Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Pannonia (HU-AT)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Pannonia (HU-AT)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-pannonia.eu
Aptvertie reģioni
Austrija:
Burgenlande
Lejasaustrija (Bādene, Berndorfa, Bruka pie Leitas, Mēdlinga, Noinkirhena, Švehata,
Vīnes Noištate)
Štīrija (Feldbaha, Firstenfelda, Hartberga)

Ungārija – Rietumu Aizdonavas reģions:
Ģēras-Mošonas-Šopronas meģe
Vašas meģe
Zalas meģe
Īss apraksts
EURES-T Pannonia ir dibināta 2009. gada pirmajā pusē pēc divu gadu sagatavošanas darba, piedaloties 26 partnerorganizācijām, tai skaitā Ungārijas un Austrijas nodarbinātības dienesti, darba ņēmēju un darba devēju intereses pārstāvošas organizācijas Rietumungārijas un Austrumaustrijas reģionā. Partnerības darbs ietekmē gandrīz 2 miljonus iedzīvotāju un – kā liecina iepriekšēji apsekojumi – vairāk nekā desmit tūkstošus svārstmigrantu. EURES-T Pannonia dibināja pēc gandrīz divu desmitgažu veiksmīgas sadarbības darba tirgus jomā starp Austrijas un Ungārijas partneriem.

EURES-T Pannonia mērķi pierobežas teritorijā:
  • nodrošināt darba ņēmējus un darba devējus ar īpašu informāciju, lai palīdzētu viņiem atrast darbu vai darbaspēku kaimiņvalstī, šādā veidā atbalstot darba ņēmēju mobilitāti;
  • sniegt padomu un nodrošināt ar informāciju par kaimiņvalstu dzīves un darba apstākļiem;
  • palīdzēt veidot vienotu ekonomikas reģionu, kas balstās uz vienāda pamata un vienveidīga darba tirgus;
  • izveidot divvalodīgu pierobežas darba tirgus datu banku, lai atvieglotu efektīvu informācijas apmaiņu;
  • sekmēt darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanu;
  • veicināt profesionālās un tālākizglītības sistēmas pieejamību un kopēju tās attīstību;
  • sākt dialogu, veidojot tiltu starp nozaru pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;
  • sekmēt un atbalstīt pierobežas reģionu kopējos darba tirgus projektus un iniciatīvas, lai veicinātu nodarbinātību;
Partneri
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Valsts nodarbinātības dienests)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Reģionālais Rietumu Aizdonavas nodarbinātības centrs)
Arbeitsmarktservice Österreich (Austrijas Nodarbinātības centrs)
Arbeitsmarktservice Burgenland (Nodarbinātības centrs, Burgenlande)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Nodarbinātības centrs, Lejasaustrija)
Arbeitsmarktservice Steiermark (Nodarbinātības centrs, Štīrija)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (Valsts galvenā patērētāju kooperatīvu un komercorganizāciju asociācija)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (Lauksaimniecības darba devēju asociācija)
Gyõr-Moson-Sopron megyei Kereskedõk Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Tirgotāju interešu pārstāvniecības biedrība Ģēras-Mošonas-Šopronas meģē)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Valsts darba devēju un rūpniecisko ražotāju asociācija Zalas meģē)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Reģionālā rūpniecisko struktūru asociācija Vašas meģē)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Rūpniecisko kooperatīvu un uzņēmumu asociācija Vašas meģē)
Mezõgazdasági Termelõk Vas Megyei Szövetsége (Lauksaimniecības ražotāju asociācija Vašas meģē)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Valsts stratēģisko un komunālo pakalpojumu uzņēmumu asociācija)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (Tirdzniecības palāta, Lejasaustrija)
Industriellenvereinigung Burgenland (Rūpniecisko ražotāju asociācija, Burgenlande)
Wirtschaftskammer Burgenland (Tirdzniecības palāta, Burgenlande)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (LIGA Arodbiedrību asociācija, Vašas meģe)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Nacionālā Ungārijas arodbiedrību asociācija)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Ceļu transporta arodbiedrība, KISALFÖLD VOLÁN vietējā organizācija)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Strādnieku padomju asociācija Vašas meģē)
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) (Valsts dienesta apvienību sadarbības forums)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (Biroja darbinieku arodbiedrību federācija)
ÖGB Burgenland (Austrijas arodbiedrību asociācija, Burgenlande)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (Strādnieku padomju palāta, Lejasaustrija)
Arbeiterkammer Burgenland (Strādnieku padomju palāta, Burgenlande)