Nuacht ar an tairseach


Turas báid farantóireachta i dtreo post nua

Tagann an Gearmánach óg darb ainm Benjamin Knott as Oirthuaisceart na tíre ar réigiún é ina bhfuil roinnt ceantar ina bhfuil na rátaí dífhostaíochta chomh hard le 24%. Ag féachaint dá chúlra i bpluiméireacht agus i ndearadh foirgníochta, bheadh ionchas fostaíochta measartha íseal ag an duine óg sin atá 25 bliana d’aois dá bhfanfadh sé sa bhaile agus, dá bhrí sin, lorg sé roghanna eile maidir le post a fháil.   Sa deireadh, fuair sé an tacaíocht agus an treoir riachtanach sa Baltic Training Centre [An tIonad Oiliúna Baltach (BTC)], atá suite i gcathair chuain Rostock.
 
Bunaíodh an institiúid sin sa bhliain 1999 chun soghluaiseacht fostaíochta a éascú i réigiún Mhuir Bhailt agus chun Gearmánaigh atá ag lorg fostaíochta a ullmhú le haghaidh gairmré sna tíortha Lochlannacha agus san Ísiltír. Níl dóthain oibrithe dúchasacha cáilithe ar fáil d’fhostóirí sa dá réigiún sin agus bíonn orthu foireann a lorg thar lear. Faigheann an tIonad tuairim is 1,000 iarratas sa bhliain ó dhaoine atá ag lorg fostaíochta ar daoine iad a thagann as gach cearn den Ghearmáin agus a dteastaíonn uathu deiseanna fostaíochta a thriail sna tíortha Lochlannacha agus san Ísiltír. Tacaíonn an BTC leis an uaillmhian sin trí ghairmoiliúint a sholáthar agus trí na hoibrithe sin a ullmhú le haghaidh poist ina dtír óstach nua.
 
Déantar obair an Ionaid Oiliúna Bhaltaigh a mhaoiniú le cistí náisiúnta agus le Ciste Sóisialta na hEorpa (European Social Fund ) agus le clár Leonardo da Vinci, arb é an Clár Eorpach é le haghaidh Gairmoideachais agus Gairmoiliúna. Comhoibríonn sé le gníomhaireacht fostaíochta na Gearmáine, Bundesagentur für Arbeit, agus feidhmíonn an tsaoráid ar shlí atá cosúil leis an tslí ina bhfeidhmíonn gníomhaireacht phríobháideach fostaíochta. Déanann sé ceachtanna sa Dúitsis agus sna teangacha Lochlannacha a sholáthar do dhaoine atá ag lorg fostaíochta agus tugann sé treoir dóibh maidir lena n-iarrachtaí chun post oiriúnach a aimsiú. De réir Marion Weber, atá freagrach as margadh saothair na hIorua in BTC, is cinnte gur éirigh leis an tionscnamh: “Roimh dheireadh na gcúrsaí, bíonn post aimsithe ag tromlach na rannpháirtithe agus fágann siad an Ghearmáin beagnach láithreach chun dul i mbun oibre lena bhfostóir nua. Sé mhí tar éis an chúrsa, bíonn tuairim is 80% de na rannpháirtithe fós ag obair sa tír a ndeachaigh siad chuici”.
 
Tá Benjamin Knott ar dhuine den 3,000 duine a bhfuil páirt glactha acu sa tionscadal ó cuireadh tús leis. Tar éis dó an cúrsa teanga in Rostock a chríochnú go rathúil, chuaigh sé chun na Sualainne chun cúrsa seachtaine oiliúna praiticiúla teanga a dhéanamh ach, ina theannta sin, chun agallamh fostaíochta a dhéanamh le gníomhaireacht eatramhach in Eskilstuna atá suite tuairim is 120km siar ó Stócólm. “Chuaigh mé ann agus mé lán dóchais agus d’éirigh go han-mhaith liom sa deireadh”, ar sé. Tar éis an chruinnithe, chuaigh sé ar ais chun na Gearmáine, ach “dhá sheachtain ina dhiaidh sin ghlaoigh an ghníomhaireacht orm chun post gearrthéarma a thairiscint dom”. Tá sé fós ina chónaí, agus ag obair, sa tSualainn 14 mhí dá éis sin agus d’éirigh go han-mhaith leis an teanga a fhoghlaim.
 
Gach bliain, eagraíonn an BTC ceithre sheisiún gairmoiliúna – ceann amháin in aghaidh theanga gach tíre óstaí (Dúitsis, Danmhairgis, Sualainnis agus Ioruais). Le linn tréimhse trí mhí, déanann na 16 rannpháirteach dianchúrsa teanga agus faigheann siad buneolas maidir le CV-anna agus litreacha iarratais ardchaighdeáin a scríobh. . Is é an rud is tábhachtaí, áfach, ná go bhfoghlaimíonn siad conas folúntais fostaíochta a aimsiú agus cá háit a n-aimsítear iad. Nuair atá post aimsithe ag daoine i gceann de na spriocthíortha, téann siad ag obair leis an bhfostóir ionchasach faoi chonradh speisialta trialach ar feadh tréimhse trí mhí. Má bhíonn an dá thaobh sásta, tairgtear conradh seasta do na fostaithe de ghnáth ar conradh é a bhíonn de réir rialacha náisiúnta saothair.
 
D’éirigh go han-mhaith leis an gcéad teagmháil a bhí ag Benjamin le fostóir Sualannach. “Thosaigh mé ar thasc sealadach i gcuideachta idirnáisiúnta ar feadh cúpla mí agus ansin bhí mé ag obair in dhá chuideachta eile”. Is léir, áfach, go ndeachaigh sé i gcion go mór ar a chéad fhostóir, SHA Torshällaverken, ar cuideachta é atá suite ar imeall Eskilstuna, mar go ndeachaigh siad i dteagmháil leis chun conradh fadtéarma a thairiscint dó.
 
Bíonn an tIonad Oiliúna Baltach ag comhoibriú go dlúth le gréasán EURES. Le linn an chéim thosaigh an chúrsa, tagann Comhairleoirí EURES as tíortha rannpháirteacha go Rostock chun faisnéis shonrach faoi na coinníollacha fostaíochta sna tíortha lena mbaineann a thabhairt do hoiliúnaithe. Cé go bhfuil an tIonad Oiliúna Baltach freagrach as rannpháirtithe a roghnú, soláthraíonn Comhairleoirí EURES faisnéis luachmhar don tsaoráid sin maidir le staid a margaí saothair faoi seach agus maidir le riachtanais shonracha a bhaineann le foireann cháilithe.
 
Is léir gur maith le Benjamin a bheith ina chónaí, agus ag obair, sa tSualainn. “Ní fhéadfadh sé a bheith níos fearr! Tá mé chomh sásta sin gur thapaigh mé an deis seo agus, le fírinne, is féidir liom a mholadh do dhaoine eile an rud céanna a dhéanamh”. Faoi láthair, tá sé ag fanacht lena leannán teacht chun bheith in éineacht leis Ó Thuaidh. Tá staidéar á dhéanamh aici ar an tSualainnis sa Ghearmáin ionas go mbeidh sí réidh lena saol sa tSualainn amach anseo.

« Ar Ais