Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Website
http://www.eures-triregio.eu/
Bestreken gebieden
De EURES-TriRegio omvat de subregio Jeleniogórsko-Wałbrzyski van de Poolse provincie Dolnośląskie, de Tsjechische districten Ustí nad Labem, Karlovy Vary en Liberec en de districten Chemnitz en Dresden van de Duitse deelstaat Saksen.
Korte beschrijving
Projectverantwoordelijke/projectpartners:

Het partnerschap voor de arbeidsmarkt EURES-TriRegio bestaat uit de diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden en werkgeversverenigingen en omvat delen van Saksen, Bohemen en Neder-Silezië.

Projectverantwoordelijke is het district Saksen van de Duitse vakcentrale DGB. Projectpartners zijn de regionale directie Saksen van de Bundesagentur für Arbeit (Duitse federale arbeidsvoorziening), het arbeidsbureau van de provincie Neder-Silezië en de arbeidsbureaus Ústí nad Labem, Liberec en Sokolov, de vakbond NSZZ „Solidarność“ van de regio Jeleniogórski, de Boheems-Moravische federatie van vakverenigingen (ČMKOS), de West-Poolse werkgeversvereniging (FPPZ), de Kamer van Koophandel van het district Liberec en de regionale Kamer van Koophandel Egerland, de ministeries van Arbeid en Sociale Zaken van de Tsjechische Republiek en de Republiek Polen en de Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV – centrale voor arbeidsbemiddeling in het buitenland) van de Bundesagentur für Arbeit (Duitse Arbeidsvoorziening).

Looptijd van het project:

De partners namen het initiatief tot het grensoverschrijdend partnerschap EURES –TriRegio in 2004, toen Polen en Tsjechië toetraden tot de Europese Unie. Met de ondertekening van de kaderovereenkomst in oktober 2007 ging het partnerschap officieel van start. De looptijd eindigt op 31.05.2009. Op 01.06.2010 gaat de nieuwe driejarige subsidieperiode in.

Taak/doelstelling en uitvoering

Het grensoverschrijdend partnerschap EURES –TriRegio beschouwt de integratie van de arbeids- en opleidingsmarkt in het drielandenpunt als zijn belangrijkste opgave. Op de lange termijn streeft het partnerschap ernaar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt te bevorderen, waarbij de bestaande arbeids- en sociale normen in elk van de drie landen worden gerespecteerd.

De activiteiten van het partnerschap concentreren zich in eerste instantie op voorlichting, advisering en bemiddeling, het voor een breed publiek toegankelijk maken van informatie over arbeids- en leefomstandigheden en het tot stand brengen van een grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over vacatures. Ondersteunende maatregelen van de partnerorganisaties zijn erop gericht de transparantie van de regionale arbeidsmarkt verder te vergroten. Door middel van workshops en deskundigenpanels wil men het wederzijds begrip bevorderen en de punten inventariseren waarop actie moet worden ondernomen. Ook willen de partnerorganisaties op basis hiervan effectieve projecten opzetten die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Een van de grootste belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers in de grensregio is het beperkte vrije verkeer van werknemers dat in Duitsland voor Poolse en Tsjechische werknemers van kracht is. Ook op dit gebied denkt het grenspartnerschap een rol te kunnen spelen: door met behulp van gerichte informatie te wijzen op de reeds bestaande mogelijkheden van grensoverschrijdende werkgelegenheid kan een actieve bijdrage worden geleverd aan de ontsluiting van het mobiliteitspotentieel.

Momenteel zijn in het gebied van de EURES –TriRegio twaalf EURES-adviseurs werkzaam bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening: zeven in Saksen, twee in de grensstreek van Neder-Silezië en drie in de districten Liberec, Ústí nad Labem en Karlovy Vary. Zij staan garant voor een basisaanbod aan EURES-diensten in de grensregio.

Zo organiseren de EURES-adviseurs, die grensoverschrijdend actief zijn, sinds 2007 in het gebied van de EURES –TriRegio regelmatig grensoverschrijdende adviesdagen met spreekuren voor individueel advies. Deze activiteiten worden aangevuld met goed bezochte voorlichtingsbijeenkomsten over arbeids- en leefomstandigheden en jaarlijkse banenbeurzen en wervingsdagen waaraan werkgevers uit de regio meewerken.

De diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden en werkgeversverenigingen die in de regio actief zijn, organiseren ook al workshops en deskundigenpanels over specifieke onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Daaraan werken ook externe partners uit het bedrijfsleven en de onderzoekssector mee.

De bedoeling is dat het palet aan informatie- en adviesdiensten in de hele grensregio wordt aangeboden. De aanwezigheid van deskundige adviseurs bij de diensten voor arbeidsvoorziening en van contactpersonen bij de vakbonden en werkgeversverenigingen is daarbij onmisbaar.

Het grensoverschrijdend partnerschap EURES –TriRegio streeft ernaar de verschillende competenties van de partnerorganisaties te bundelen en in de regio te fungeren als deskundig aanspreekpunt voor verschillende actoren. Door de verdere ontwikkeling en beschikbaarstelling van een eigentijds aanbod aan informatie en diensten, dat is afgestemd op verschillende doelgroepen, levert het partnerschap een bijdrage aan een transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt en aan de bevordering van de mobiliteit in de grensregio.

Tot de prioriteiten voor het komende jaar behoren:
 • uitbreiding van het bestaande netwerk van EURES-adviseurs naar de hele grensregio en aanstelling van meer contactpersonen, zowel bij de diensten voor arbeidsvoorziening als bij de sociale partners in de grensregio
 • het beschikbaar stellen en ontwikkelen van een eigentijds, op de verschillende doelgroepen toegesneden aanbod aan informatie- en adviesdiensten voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen, leerlingen in opleiding en studenten
 • het nemen van een initiatief om te komen tot eerlijke mobiliteit in het drielandenpunt
 • het initiëren van een inventarisatie van de behoefte aan geschoolde arbeidskrachten
Coördinator EURES-TriRegio: Sebastian Klähn
Partners
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van de Tsjechische Republiek (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van de Republiek Polen
 • Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit (regionale directie Saksen van de Duitse federale arbeidsvoorziening)
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Boheems-Moravische federatie van vakverenigingen
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski / vakbond NSZZ "Solidarność", regio Jelenia Góra
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen (Duitse federale vakcentrale (DGB), district Saksen)
 • Uřad Práce v Sokolově / arbeidsbureau Sokolov
 • Uřad Práce v Liberci / arbeidsbureau Liberec
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / arbeidsbureau Ustí nad Labem
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Neder-Silezisch arbeidsbureau in Wałbrzych
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Kamer van Koophandel Liberec
 • Regionální hospodářská komora Poohří / regionale Kamer van Koophandel Poohří
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / werkgeversvereniging West-Polen
Coördinator
Sebastian Klähn
Adres: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Telefoon: +49 (0)351 863 31 16
Fax: +49 (0)351 863 31 58
E-mailadres: sebastian.klaehn@dgb.de