Nuacht ar an tairseach


Laethanta Fostaíochta Eorpacha!

Cad is Lá Fostaíochta Eorpach ann?
Bíonn Laethanta Fostaíochta Eorpacha de mhéideanna éagsúla agus bíonn fócais éagsúla acu, ach reáchtáiltear iad uile chun soghluaisteacht ar fud an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn. I measc na n-imeachtaí a reáchtáiltear bíonn aontaí fostaíochta, seimineáir agus comhdhálacha, agus seisiúin fhaisnéise, agus tugann formhór díobh deis d’fhostóirí agus don lucht cuardaigh fostaíochta bualadh le chéile duine le duine. Cuirfear faisnéis thábhachtach faoi obair thar lear nó faoi dhaoine a fhostú ó áiteanna thar lear ar fáil do na rannpháirtithe uile, cé acu an iad an lucht cuardaigh fostaíochta, fostóirí nó baill an phobail le spéis san ábhar iad. Beidh deis acu sainchomhairle a fháil ó Chomhairleoirí EURES faoi na hábhair phraiticiúla a bhíonn i gceist le hathrú dá leithéid freisin.
Ar aghaidh leat ag léamh chun a fháil amach céard a tharla ag roinnt Laethanta Fostaíochta Eorpacha an bhliain seo caite....

An Bhruiséil, an Bheilg

Is imeacht beagán neamhghnách é Lá Fostaíochta Eorpach bliantúil na Bruiséile: tagann a lán daoine sa Bhruiséil ó áiteanna thar lear, agus mar sin tá formhór acu ag cuardach a gcéad phoist eile sa Bhruiséil, agus tá roinnt eile acu ag lorg cabhrach chun filleadh ar a mbailte in áiteanna eile san Eoraip.

Bhí breis agus 50 fostóir agus 6,000 ón lucht cuardaigh fostaíochta i láthair ar an 27 Meán Fómhair 2008. Bhunaigh EURES ‘sráidbhaile EURES’ ina raibh seastáin ó 20 tír, limistéar faisnéise ina raibh 30 seirbhís CE, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus seirbhísí faisnéise eile, limistéar comhdhála agus limistéar ceardlainne. Thug an ghníomhaireacht fostaíochta ACTIRIS, atá lonnaithe sa Bhruiséil, láithreoireachtaí a bhain leis an ábhar ‘Post a chuardach san Eoraip’. Bhí formhór na bhfostóirí thar a bheith gnóthach ag déanamh agallamh ceann i ndiaidh a chéile – rud a léiríonn an móréileamh a bhíonn ar na Laethanta Fostaíochta seo!

Cluj Napoca, an Rómáin

Bhí an tAonach EURES i Cluj Napoca dírithe ar an lucht cuardaigh fostaíochta Rómánach a bhí ag cuardach post laistigh den Rómáin, agus bhí sé dírithe chomh maith ar na féidearthachtaí a chuireann soghluaisteacht idirnáisiúnta ar fáil. Bhí an t-imeacht aon lae ar an 25 Meán Fómhair 2008 ar siúl i gceann de na lárionaid seirbhísí is mó de chuid na Gníomhaireachta Náisiúnta Rómánaí um Lucht Saothair (ANOFM) agus bhí ionadaithe EURES ón Rómáin, ón mBulgáir, ón Iorua, agus ón Ungáir i láthair chun faisnéis ar shaincheisteanna a bhain le soghluaisteacht a chur ar fáil don lucht cuardaigh fostaíochta. Rinne meáin chumarsáide na Rómáine a lán tuairisceoireachta ar an imeacht agus bhí thart ar 50 fostóir i láthair ó raon earnálacha, ag cuardach na n iarrthóirí idéalacha le róil a bhain le seirbhísí agus le táirgeadh a chomhlíonadh.

Furjana, Málta

Bhí Aonach Fostaíochta Eorpach Mhálta ar siúl ar feadh dhá lá ar an 26 agus an 27 Meán Fómhair 2008. Ba iad an tAire Onórach um Beartas Sóisialta John Dalli MP, an Dr Joanna Drake, Ceannaire Ionadaíocht an AE i Málta, agus an Dr Sandra Sladden, Príomhfheidhmeannach na Corparáide Fostaíochta agus Oiliúna (ETC) a d’oscail an t-imeacht go hoifigiúil. Bhí sé fhostóir Eorpacha, seisear Comhairleoir EURES ó thíortha éagsúla an AE agus cúig ghníomhaireacht fostaíochta phríobháideacha a raibh deiseanna fostaíochta ar fud na hEorpa á dtairiscint acu i láthair chun fáilte a chur roimh an lucht cuardaigh fostaíochta. Chomh maith leis sin, thionóil fostóirí agus Comhairleoirí EURES seisiúin fhaisnéise mhionchruinne ag amanna réamhshocraithe ar feadh an lae. D’fhreastail níos mó ná 500 duine ar an imeacht i rith an dá lá; mar gheall ar líon na ndeiseanna a bhí ar fáil ann agus suíomh álainn an aonaigh bhí móréileamh air!

