Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Euradria (IT-SI)

Piiriülese partnerluse nimetus
Euradria (IT-SI)
Veebisait
http://www.euradria.org
Hõlmatud piirkonnad
Piiriülene regioon hõlmab kogu Friuli Venezia Giulia maakonda – Trieste, Udine, Gorizia ja Pordenone provintse – ja Sloveeniasse jäävaid Goriška, Obalno-kraška ja Notranjsko Kraska statistilisi piirkondi.
Lühikirjeldus
Friuli Venezia Giulia ja selle Sloveenia naaberregioonide tööhõiveametite ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide vaheline koostööraamleping sõlmiti 2007. aasta detsembris Triestes.
Euroopa Komisjon tunnustas seda partnerlust 2008. aasta märtsis.

Piiriülese Euradria regiooni pindala on 12 681 km2, millest 7856 asub Itaalias ja 4825 Sloveenias. Piiriülese regiooni elanike arv on ligikaudu 1,5 miljonit. Itaalia poolel on asustustihedus tunduvalt suurem (163 elanikku km2 kohta) kui Sloveenia poolel (57 elanikku km2 kohta).

Partnerluse algas küllaldase teabe levitamisega elamistingimuste ja tööhõive kohta, ent selle põhieesmärk on suurendada töötajate mobiilsust piiriüleses regioonis tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavusse viimiseks, stimuleerides mobiilsust mobiilsustõkete väljaselgitamise ja kõrvaldamise teel, abistades tööotsijaid ja tööandjaid vastavalt töövõimaluste ja töötajate otsimisel, kaitstes töötajate õigusi ning abistades neid ka maksude ja kindlustuse küsimustes. Meede on suunatud ka aktiivse poliitika soodustamisele, mis toetaks integreeritud ja vastastikku kasuliku tööjõuturu kujunemist, edendades protsesse, mis on suunatud eeskirjade reaalsele ja tõhusale ühtlustamisele ning musta turu tehingute avalikustamisele ja tõkestamisele.

Eures Euradria tegevust toetab Euradria regioonis tegutsev Eurese nõustajate võrk, mille töötajad tegutsevad mõlema riigi tööhõiveametites ning ametiühingute ja tööandjate ühendustes.
Partnerid
Euradria partnerid piiriüleses piirkonnas on riigi ja piirkondade tööhõiveametid, ametiühingute liidud ja tööandjate esindused.

 • Itaalia Töö- ja Sotsiaalkindlustusministeerium (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
 • Friuli Venezia Giulia autonoomse piirkonna töö-, haridus- ja koolitus-, ülikoolide ja teadusnõunik (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) Gorizia provintsi tööhõivekeskus
 • Friuli Venezia Giulia/SloveeniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90 kirdepiirkonna regioonidevaheline ametiühingute nõukogu (CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • Itaalia Töökonföderatsiooni Friuli Venezia Giulia sektsioon (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Rahvusvahelise Vabade Ametiühingute Konföderatsiooni Friuli Venezia Giulia sektsioon – Piirkonna Ametiühingute Liit (CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • Itaalia Tööliste Liidu Friuli Venezia Giulia sektsioon (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Itaalia Tööstuse Konföderatsiooni Friuli Venezia Giulia sektsioon (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Itaalia Oskustööliste Konföderatsiooni Confartigianato Friuli Venezia Giulia väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete sektsioon (Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Itaalia Oskustööliste ja Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Konföderatsiooni Friuli Venezia Giulia sektsioon (Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Confcommercio (Itaalia kaubandus-, turismi- ja teenuseid osutavate ettevõtete esindusorganisatsioon) Friuli Venezia Giulia sektsioon (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba - EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinaator
Andrea Roberti
Aadress: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefon: +39 040 3478133
Faks: +39 040 768844
Meiliaadress: co_ordinator@euradria.org