Abi selle osa kohta

EURES piiriülestes regioonides

Danubius (SK-HU)

Piiriülese partnerluse nimetus
Danubius (SK-HU)
Veebisait
http://www.eures-t-danubius.eu
Hõlmatud piirkonnad
Slovaki Vabariik – neli rajooni: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Ungari – kolm piirkonda: Dunántúli (Doonau tagune) läänepiirkond, Dunántúli keskpiirkond, Kesk-Ungari
Lühikirjeldus
Piiriülene partnerlus Danubius hõlmab ligi 10 000 km2 suurust ja enam kui 1,2 miljoni elanikuga ala Slovakkia edela- ja Ungari loodepiiril, Doonau mõlemal kaldal. Tegemist on kahe uue Euroopa Liidu liikmesriigi vahelise esimese EURES-T partnerlusega. Mõlema partnerriigi tööjõuturud on juba aastaid olnud läbipõimunud ning töötajate liikumist toetab 1999. aasta valitsustevaheline leping kodanike vastastikuse töölevõtmise kohta. Piiriülene liikumine Slovakkiast Ungarisse suurenes aga eelkõige 2004. aasta maist, mil mõlemad riigid ühinesid Euroopa Liiduga ja kõnealuste naaberriikide välismaalastest töötajad vabastati tööloa nõudest. Selle tulemusel kujunes välja EURES-T piiriülene partnerlus Danubius. Raamkokkulepe allkirjastati 2006. aasta detsembris. Kooskõlas partnerluses osalevate tööjõuametite ja sotsiaalpartneritega ning vastavalt nende kohustustele siseriiklikul ja piiriülesel tasandil, võtavad lepingupooled endale kohustuse järgida loetletud ühiseid eesmärke järgmistes valdkondades:
 1. teavitada tööd taotlevaid inimesi, töötamisest huvitatud isikuid ja tööandjaid ja teisi isikuid kehtivatest elamis- ja töötingimustest mõlemal pool piiri;
 2. toetada teabevahetust töövõimaluste nõudluse ja pakkumise kohta piirialal, kasutades selleks otseseid ja kaudseid kontakte lepinguliste tööhõiveteenuste EURESi konsultantidega, kuid järgides õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete käitlemist;
 3. töötada välja sotsiaalne dialoog piiriülesel tasandil, vahetada teavet tööturu arengu kohta ja toetada ühtlustatud haldussüsteemi, nähes ette töövõimalused, kuid järgides isikuandmete käitlemist reguleerivaid õigusakte;
 4. aidata piiriülesel tasandil kaasa tööalase väljaõppe pakkumiste väljatöötamisele.
Partnerid
 • Central Office of Labor, Social Affairs and Family in Bratislava (tööhõive, sotsiaal- ja perekondlike küsimuste keskasutus Bratislavas)
 • Office of Labor, Social Affairs and Family in Dunajská Streda (tööhõive, sotsiaal- ja perekondlike küsimuste keskasutus Dunajská Stredas)
 • Office of Labor, Social Affairs and Family in Nove Zámky (tööhõive, sotsiaal- ja perekondlike küsimuste keskasutus Nove Zámkys)
 • Office of Labor, Social Affairs and Family in Komárno (tööhõive, sotsiaal- ja perekondlike küsimuste keskasutus Komárnos)
 • Office of Labor, Social Affairs and Family in Levice (tööhõive, sotsiaal- ja perekondlike küsimuste keskasutus Levices)
 • Regional Council of the Trade Unions/KOZ of the Nitra and Trnava regions (ametiühingute piirkondlik nõukogu / Nitra ja Trnava piirkonna KOZ)
 • AZZZ SR (Slovaki Vabariigi tööandjate keskliit) piirkondlik amet Trnavas Riiklik Tööhõiveamet Budapestis
 • Western Trans-Danubian Regional Labor Office in Győr (Dunántúli läänepiirkonna tööhõiveamet Győris)
 • Central Trans-Danubian Regional Labor Office in Székesfehérvár (Dunántúli keskpiirkonna tööhõiveamet Székesfehérváris)
 • Central Hungarian Regional Labor Office in Budapest (Kesk-Ungari piirkondlik tööhõiveamet Budapestis)
 • Central Hungarian Regional Representation of the Council for Employment Matters, employers‘ side (Kesk-Ungari tööhõiveküsimuste nõukogu piirkondlik esindus – tööandjad)
 • Central Hungarian Regional Representation of the Council for Employment Matters, employees‘ side (Kesk-Ungari tööhõiveküsimuste nõukogu piirkondlik esindus – töötajad)
 • Central Trans-Danubian Regional Representation of the Council for Employment Matters, employers‘ side (Dunántúli keskpiirkonna tööhõiveküsimuste nõukogu piirkondlik esindus – tööandjad)
 • Central Trans-Danubian Regional Representation of the Council for Employment Matters, employees‘ side (Dunántúli keskpiirkonna tööhõiveküsimuste nõukogu piirkondlik esindus – töötajad)
 • Western Trans-Danubian Regional Representation of the Council for Employment Matters, employers‘ side (Dunántúli läänepiirkonna tööhõiveküsimuste nõukogu piirkondlik esindus – tööandjad)
 • Western Trans-Danubian Regional Representation of the Council for Employment Matters, employees‘ side (Dunántúli läänepiirkonna tööhõiveküsimuste nõukogu piirkondlik esindus – töötajad)
Koordinaator
Edita Bertová
Aadress: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefon: +421 35 2442309
Faks: +421 35 7732170
Meiliaadress: eures.t.danubius@gmail.com