Nuacht ar an tairseach


Managing Mobility Matters 2006 (Bainistiú Cúrsaí Soghluaisteachta 2006)

Rinne PricewaterhouseCoopers (PwC) suirbhé cuimsitheach ar fhostóirí i gcomhthéacs na Bliana Eorpaí um Shoghluaisteacht Oibrithe maidir le ceist shoghluaisteacht oibrithe san Eoraip.  Déanann an staidéar seo nuashonrú ar a raibh sa chéad tuarascáil Managing Mobility Matters a eisíodh i 2001.

Níl cúrsaí soghluaisteachta mar a bhíothas ag dúil leo

Léirigh suirbhé na bliana 2001 go raibh ionadaithe lucht gnó an-fhabhrach tríd chéile maidir le soghluaisteacht. Shíl siad ag an am go mbeadh méadú ar líon na n-oibrithe soghluaiste agus go mbeadh soláthar ní ba mhó oibrithe foghlamtha inniúla ann, a mbeadh na scileanna acu a bhí ag teastáil ní ba ghéire i gcónaí. Is léir cúig bliana ina dhiaidh sin nár tharla sé sin, bíodh is go bhfuil na réamhchoinníollacha fabhrach chuige fós.

Leagann PwC amach sraith céimeanna ar gá d’fhostóirí agus lucht ceaptha beartais a ghlacadh má tá na hionchais sin le sásamh.  Ní mór díriú go mór mór ar an easpa eolais atá ann faoi láthair faoi na deiseanna atá ann, agus ní mór a chur ina luí ar oibrithe go bhfuil deiseanna breátha le tapú má tá siad sásta gluaiseacht.

Tá an ráta soghluaisteachta fós íseal

Bíodh is go bhfuil roinnt eisceachtaí ann, tá na rátaí soghluaisteachta san AE íseal i gcomparáid le háiteanna eile ó 2001 i leith.  Lena chois sin, cé go bhfaigheann trian de na gnólachtaí a ndearnadh suirbhé orthu iarratais ar fhosaíocht ó thíortha eile an AE níl iontu siúd ach 5% de na hiarratais go léir.  Baineann an-éagsúlacht leis na cineálacha soghluaisteachta atá ann, bíodh fostóirí nó fostaithe freagrach as.

Is soiléir do PwC gur gá i bhfad níos mó faisnéise a fháil faoi na leibhéil soghluaisteachta a bhaineann le cineálacha éagsúla oibrithe, agus is amhlaidh dá réir a mholann sé go ndéanfaí i bhfad ní ba mhó monatóireachta ar fud an AE trí leas a bhaint as suirbhéanna agus bealaí oiriúnacha eile.  Lena chois sin bheidh sé riachtanach faisnéis níos fearr a chur ar fáil ar shlí a oirfidh do gach dream comhbhainteach.

Cúinsí eacnamaíocha is mó a spreagann daoine chun soghluaiseachta

Ganntanas foirne an gad ba ghiorra don scornach i 2001, ach is iad athruithe ar riachtanais chustaiméirí, gníomhaíocht iomaitheoirí agus costais foirne atá ag spreagadh lucht gnó anois.  Bíonn fonn ar chuideachtaí sna cúinsí nua seo leas níos fearr a bhaint as na foirne atá acu cheana féin in áit oibrithe soghluaiste a earcú ó Bhallstáit eile an AE.

Is é an rud is mó a spreagann na hoibrithe féin ná tíortha nua a fheiceáil, agus is é an fonn cur lena n-ioncam agus coinníollacha oibre níos fearr a bheith acu an dara rud atá uathu.  Tá tionchar an-mhór mar sin faoi láthair ag cúinsí eacnamaíocha ar chúrsaí soghluaisteachta i gcás gnólachtaí agus oibrithe araon,

agus nuair a chuirtear na rudaí seo san áireamh is léir gur gá faisnéis níos fearr a sholáthar don dá dhream faoin tairbhe a d’fhéadfaidís baint as an tsoghluaisteacht.

