Nuacht ar an tairseach


Geallta nua a bhaineann le hobair shealadach

Baineann tábhacht mhéadaitheach leis an obair shealadach i gcomhthéacs mhargadh saothair na hEorpa.  Tá an líon iomlán oibrithe eatramhacha chomh maith lena sciar den daonra gníomhach foriomlán ag fás i bhformhór thíortha na hEorpa de réir mar atá claontaí nua san earnáil eatramhach ag teacht chun cinn. Ní mór an méadú seo a fheiceáil os coinne leibhéil aird dífhostaíochta agus ganntanais oibrithe cáilithe ar fud na hEorpa. Mar thoradh orthu seo, tá gá le tuilleadh solúbthachta agus cinéalacha éagsúla fostaíochta.

Bhí comhdháil idirnáisiúnta ar siúl i Lucsamburg i mí na Samhna a phléigh na fadhbanna agus na saincheisteanna a bhaineann le fostaíocht eatramhach. Thug an imeacht seo, a bhí á comhordú ag EURES Lucsamburg, páirtithe leasmhara éagsúla ó sheirbhísí fostaíochta poiblí, gníomhaireachtaí eatramhacha príobháideacha, ceardchumainn, fostóirí agus lucht acadaimh le chéile chun na geallta nua a bhaineann le hobair shealadach a phlé.

In ainneoin a fáis mar chion den mhargadh saothair agus a himpleachtaí sóisialta agus eacnamúla, is minic a ghannmheastar ról na hoibre eatramhaí. Léiríonn staidéir éagsúla go ndéanann sannacháin eatramhacha éascaíocht d'fhormhór na dtrasdulta laistigh den mhargadh saothair - soghluaisteacht ó phost go chéile, aistriú ó dhífhostaíocht go hobair, comhtháthú mac léinn isteach sa mhargadh oibre srl.  Tugann fostaíocht shealadach an deis do dhaoine óga taithí a fháil agus tugann sí deis do dhaoine gan fostaíocht bhuan fáinne fí na dífhostaíochta a bhriseadh.De réir suirbhé a rinne craobh na Beilge de ghníomhaireacht eatramhach Randstad, níl ach timpeall 10% d'fhostaithe eatramhacha a théann ar ais chuig an dífhostaíocht tar éis poist eatramhaigh. Ar an taobh eile de, tá níos mó fiontar ag úsáid oibrithe sealadacha mar fhreagra ar bhrú iomaíochta, ag baint tairbhe as an tsolúbthacht a chuireann conarthaí eatramhacha ar fáil. Tá go leor den mhéadú ar an líon oibrithe sealadacha ag tarlú mar thoradh ar na hathruithe atá ag teacht ar riachtanais fostóirí.

In áiteanna ar leith san Eoraip tá oibrithe eatramhacha ina rannpháirtithe gníomhacha sa tsoghluaisteacht trasteorann. I Lucsamburg, mar shampla, tá céatadán an-ard de na daoine a fhostaíonn gníomhaireachtaí oibre sealadaí ann ar oibrithe trasteorann iad. Cónaíonn siad thar lear, ach roghnaíonn siad obair sa Lucsamburg mar gheall ar an ráta pá cuibheasach ard agus na sochair leasa shóisialaigh atá ann. Níl ach timpeall 20% de na fostaithe eatramhacha go bhfuil cónaí orthu sa tír, tá an 80% eile ina gcónaí i gceann de na tíortha comharsanacha. Is fiú tabhairt faoi deara go mbíonn oibrithe trasteorann i Lucsamburg i bhfostaíocht shealadach dhá uair chomh minic is a bhíonn siad san fhostaíocht chlasaiceach. Ar an taobh eile de, tá roinnt de shaoránaigh Lucsamburg a roghnaigh cónaí thar lear agus taisteal chuig a gcuid oibre ina mbaile dúchais. Má bhogann siad, mar shampla, go dtí an Fhrainc, agus go gcoinníonn siad a bpost sa bhaile, bíonn buntáiste na dtuarastal ard agus costas maireachtála níos ísle acu, agus iad ina n-oibrithe trasteorann ina dtír féin. Sampla eile den "idirnáisiúnú" atá ag teacht ar an margadh oibre, ná iasacht oibre, mar shampla, nuair a chuirtear oibrí Beilgeach, atá cláraithe le gníomhaireacht eatramhach i Lucsamburg chun obair anonn sa Ghearmáin.

In ainneoin an fháis atá ar an tábhacht a bhaineann le hobair eatramhach, tá go leor tíortha Eorpacha go bhfuil rialacháin mhíshoiléire nó neamhdhóthanacha acu ar choinníollacha fostaíochta agus conartha san earnáil. Ina theannta sin, tá difríochtaí suntasacha ann sa reachtaíocht náisiúnta. Má fhéachfaimid, mar shampla, ar na rialacháin dlíthiúla maidir le huasfhad sannachán oibre sealadaí, tá éagsúlacht ann ó suas go trí bliana san Ísiltírgo 15 lá sa Bheilg, agus níl aon fhorálacha ar leith sa Ríocht Aontaithe i gcomhair conartha fhostaíochta shealadaigh ar chor ar bith. Is é sin an fáth go bhfeiceann go leor gníomhairí géarghá le rialachán aonfhoirmeach AE ar an ábhar.

Is cineál ar leith oibre sealadaí atá san obair eatramhach, ina bhfuil gá le comhaontú trípháirteach idir an t-oibrí, an fostóir agus gníomhaireacht idirghabhálaí. Tá go leor cúiseanna ann go roghnaíonn lucht iarrtha fostaíochta an cineál seo fostaíochta. Áirítear leis na cúiseanna sin ceal taithí agus scileanna, agus rogha phearsanta athrú síoraí a bheith sa timpeallacht oibre. In ainneoin na míbhuntáistí a bhaineann le post sealadach, ar nós neamhchinnteachta agus neamhleanúnachais ioncaim agus sochar sóisialach, tá roinnt daoine ann a roghnaíonn go deonach fostaíocht eatramhach mar a slí bheatha bhuan. As seo tagann an coincheap conspóideach d'oibrithe sealadacha "buana", atá fostaithe le conarthaí eatramhacha ar feadh tréimhsí chomh fada le deich mbliana.

Tuigtear ón mbunbhrí ar leith a bhaineann leis an gcineál seo fostaíochta luacháil chothrom de na buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le hobair eatramhach a bheith ann. Ní mór an cothromaíocht cheart a fháil idir na buntáistí a bhaineann le solúbthacht ar an taobh amháin agus na baoil a bhaineann le neamhchinnteacht ar an taobh eile de, d'fhonn a tiontú ina margadh saothair "athláimhe" a sheachaint.

« Ar Ais