Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

ØRESUND (DK-SV)

Pārrobežu partnerības nosaukums
ØRESUND (DK-SV)
Tīmekļa vietne
http://www.oresundsinfo.org
Aptvertie reģioni
Hovedstad (galvaspilsētas) reģions (Kopenhāgena, Frederiksberga, Frederiksborga un Roskilde) (DK) un Skone (SV)
Īss apraksts
Pārrobežu partnerība tika izveidota 1997. gadā. Tā atbalsta pārrobežu darbiniekus un studentus, kā arī darba devējus, kas ir gatavi pieņemt darbā Ēresuna otras puses iedzīvotājus (Ēresuns ir jūras šaurums starp abām valstīm).
Partnerība ir
- izveidojusi īpaši apmācītu eirokonsultantu tīklu abās Ēresuna pusēs; konsultanti sniedz informāciju, konsultācijas un darbā iekārtošanas pakalpojumus darba meklētājiem, pārrobežu darbiniekiem un darba devējiem, kurus interesē darbavietas vai darbinieka atrašana otrpus robežai;
- palīdzējusi izveidot četrus darba tirgus informācijas dienestus Ēresuna reģionā: divus Skonē un divus Hovedstad reģionā. Šajos dienestos kopā strādā abu valstu nodarbinātības dienesta ierēdņi, kuriem ir nodrošināta piekļuve abu reģionu brīvo darbavietu datubāzēm;
- noorganizējusi informatīvus seminārus darba meklētājiem un darba devējiem;
- sastādījusi informatīvus dokumentus par konkrētām pārrobežu darbiniekus interesējošām tēmām (sociālā nodrošināšana, nodokļu likumdošana, darba tiesības, diplomu un kvalifikācijas atzīšana, dzīves apstākļi utt.);
- sagatavojusi rokasgrāmatu pārrobežu darbiniekiem, sniedzot atbildes uz praktiskiem jautājumiem, kas interesē Ēresuna reģiona pārrobežu darbiniekus;
- savā tīmekļa vietnē ievietojusi saiti uz pārrobežu arodmācību iespēju datubāzēm;
- veikusi salīdzinošu pētījumu par darba aprakstu atšķirībām Zviedrijas un Dānijas būvniecības nozarēs; tiek gatavota līdzīga informācija arī par veselības aprūpi un izglītību.
Dokumenti, pētījumi un cita informācija ir pieejama partnerības tīmekļa vietnē.
Partneri
- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS (Dānijas Valsts darba tirgus iestāde);
- Arbejdsformidlingen - AF (Dānijas Reģionālais nodarbinātības dienests) Lielajā Kopenhāgenā, Frederiksborgas un Roskildes apgabalos;
- Arbestsförmedlingerna - AF (Zviedrijas Nodarbinātības dienests);
- Länsarbetsnämden - LAN (Zviedrijas lēnes Darba valde – Skones delegācija);
- Ēresuna starpreģionālā arodbiedrību padome;
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (Zviedrijas Darba devēju konfederācija;
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA (Dānijas Darba devēju konfederācija);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF (Dānijas Algoto darbinieku un valsts pārvaldes darbinieku kofederācija);
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (Zviedrijas Darbinieku konfederācija);
- Akademikernes Centralorganisation - AC (Dānijas Profesionālo asociāciju konfederācija);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (Zviedrijas Profesionālo asociāciju konfederācija)
Koordinators
Morten Hjorth Jahnsen
Adrese: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Tālruņa numurs: +45 72223300
E-pasta adrese: mja@workindenmark.dk