Baic fós ina lán áiteanna

Tá sé níos fusa oibrithe eachtrannacha a earcú anois ná mar a bhí i 2001, ach tá imní ar chuideachtaí faoi rudaí mar chórais éagsúla cánach, agus an easpa reachtaíochta comhtháite fostaíochta atá san AE.  Tá sé tagtha chun solais go raibh na leibhéil éagsúla pá agus na costais aistrithe ina mbaic mhóra nuair ba mhian le gnólachtaí fostaithe a aistriú go stát éagsúil eile.

Creideann na comhlachtaí gurb iad ceisteanna maidir le scileanna teanga agus deiseanna obair a fháil don chéile an dá bhac ba mhó a bheadh ar duine aistriú ach deir na daoine féin gurb í cailliúint a líonraí sóisialta agus tacaíocht a gcairde agus a ngaolta na rudaí ba mhó a bheadh ag cur as dóibh.  Bhí imní orthu freisin faoi chúrsaí tithíochta agus soláthar cúraim shláinte, agus iad chomh buartha fúthu agus a bhí siad faoi theanga nua a fhoghlaim.

Is soiléir gur gá tuiscint níos fearr a fháil ar bhaic shoghluaisteachta, aghaidh a thabhairt orthu ar bhealaí feiliúnacha agus na beartais a bhaineann leo a chur in oiriúint dóibh diaidh ar ndiaidh.  Ní mór bearta tacaíochta na soghluaisteachta a chur in oiriúint do riachtanais éagsúla na mBallstát.

Meastar go mbeidh an-éileamh ar shoghluaisteacht amach anseo

In ainneoin cúrsaí reatha a bheith mar atá, tá formhór na bhfostóirí cinnte go mbeidh an tsoghluaisteacht i bhfad níos riachtanaí amach anseo.  A mhalairt tuairime ar fad atá ag daoine aonair de ghnáth faoin scéal. Creideann siad go ndéanfadh sí dochar don mhargadh saothair agus do theaghlaigh.

Is féidir an mhímheaitseáil seo a chur ina cheart trí bheartais bhreise áitiúla ‘local-plus’ a fhorbairt d’oibrithe soghluaiste. Caithfidh fostóirí aghaidh a thabhairt ar an meascán de chúrsaí cánach, pinsin, árachas sóisialta agus cúram sláinte atá ag gach aon tír, chun laghdú a dhéanamh ar aon drochthionchar a bheadh acu agus na baic don tsoghluaisteacht a mhaolú.

Tá comhoibriú tríthaobhach riachtanach

Leag PwC béim ar a riachtanaí is atá sé go n-oibreodh fostóirí, an tAE agus lucht ceaptha beartais eile i gcomhar le chéile.

  • Ní mór foinsí oibrithe soghluaiste a d’fheadfadh a bheith ann a aithint agus a thuiscint níos fearr, mar aon leis na spreaganna agus na baic atá ann maidir le soghluaisteacht oibre.
  • Ní mór deiseanna fostaíochta a fhógairt níos fearr agus tairbhe na soghluaisteachta a chur chun chinn – agus is féidir é seo a dhéanamh freisin trí dhaoine a chur ar an eolas faoi ionad acmhainnithe fostaíochta an AE ar nós EURES.
  • Ní mór na príomhscileanna (agus an teanga) a mhúineadh do na hoibrithe sna tíortha a dtéann siad chucu.
  • Caithfidh fostóirí leas a bhaint as líonraí inmheánacha agus seachtracha chun deiseanna fostaíochta a fhógairt níos fearr.

Is féidir an tuarascáil a íoslódáil ina hiomláine ó láithreán gréasáin PricewaterhouseCoopers. Le breis eolais a fháil téigh i dteagmháil le Andrew Smith (andrew.x.smith@uk.pwc.com).

« Ar Ais