utdanning.
 
Det ble foretatt over 57 000 intervjuer av unge mennesker i aldersgruppen 15-35 år. All de 27 medlemsstatene i EU samt Norge, Island, Kroatia og Tyrkia var representert i undersøkelsen, som ble kunngjort av Europakommisjonen.
 
Ett av temaene i undersøkelsen var unge menneskers ønske om å jobbe i utlandet, og resultatene viste at et knapt flertall ønsket å flytte til et annet land i Europa. På Island ga 84 % av de spurte uttrykk for at de var interessert i å flytte, etterfulgt av Sverige (76 %), Bulgaria (74 %), Romania (73 %) og Finland (71 %).
 
At over halvparten av de unge som ble spurt, er villige til å flytte for å få jobb, er gode nyheter for det europeiske arbeidsmarkedet, særlig ettersom mobilitet blant unge anses for å være et virkemiddel mot arbeidsledighet og en spore til økonomisk vekst.
 
Men til tross for at mange uttrykker ønske om å flytte til et annet land i Europa, er det skuffende få som faktisk gjør det. Som undersøkelsen viser, var det bare én av sju (14 %) av de unge europeerne som ble intervjuet, som faktisk hadde reist utenlands for å få opplæring eller utdanning.
 
Selv om de spurte oppga ulike grunner til at de ikke hadde flyttet, var det to svar som gikk igjen. En firedel (25 %) oppga familieforpliktelser som omsorg for barn eller slektninger, som grunn. En tredel av de spurte (33 %) oppga imidlertid manglende finansiering som hovedårsak til at de ikke kunne flytte. Dette gjaldt særlig for flertallet av respondentene fra Romania (51 %), Ungarn, Kroatia og Bulgaria (alle 55 %).
 
Les mer:
 

« Tilbake