Veliko Turnovo, an Bhulgáir

Ar an 9 Deireadh Fómhair 2008, thug 750 rannpháirtí cuairt ar Lárionad Faisnéise na hEorpa i Veliko Turnovo chun faisnéis a fháil ar mhaireachtáil agus ar obair thar lear agus ar conas daoine a fhostú ó áiteanna thar lear. Bhí an Lá Fostaíochta seo dírithe ar an lucht cuardaigh fostaíochta cáilithe agus neamhcháilithe a raibh ar a gcumas Béarla agus / nó Gearmáinis a labhairt, nó nach raibh aon sainscileanna teanga acu, ó raon earnálacha lenar áiríodh innealtóireacht, cúram sláinte agus sóisialta, meicnic, foirgníocht, turasóireacht, agus bia agus talmhaíocht. An aidhm a bhí leis an imeacht ná faisnéis ar na dálaí fostaíochta a bhí ann sa Ghearmáin, sa Pholainn, san Fhionlainn, san Iorua, sa Danmhairg, san Eastóin, sa Chipir, sa tSlóvaic, sa tSlóivéin, sa RA, agus i bPoblacht na Seice a chur i láthair do lucht cuardaigh fostaíochta na Bulgáire. Fuair na rannpháirtithe deis faisnéis a fháil, CV a chur isteach, agus bualadh le foireann EURES na Bulgáire. Bhí 14 Comhairleoir EURES ann chun sainchomhairle a chur ar fáil.
Bhí níos mó ná 500 folúntas ar taispeáint ag an imeacht agus cuireadh an chuid CVanna faoi bhráid fostóirí ionchasacha. D’úsáid fostóir amháin ón bhFionlainn an t-imeacht mar dheis chun iarrthóirí a scagadh chun go mbeifí in ann an próiseas earcaíochta a luathú, agus tháinig fostóir amháin ón gCipir chuig an Lá Fostaíochta le 48 folúntas, réidh chun daoine a earcú.

Torino, an Iodáil

Reáchtáladh an imeacht IO LAVORO (a chiallaíonn “Oibrím”) ar an 10-11 Deireadh Fómhair 2008 ag Palasport Olimpico Torino, suíomh Chluichí Oilimpeacha Geimhridh 2006 Torino. Bhí an Lá Fostaíochta seo dírithe ar dhaoine a raibh suim acu i bpoist sna tionscail turasóireachta, lónadóireachta agus “folláine”, agus bhí bainisteoirí óstáin, eagraithe siamsaíochta, tionscnóirí turas, agus eagraithe imeachtaí ann. Tháinig thart ar 5,000 den lucht cuardaigh fostaíochta ó réigiún Piemonte chun Torino ag cuardach obair shéasúrach don gheimhreadh.

Bhí 43 mór fhostóir, lenar áiríodh Club Med agus Accor Hotels, ann chun faisnéis a sholáthar agus chun agallamh a chur ar an lucht cuardaigh fostaíochta - bhí daoine á gcuardach chun thart ar 8,000 folúntas sna tionscail óstáin agus turasóireachta a líonadh. Bhí na poist sin sa bhreis ar an iliomad folúntas a bhí á dtairiscint ag líonra EURES.

Ní hamháin go raibh comhairleoirí fostaíochta i láthair ag an imeacht seo chun comhairle a thabhairt faoi CVanna – chabhraigh siad le priontáil na CVanna sin freisin, rud a chuir ar chumas an lucht cuardaigh fostaíochta a CVanna a scaipeadh láithreach. Bhí ionadaithe EURES ó Phoblacht na Seice, ón bhFrainc, ón Ostair, ó Éirinn, ón Ríocht Aontaithe, ón Eilvéis, ón tSualainn, ón Iorua, ón nGearmáin, ón Ísiltír, agus gan amhras, ón Iodáil i láthair, agus mar i gcónaí, bhí siad réidh agus toilteanach le comhairle a thabhairt d’aon duine a raibh sí uathu.

Níl sa mhéid seo ach roinnt eiseamláirí den iliomad imeachtaí a reáchtáladh ar fud na hEorpa an bhliain seo caite. Coinnigh súil ar Fhéilire Imeachtaí EURES chun eolas a fháil ar Laethanta Fostaíochta a bheidh ar siúl i do cheantar amach anseo. Ná déan dearmad go bhféadann tú teagmháil a dhéanamh le do Chomhairleoir EURES áitiúil freisin chun an fhaisnéis is nuaí faoi Laethanta Fostaíochta a fháil. Pé cás ina bhfuil tú, is cinnte go mbeidh imeacht ar siúl a oirfidh do do riachtanais..

« Ar Ais