Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Láithreán Gréasáin
http://www.eureslux.org
Réigiúin san áireamh
Cúige Lucsamburg (an Bheilg), an Lorráin (an Fhrainc), Lucsamburg
Cuntas gearr

Cruthaíodh an Pol Forbartha Eorpach seo i 1985 d’fhonn na réigiúin teorann a raibh tionchar ag an meathlú sa tionscal cruach orthu a athbheochan. Bunaíodh an chomhpháirtíocht trasteorann EURES/Pol Forbartha Eorpach seo i 1993, agus is í príomhthréith an cheantair a chlúdaítear ná mór-gluaiseachtaí trasteorann d’oibrithe, go háirithe i dtreo Lucsamburg. Bunaíodh gréasán de chomhairleoirí eorpacha le hoiliúint speisialta ar gach taobh den teorainn chun faisnéis, comhairle agus seirbhísí socrúcháin a chur ar fáil don lucht cuardaigh fostaíochta, d’oibrithe trasteorann agus d’fhostóirí le spéis acu i ngníomhaíochtaí nó earcaíocht trasteorann.

Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí ba shuntasaí i measc an iliomad gníomhaíochtaí a rinneadh:

 • comhoibriú idir na seirbhísí náisiúnta fostaíochta, go háirithe trí fhaisnéis ar fholúntais a bhaint amach ó bhunachar sonraí EURES agus a scaipeadh ina dhiaidh sin, agus ceardlanna trasteorann a bhunú don lucht cuardaigh fostaíochta;
 • seimineáir d’ionadaithe ceardchumann maidir le comhairliúchán sóisialta agus reachtaíocht reatha sa Phol Forbartha Eorpach;
 • cruinnithe trasteorann do cheannairí cuideachtaí agus bainisteoirí acmhainní daonna;
 • anailísiú ar riachtanais cháilíochtaí agus oiliúna na ngnólachtaí i mbáisín an Phoil Forbartha Eorpaigh agus réamhaisnéisí fostaíochta;
 • ullmhú bróisiúr faisnéise ar ábhair shonracha a mbeadh suim ag oibrithe trasteorann iontu (sochair slándála sóisialaí, an córas cánach, dlí saothair, aitheantas dioplómaí agus cáilíochtaí, dálaí maireachtála, etc)
 • bailiú agus anailísiú sonraí a bhaineann leis an margadh saothair trasteorann agus gluaiseachtaí trasteorann d’oibrithe;
 • comhoibriú idir comhairleoirí eorpacha agus eagraíochtaí is comhpháirtithe chun bacainní ar shoghluaisteacht a aithint agus chun réitigh oiriúnacha a mholadh.
Tá cóipeanna de na bróisiúir faisnéise a ullmhaíodh agus na staidéir a rinneadh ar fáil, i gcomhar le faisnéis eile, ó oifigí na n-eagraíochtaí is comhpháirtithe agus ó láithreán gréasáin na comhpháirtíochta.

 

Comhpháirtithe
 • “Conseil Régional de Lorraine” (Lorraine Regional Council) [Comhairle Réigiúnach na Lorráine].
 • “Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi” (Luxembourg Ministry of Labour and Employment) [Aireacht Saothair agus Fostaíochta Lucsamburg].
 • “Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)” (Community and Regional Vocational Training and Employment Office, Arlon subregional division) [Oifig Pobail agus Réigiúnach um Ghairmoiliúint agus Fostaíocht, rannóg fo-réigiúnach Arlon].
 • “Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)” (National Employment Agency) [An Ghníomhaireacht Náisiúnta Fostaíochta], Toscaireacht Réigiúnach na Lorráine.
 • “Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg” (Grand Duchy of Luxembourg employment service) [Seirbhís fostaíochta Ard-Diúcacht Lucsamburg].
 • “InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED)”, (EDP interregional trades union association covering 7 unions in 3 countries) [ceardchumann idir-réigiúnach an Phoil Forbartha Eorpaigh a chlúdaíonn 7 gceardchumann i 3 thír].
 • “Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge” (CCILB - Belgian Luxembourg Chamber of Trade and Industry) [Cumann Tráchtála agus Tionscail i gcúige Lucsamburg na Beilge ]
 • “Féderation des Industriels Luxembourgeois” (FEDIL - Federation of Luxembourg Industry) [An Fhondúireacht de Thionscail Lucsamburgach]
 • “MEDEF” (Mouvement des Entreprises de France - French Enterprise Movement) [Gluaiseacht Fiontar na Fraince].
 • “Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques” (Population, Poverty and Socioeconomic Policy Studies Centre) [An Lárionad um Staidéir Daonra, Bochtaineachta agus Beartais Shocheacnamaígh]/International Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) [Líonraí Idirnáisiúnta um Staidéir i dTeicneolaíocht, Timpeallacht, Comhroghanna, Forbairt] Ard-Diúcacht Lucsamburg.
 • “Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine)” (Lorraine Cross-border EURES Resources and Documentation Centre) [Lárionad Acmhainní agus Doiciméadaithe Trasteorann EURES na Lorráine].
Comhordaitheoir 
Nicolas Brizard
Seoladh: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Teileafón: +33 (0)3 87 39 35 27
Facs: +33 (0)3 87 21 06 88
Seoladh ríomhphoist: nicolas.brizard@pole-emploi.fr