Nytt på portalen


Mobilitet for kunst og kunstnere i Europa

Hvorfor er så mobilitet så viktig for (europeiske) kunstnere? Mobilitet og utveksling er avgjørende for at regionale kunstnere skal kunne nå ut til et bredere publikum og dermed til et bredere marked. For mange musikere i Europa som driver for seg selv, er muligheten til å reise på turné i andre land en unik sjanse til å bli populære. Suksess i utlandet er ofte et steg på veien mot popularitet i eget land. Økt mobilitet åpner nye muligheter i forhold til de vanskeligheter plateselskapene opplever for tiden og den generelle krisen i musikkindustrien.

Begrepet mobilitet omfatter en rekke elementer. For profesjonelle kunstnere representerer mobilitet framfor alt muligheten for å reise på turné (i Europa) og eksportere sine arbeider. Men mobilitet omfatter også etablering av nettverk og kunstnerboliger i forskjellige byer rundt om i Europa. Akkurat denne typen “boliger” forutsetter at kunstneren inviteres av en utenlandsk kulturorganisasjon (galleri, kunstakademi, musikkskole, kultursenter osv.), tilbringer en viss tid der og utvikler et prosjekt, ofte i samarbeid med lokale kunstnere. For mange unge kunstnere er det å være gjestekunstner en enestående mulighet til å knytte kontakter med kolleger, få inspirasjon og oppdage nye uttrykksmåter.

Europeisk integrasjon har uten tvil fremmet kunstneres mobilitet. Når de blir spurt, gir de klart til kjenne at nedbyggingen av hindringene for fri bevegelighet innen EU har gjort det mye lettere å organisere turneer og få kunsten ut over landegrensene. Noe annet som har vært spesielt viktig for uavhengige kunstnere, er at det er blitt mye billigere å fly. Produsentene på sin side peker på at innføringen av en felles valuta har gjort deres arbeid mye lettere.

Uavhengige musikere betrakter mangelen på penger som det største hinderet for at de kan “eksportere” sin musikk eller organisere opptredener i andre land i Europa. Dette gjelder særlig musikere som ikke har kontrakt med noe etablert plateselskap. Andre hindringer kan være mangelfulle støtteordninger fra offisielt hold eller liten mulighet for å knytte de rette kontaktene. I denne sammenheng er opprettelsen av kunstnernettverk for utveksling av ideer og gjennomføring av fellesinitiativer, av særlig betydning.

Et interessant begrep i denne forbindelse er virtuell mobilitet. Internettsteder som my space eller You tube gir kunstnere mulighet til å vise fram og distribuere sine verk raskt og effektivt. Ved hjelp av multimedieprogrammer kan kunstnerisk arbeid av nær sagt enhver art – sanger, videoer, installasjoner eller til og med teaterstykker – “sirkulere” kloden rundt. Når det i tillegg koster minimalt eller til og med kan være gratis, blir dette den foretrukne presentasjonskanalen for mange kunstnere, spesielt de som er uavhengige.

Disse nye tendensene til kontinuerlig utveksling blant kunstnere og mulighetene til å skape kunstnernettverk er utgangspunktet for et nytt Europeisk område for kunstnerisk mobilitet. Kunstnere, produsenter og managere bør derfor forplikte seg enda sterkere til å danne nettverk, delta i fellesprosjekter og bygge sterkere relasjoner til institusjonene for å bringe kunstnere og deres arbeid ut i Europa.

Kommisjonen støtter relevante prosjekter

Å stimulere til mobilitet for kunst og kunstnere i Europa er blitt et stadig viktigere tema i en tid da utøvende kunstnere og deres managere i alle deler av kultursektoren søker alternative muligheter til å etablere seg på den europeiske kunstscenen. I denne sammenheng har Europakommisjonen støttet to initiativer innenfor rammen av Det europeiske år for arbeidstakermobilitet 2006 som – helt tilfeldig – heter nesten det samme.

Mobile.Home

Mobile.Home var et ettårig samarbeidsprosjekt mellom IETM (Informal European Theatre Meetings), Finnish Theatre Information Centre, Pearle* (European League of Employers’ Associations in the Performing Arts sector), Goethe-Institut (Brussel), Visiting Arts, On the move og tilknyttede samarbeidspartnere. Mobile.Home undersøkte hva som var oppnådd når det gjaldt bevegelighet for kunst og kunstnere over Europas grenser, og hvilke hindringer som fortsatt gjenstår. Prosjektet betraktet fenomenet “mobilitet” fra et teknisk, filosofisk og kunstnerisk perspektiv og hadde som mål å fremme god praksis og sette interessenter fra offentlig, privat og sosial sektor i forbindelse med hverandre. Dessuten fokuserte det sterkt på utøvende kunst og særlig på den yngre generasjon.

Prosjektet omfattet blant annet Mobile.Home Helpdesk. Denne nettbaserte tjenesten ga informasjon om forvaltningsmessige, juridiske og sosiale aspekter ved utøvende kunstneres mobilitet i Europa og tilbød individuell støtte til kompanier og kunstnere i mobilitetsrelaterte spørsmål. Spørsmålene som ble tatt opp med hjelpetjenesten, og resultatene av tilleggsundersøkelser som ble gjort i den forbindelse, vil bli oppsummert i en sluttrapport med anbefalinger – Mobility Research & Recommendation Report.

Goethe-Institut i Brussel, Visiting Arts og Fondazione Fitzcarraldo hadde et samarbeid om Digitale portretter av unge kunstnere som bor og virker i ulike EU-land. Trådene ble trukket sammen i den avsluttende tverrsektorielle konferansen i november 2006, der kunstnerorganisasjoner, oppdragsgivere, offentlig forvaltning, nettverk og andre var invitert til å drøfte viktige tema, gjennomgå modeller for god praksis og foreslå praktiske løsninger på problemer.

Mobile Home-prosjektet

Mobile Home-prosjektet ble koordinert av kultursenteret Friche – La Belle de Mai i Marseille. Det innbefattet kunstnere og managere fra mange land i Europa og omfattet en rekke aktiviteter som tok sikte på å fremme mobilitet for kunstnere fra den uavhengige musikkscenen. Prosjektet identifiserte dominerende trender og viktige spørsmål i tilknytning til kunstneres mobilitet og hadde som mål å etablere en plattform for å styrke idé- og erfaringsutvekslingen innenfor det såkalte Europeiske kultur- og kunstområdet.

Fem europeiske byer – Brussel, Berlin, London, Helsinki og Riga – ble “utforsket” av teamet fra La Friche, i samarbeid med en reporter fra Radio Grenouille i Marseille, som var den andre hovedsamarbeidsparten i dette initiativet. Prosjektet gikk inn i de fem hovedstedenes lokale kunstneriske liv og undersøkte hva som skjedde der, inkludert hovedaktører og nye trender, og munnet ut i et “kulturkart” for hver by. Kartet ble senere presentert i en serie radioprogrammer der lytterne fikk vite mer om den kunstneriske vitaliteten i Europa og nye trender som avtegner seg innen europeisk kunst i dag.

Prosjektet ble avsluttet med et arrangement i Marseille 17. og 18. november 2006 som samlet et syttitalls deltakere – kunstnere, produsenter i uavhengige plateselskaper, festivalledere og ledere for ulike kunstsentre rundt om i Europa – i tillegg til over 500 lokale publikummere. Det var to fargerike dager med møter, diskusjoner, seminarer og forestillinger, alt rundt temaet arbeidstakermobilitet.

« Tilbake