Nuacht ar an tairseach


Cabhraíonn Plean Gníomhaíochta um Shoghluaisteacht Poist le daoine ‘i mbun gluaiseachta’

Tá sé riachtanach go n-oibreodh ‘geallsealbhóirí soghluaisteachta’ i dteannta a chéile ar mhaithe le torthaí níos fearr a ghnóthú i ruaigeadh na gconstaicí chuig an soghluaisteacht. Is rathúil an sampla í comhpháirtíocht trasteorann EURES Meuse-Rijn, lonnaithe idir An Ghearmáin, An Fhrainc agus An Ísiltír. Cuimsíonn an chomhpháirtíocht seirbhísí fostaíochta poiblí, ceardchumainn, cumainn tráchtála, comhairleoireachtaí ag déileáil le comaitéireacht trasteorann, agus ionadaithe de chuid na bpobal áitiúla sa trí thír chomharsanach. I measc rudaí eile, na buntáistí a bhaineann leis an gcomhpháirtíocht seo ná eolas sprioctha feabhsaithe agus níos fearr chuig lucht cuardaigh poist agus fostóirí mar aon le hiarrachtaí leanúnacha ó na páirtithe uile dírithe ar shimpliú na gcleachtas riaracháin agus bacainní eile i leith na soghluaisteachta.

Chun spreagadh a dhéanamh ar a leithéid de chomhoibriú agus gníomhaíochtaí eile d’fhonn laghdú na mbacainní praiticiúla atá fós os comhair lucht cuardaigh poist, oibrithe agus fostóirí, i Nollaig 2007 sheol an Coimisiún Eorpach Plean Gníomhaíochta na hEorpa um Shoghluaisteacht Poist, a bheidh i bhfeidhm go dtí 2010.

Tá muintir na hEorpa éiginnte go fóill i leith tairbhí féideartha na soghluaisteachta agus, ar bhonn níos tábhachtaí, leanann siad orthu ag tabhairt aghaidh ar bhacainní praiticiúla mar aon le bacainní dlíthiúla agus riaracháin, ar nós déileáil le cíosanna arda agus droch-infhaighteacht tithíochta, deacrachtaí do chéilí agus do pháirtithe fostaíocht a fháil, easpa eolais ar iniomparthacht na bpinsean, constaicí teangeolaíocha, agus deacrachtaí i leith aithint a gcuid cáilíochtaí thar lear.

“Tá soghluaisteacht na n-oibrithe mar cheart bunúsach do shaoránaigh an AE agus mar phríomh-ionstraim le haghaidh margadh saothair Eorpach a fhorbairt. Cabhraíonn sé chun oibrithe a chomhoiriúnú le poist i mbealach níos fearr, baic a shárú sa mhargadh saothair agus seans a thabhairt do dhaoine poist níos fearr a fháil,” a deir Coimisinéir an AE um Fhostaíocht, Vladimir Špidla. Mar sin féin, cé go bhfuil an soghluaisteacht oibre sa Eoraip tar éis a bheith ag fás diaidh ar ndiaidh le blianta beaga anuas, is íseal go maith atá a leibhéal go fóill.

Spreagann Plean Gníomhaíochta an Choimisiúin Eorpach Ballstáit an AE chun cleachtais riaracháin agus dlíthe eiseacha a fheabhsú, go háirithe comhordú a dhéanamh ar shaincheisteanna na slándála sóisialta agus iniomparthacht na bpinsean forlíontach. Mar shampla, faoi 2009 tá an Coimisiún ag súil go mbeidh comhordú saincheisteanna na slándála sóisialta féideartha ar líne, rud a éascóidh tabhairt isteach leagan leictreonach den Chárta Eorpach um Árachas Sláinte.

Trí eagrú Laethanta Poist na hEorpa, beidh an pobal i gcoitinne ábalta rochtain a fháil ar thairiscintí poist ó fhostóirí san AE/LEE agus san Eilvéis agus eolas i leith féidearthachtaí agus buntáistí na soghluaisteachta poist. .

Tá an Coimisiún Eorpach cinnte faoi thábhacht agus éifeachtúlacht EURES mar ‘ionad ilfhreastail’ le haghaidh soghluaisteacht poist san Eoraip agus déanfar a ról a threisiú. Cuirfidh líonra EURES feabhas breise ar a chuid seirbhísí and déanfar iarracht speisialta lámh a shíneadh go spriocghrúpaí áirithe, ar nós lucht dífhostaithe fadtéarmach, oibrithe óga, oibrithe níos sine, mná, taighdeoirí, oibrithe féinfhostaithe, agus oibrithe séasúracha.

Tá sí mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta cabhrú le lucht cuardaigh poist agus a dteaghlaigh rochtain fheabhsaithe a bheith acu ar níos mó poist agus ar phoist níos fearr. Tacaítear freisin le fostóirí chun baill foirne a fhostú ó thar lear le ganntanais agus baic a shárú ar bhealach níos fearr. Idir an dá linn, tiocfaidh údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta chun tairbhe ó chomhordú níos fearr agus riarachán simplithe ar shlándáil sóisialta agus ar phinsin, agus spreagfar iad chun tabhairt faoi thionscnaimh d’fhonn soghluaisteacht a éascú.

« Ar Ais